Alle indlæg af formand

Nyhedsmail marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

I forlængelse af COVID-19 / Coronavirussen har sundhedsmyndighederne jo udstukket flg. 3 råd:
• Hold afstand og undgå at forsamles
• Vask og / eller afsprit hænderne ofte
• Nys & host i ærmet og ikke i / på dine hænder eller ud mod andre.
På baggrund af det første råd har den nye bestyrelse d. 18. marts holdt sit første og konstituerende møde som telefonmøde.

Den nye bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud:
Formand: Henning Lang Have 106
Næstformand: Bjarne Meidal Kristiansen Have 136
Kasserer: Bjarne Hansen Have 1
Sekretær: Johanne Dollard Have 95
Bestyrelsesmedlem & teknik: Per Fribo Jørgensen Have 61
Bestyrelsesmedlem: Frank Erhardt Andersen Have 148
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz Have 143

I sagens natur var mødet påvirket af Coronakrisen og i dèn anledning blev følgende besluttet:

Aflysning af årets åbningsarrangement
Åbning af H/F Baagø, som var planlagt til d. 29. marts kl. 10, er aflyst.

Bomme
Coronasituationen har bl.a. bevirket, at rigtig mange mennesker – og altså også haveejere i Baagø – er sendt hjem fra arbejde / arbejder hjemmefra. Derfor er vi også flere, der opholder os i haveforeningen, end vi normalt er på dette tidspunkt af året. Bestyrelsen har derfor besluttet – helt extraordinært – at vejene i H/F Baagø vil blive åbnet lørdag d. 21. marts. Undtaget er dog Møllevej og Ågade, hvor der skal graves op til vand mandag d. 23. marts. Når det arbejde er færdigt, vil også Møllevej og Ågade blive åbnet.

Fællestoiletterne
– Fællestoiletterne vil blive åbnet d.29. marts. I år deles af hygiejnehensyn op, så det ene vil være et herre- og det andet et dametoilet.

– Grundet Corona-situationen vil der ikke være håndklæder på toiletterne. Så husk at medbringe dit eget – husk også at tage det med dig, når du forlader toilettet.

– I øvrigt henstilles til alle brugere at have opmærksomhed på overordentligt god hygiejne, alt andet er, som dronningen sagde, hensynsløst og uden omtanke for dine medborgere.

– Ryd op og gør rent efter dig selv. Må vi konstatere, at dette ikke sker, kan vi blive nødt til at lukke toiletterne.

Fællesteltet
Festteltet bliver først rejst når Coronakrisen er ovre.

Øvrige nyheder:

Trailerparkering – nye bestemmelser
Alle trailere skal fra den 1. april parkeres på p-pladsen ved Pilely og skal, som altid, være forsynet med havenummer. Overtrædelse af dette vil udløse en bøde på 500,-

Den nye renovationsaftale
Den nye renovationsaftale forventes sat i drift op til påsken. Affaldscontainerne vil blive placeret op til bøgehækken mod foreningshuset og vil betyde nedlæggelse af 3 – 4 p-pladser. I vil høre nærmere, når vi nærmer os påske.

Første ordensrunde
Ordenudvalget går deres første runde først i maj. I hører naturligvis nærmere om både præcis dato og om, hvad der særligt vil være fokus på. Husk dog, at hæk og vej altid skal være vedligeholdt og at arbejdet med vedligehold af haven skal være påbegyndt 1. maj. Er du i tvivl om reglerne herom, kan ordensreglementet tilgås på foreningens hjemmeside. Ved overtrædelse af ordensreglementet, pålægges haveejer et her & nu-gebyr på 500,-

Husk, at beskære eller fælde al beplantning, der er vokser ud over vejen. HUSK I ØVRIGT AT DET ER FORBUDT AT BRUGE PESTICIDER.

Drænarbejde
Drænarbejde og -spuling starter på Langgade i april og forsætter i løbet af sæsonen på udvalgte steder og vil påvirke enkelte haveejere. HUSK at succes med dette arbejde afhænger af, at alle deltager. Lad være med, at lade andre lave dit arbejde, meld dig på banen. I hører mere om hvornår og hvor.

Kontoret i medlemshuset åbner hver onsdag mellem 17 og 18 i april og frem til oktober. Husk sundhedsmyndighedernes henstillinger, når I har ærinde på kontoret.

Med ønsket om en rigtig god sæson og et godt helbred

Bestyrelsen i H/F Baagø

Kort nyt 6/3 20

Hej Alle

Generalforsamling 2020 er vel overstået og i høre herom efter bestyrelsen har haft sit første møde og fået konstitueret sig.

Som lovet på generalforsamlingen kommer her et mere specificeret regnskab samt en forklaring på vandforbruget.

Haveforeningen har 3 tillægshaver ledig, hver koster 200,- årligt, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret.

Vandafregning for 2019 sendes ud i uge 11.

H/F Baagø har officiel åbning søndag d.29/3 20 kl. 11 mød op og deltag i åbning af sæson 2020. Der vil blive serveret en lille en m.m. Bomme og fælles toiletter bliver åbnet.

MVH
Bestyrelse i H/F Baagø

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2020:

Tid: Onsdag d. 26 februar 2020 kl. 19:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 3: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (modtager genvalg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Bjarne Kristiansen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Frank Andersen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7. Skal vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Vælges
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Medlemmer til festudvalg (1 – ? personer),
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne –
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.
Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest onsdag 19/2-20 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2019 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening

Nyhedsbrev December 2019

December 2019
Julen er over os og i haveforeningen burde der ånde fred og ro. Dette er der dog ikke helt tilfældet i år, desværre. Bestyrelsen får en del henvendelser om dette og hint fra haveejer, dette trods haveforeningen jo officielt er lukke indtil 1 april 2020. Nogen af de henvendelser vi har modtaget er sågar endt hos Odense kommune, politi, og som får blikket hos foreningens udlejer Odense havn, Odense Kommune samt Kredsen til at rette blikket i retning af H/F Baagø.
Der er ikke kommet nyt fra kommunen vedrørende bebyggelse endnu.
Der er kommet nyt underskrevet tillæg til Foreningens lejekontrakt, hvor der blandt andet er ændringer i byggeregler (husk der skal søges om ALT byggeri). Det er enhver haveejers pligt at læse og sætte sig ind i foreningens love, regler samt lejebetingelser, hvilket måske også kan modvirke beskyldninger om person forfølgelse m.m. Tillæg er vedhæftet.
Bestyrelsen har vedtaget at foreningens vejnet, også uden for sæsonen, vedligeholdes og i den anledning bliver der p.t kørt fyld ud til huller og senere nyt top lag. De enkelte haveejer har pligt til at medvirke til vedligeholdes af foreningens vejnet og opfordres derfor til at udjævne det fyld der er udlagt.
Auto bom har været påkørt et par gange og derfor er der p.t opsat video overvågning som KUN dækker bommen og kun når den er lukket. Hvis bommen er blevet aktiveret af 2 bruger på samme tid kan den sommetider lukke halvt op/i, hvis du oplever dette aktivere da bommen og vent til den lukker helt i.
Torsdag d. 12/12 imellem 16 og 17 er bommen blevet ødelagt. Den er knækket ved roden og hænger i en tråd. Den er blevet bøjet ud af, altså inden fra haven og ud af. Ser ikke ud som den er påkørt af bil, i så fald må der være skader på bilen. Ligner mere forsætlig vold. Nogen der har set noget ?? Kamera er en attrap så vi har desværre ikke noget. Bestyrelsen vil ansøge hos kommune og politi om videoovervågning, desværre. Der er planlagt belysning af området. Loggen fra bommen er undersøgt.
Man spørger sig selv HVORFOR ??

Der har været tilfælde hvor der har været indkørsel på foreningens vejnet, trods alle veje er lukket, (vedtaget på generalforsamling 2017), bestyrelsen har valgt IKKE at låse disse af hensyn til Falck og redning. Der er indtil nu udstedt 4 straks bøder af 500,-.
Der prøve opsættes Led/sollys vejbelysning med bevægelses sensor enkelte steder i foreningen. Disse skal dog først bestilles og hjemkomme.

I ønskes alle en rigtig god jul og et godt nytår.
MVH
Bestyrelsen

Nyhedsbrev november

Nyhedsbrev november

Haveforeningen er nu lukket for denne sæson, en sæson hvor der har været travlt med diverse projekter. Bestyrelsen er nået i mål med de projekter der blev vedtaget på dette års generalforsamling.
Bestyrelsen er p.t. reduceret med et medlem som er sygemeldt. Bestyrelsen er langsomt gået i gang med at planlægge den fælles renovation som samtlige haveforeninger i kommunen er blevet pålagt og som er planlagt til at træde i kraft marts/april 2020. Mere herom på generalforsamling 2020.
Vejene er lukket for al privat kørsel indtil 1 april 2020, overtrædelse udløser en påtale samt gebyr på 500,-. Af hensyn til udrykning samt slamson er de interne bomme ikke låst.
Parkering på den store p-plads. Det er ikke tilladt at parkerer i ”hullet” mellem fællestoiletter og hæk. Vis hensyn og parkere så der bliver plads til så mange som muligt. Parkering af trailer er kun tilladt de anviste trailer pladser. Sørg for at disse står så tæt som muligt. Trailer må ikke parkeres på gange eller vejnet, p-pladser længer tid ad gangen.
Det er stadig enhver haveejers pligt at vedligeholde vejen til midten og ikke kun 2 gange om året. Der skal jævnes når der har været besøg af slamsuger.
Autobom kan sommetider stå halvt åben/Lukket hvis der er flere der forsøger at aktiver den på samme tid. Skulle det være tilfældet så sørg for ikke være i feltet for fotoceller inden du/I aktiver bommen igen.
Odense kommune var jo i foreningen i september måned og opmåle samtlige huse. Når kommunen er færdig med deres arbejde, sender de resultatet til bestyrelsen som så skal meddele og effektuerer de enkelte sager med de berørte haveejer. I høre så snart der er nyt.
Der hersker sommetider uenighed eller tvivl om hvad der er gældende i foreningen. Alle medlemmer er som havejer forpligtiget til at holde sig orienteret blandt andet igennem lejevilkår og ordensregler samt vedtægter, som derfor er vedhæftet denne mail.
MVH
Bestyrelsen
Foreningsvedtægt pr. 1. januar 2019 FINAL

Vedtægter OH-HF Baagø 2005

Standardlejevilkår

Dræn

Hej Alle

Vedr. Dræn

Selvfølgelig er vi forpligtiget til at vedligeholde og udvikle foreningens dræn. Det er dog en ret stor opgave og som tager sin tid, og kræver at der haveejer der melder sig til at deltage i arbejdet. Vi er ikke en boligforening men derimod en haveforening, det er ligesom blevet en kutyme at skrive til bestyrelsen og forventet at de ligger arbejdskræft til, foreningen er afhængig af at alle deltager i det arbejde der ligger forude. Vi har lige haft en uge med ekstremt nedbør og det skaber overflade vand som langsomt trænger ned i drænet. Der er dog steder hvor det er nødvendigt at kigge på hvad der kan gøres.
Pumpe og stort åbent dræn ser ud til at aflaste som det skal også i den forgangen uge. Det kan konstateres at der stadig er have ejer der udleder andet end regnvand og overflade vand til hoveddrænet, hvilket for det første IKKE er iorden og dernæst er medvirken til at dænet tilstoppes. Husk fællesskabet, det går ud over andre end dig og er medvirken til at true foreningens leje kontrakt med kommunen.