Alle indlæg af formand

Artikel i Kristeligt Dagblad /Kresten Drejergaard

Forår i parallelsamfundet
I havekolonien genfinder man noget af den landsbykultur, som er gået tabt i løbet af det seneste halve århundrede
Kresten Drejergaard, livogsjael@k.dk seniorliv

Så er det forår. Vi har passeret jævndøgnet, og vi er begyndt at vågne op til livet i kolonihaven. Allerede i februar var vi derude for at se, om erantis og vintergækker var kommet frem. Lidt senere kom også krokus og hyacinter, påskeliljer og tulipaner, hvis vi ellers kan havde de sidstnævnte i fred for rådyrene. Hvert år undrer vi os over, at det alt sammen på en eller anden måde er gemt dernede i jorden, indtil forårssolen kalder det frem efter tur og i orden.
Efterhånden, som foråret skrider frem, kommer der også flere mennesker derude. De, der har været der hele vinteren, kommer frem af deres huse. Og vi andre, som har vores officielle bopæl inde i byen, kommer ud for at se, om jorden snart er til, at der kan lægges kartofler. Desuden er der forskellige småreparationer, som blev udskudt sidste år, da der var for varmt til at lave noget.
I kolonihaven er der små havehuse, der er flikket sammen af både det ene og det andet, og der er andre huse, som ligner mindre feriehuse. Oprindelig var det meningen, at de, der boede i lejligheder inde i byen, skulle have en mulighed for at få frisk luft og friske grøntsager. De fleste af os har stadig grøntsagsbede i haverne, selv om de nu mere er til fritidsbrug og rekreation.
Havekolonien er i udpræget grad et parallelsamfund, hvor momsen ikke er slået igennem. Kulturen i vores koloni har fra starten af været en håndværkerkultur, hvor man bytter ydelser. Hvis jeg nu hjælper dig med at bygge et nyt drivhus, så hjælper du mig med at udskifte mine vandrør! Med min egen faglige baggrund har jeg ikke så meget at bytte med, bortset fra at jeg står for den årlige høst- og efterårsgudstjeneste i foreningsteltet.
Dog var der en dag, hvor jeg ville lave et stykke urtehave om til græsplæne. Jeg spurgte derfor Frank, om han ville fræse det med sin kraftige havefræser. Jo, det ville han gerne. Og hvad skal du så have for det? spurgte jeg. Kan vi ikke bytte? lød svaret. Med hvad? spurgte jeg undrende. Kan sådan en som dig ikke holde bryllupper? spurgte han så. Det kunne jeg sådan set godt, selv om jeg er pensionist. En havefræsning for et bryllup! Jo, det går vel sådan cirka lige op. Så det var en aftale.
Min forkærlighed for kolonihavelivet blev grundlagt, længe før vi selv fik anskaffet en have. Det var i 1980’erne, hvor jeg på forskellige kunstudstillinger var blevet opmærksom på naivistiske kunstnere som Walther Schaldemose, Tom M. Jensen og Helen Nagel, som alle har hentet en del af deres inspiration i kolonihaverne. Man har sagt om den naivistiske kunst, at den afbilder en drøm om en verden, som ikke er til mere. Det er sikkert rigtig. Men det er på den anden side også rigtigt, at den naivistiske kunst hager sig fast i en opfattelse af tilværelsen, som gør, at man kan have et forsonligt og humoristisk forhold til det ganske almindelige hverdagsliv, så man endda synes, at det er umagen værd.
I kolonihavens parallelsamfund genfinder man nogle af de dyder, som engang hørte til i landsbykulturens hverdagsliv som for eksempel det, at man har tid til hinanden, og at der er plads til almindelig medmenneskelig hjælpsomhed, så man stiller sin håndværksmæssige viden og kunnen til rådighed for den, der lige nu har brug for den.
For nogle år siden havde jeg udskiftet en vandhane i havehusets køkken, hvorved en pakning var blevet utæt, så vores lille ølkælder var løbet fuld af vand. Jeg måtte derfor ud i havekolonien for at se, om jeg kunne låne en pumpe. Straks stillede der en elektriker plus et par VVS-folk, hvoraf den ene var gas- og vandmester.
Der blev lagt et par dykpumper ned i kælderen og sluttet strøm til.
Desuden var der en, der påtog sig at reparere den dårlige pakning. Da vi var færdige, var der hverken vand eller øl i kælderen. Men vi havde haft det hyggeligt og ordnet verdens- situationen, mens skaden blev udbedret.

Forslag fra bestyrelsen til Ordinær Generalforsamling 2019

Forslag fra Bestyrelsen på Baagø Haveforenings ordinære generalforsamling 23/2 2019
Forslag 1.
Der etableres en ny automatisk bom ved hovedindkørselen til H/F Baagø med adgang ved hjælp af mobiltelefon.
De allerede eksisterende bomme åbnes og lukkes i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning som hidtil forår og efterår.

Funktioner: Bommen kan åbnes fra mobiltelefoner og administrator kan nemt fx slette og oprette brugere samt styre tids-ur. Dette betyder, at bommen kan åbnes ved hjælp af mobiltelefon uanset, hvor bruger måtte befinde sig. Medlemmer uden mobiltelefon kan forsynes med en kode, der trykkes ind ved bommen.

Sikkerhed & databeskyttelse: Systemet har en log, der lever op til persondatalovens krav om databeskyttelse. Loggen kan i tilfælde af misbrug spore hvilket mobilnummer / hvilken bruger, der har benyttet bommen. Der medfølger et sæt fotoceller i kittet for sikkerhed, så bommen ikke lukker ned i en bil eller person.

Begrundelse: Der er efterhånden mange ”ubudne” gæster, der kører ind i haveforeningen, enten af nysgerrighed eller for at ”tjekke” de enkelte havehuse ud. Der har været flere tilfælde i 2018, hvor der rundt omkring på haveforeningens vejnet har været påkørt, el skabe, teleskabe, hække, eller kørt ræs. Vi har også oplevet lastbiler, hvis adgang ikke har været aftalt med bestyrelsen, hvorfor vi ikke har kunne kontakte fører eller firma ved skader.

Specifikationer: Komplet bomsystem, DEA PASSNET/L 230V, incl. bomhus, 4 meter bomarm m/ beslag, NET230-styring, 1 sæt Linear fotoceller, 2. stk. fjernbetjeninger, elektromekanisk adgangskontrolsystem, Rhino Intrapad kit inkl. GSM-modul med 10 års data, 2 kanals radiomodtager, 2 kanals kodetastastur og 2 håndsendere.

Pris: Forventet udgift i følge tilbud fra leverandør: 21.000,-

Vi stemmer om:
• Ønsker vi det beskrevne bomsystem installeret? Ja, eller nej?

Forslag 2.

Ethvert salg af haver / havehuse skal meddeles bestyrelsen med oplysning om forventet salgspris og evt. køber, forud for det endelig salg.

Begrundelse: Bestyrelsen vil gerne forhindre salgssituationer, hvor vi af den ene eller anden årsag er nødt til at afvise en evt. køber på selve købsdagen. Et smidigt og effektivt salg forudsætter, at det forud for salgsdagen har været muligt at kontrollere, om alle formaliteter er i orden, herunder: Er byggeriet lovligt, forligger der godkendt byggeansøgning, er der lovlig spildevandshåndtering, etc., etc.

Vi stemmer om:
• Havesalg kan kun finde sted med bestyrelsens accept. Dette indebærer, at bestyrelsen forlods skal informeres om det påtænkte salg – og at bestyrelsen efterfølgende vil kunne give sin accept hertil. Ja eller nej?

Forslag 3.

Der etableres en ny hovedvandmåler for enden af Aagade og Langgade, således at Haveforeningens vandforsyning deles i således i 2.

Forsyningkreds 1 vil udgøres af Pilely, Kratvej, Møllevej, mens kreds 2 vil bestå af Langade, Aagade og Brinken.

Begrundelse: Der er ofte problemer med vandtrykket i det område som forslås udskilt som forsyningskreds 2.
Samtidig bliver det i det lange løb lettere at udskifte hoved vandledninger samt at overvåge vandforbruget i hele foreningen og konstatere evt. brud.

Afhængig af økonomi samt tid forventes arbejdet påbegyndt, men muligvis ikke endeligt færdig gjort i løbet af sæson 2019.

Udgift til etablering af ny stiklinje/hoved måler, tilbud fra vandcenter syd: 43.000,-

Vi stemmer om:
• Skal H/F Baagø etablere ny hovehane og dermed 2 forsyningskredse? Ja eller nej?

Invitation til Ordinær Generalforsamling 2019

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2019

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2019:

Tid: Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 10:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Iht. gældende regler skal bestyrelsen udgøres af et ulige antal medlemmer (fra 3 – 9). Vores kasserer, Bjarne Hansen, har kun siddet et år (vælges normalt for 2 år). Da formand og kasserer IKKE må have parallelle valgperioder og formanden er på valg næste år, vælges kassereren denne gang for 2 år.

Valg for 2 år:
• kasserer Bjarne Hansen (modtager genvalg)
Valg for 1 år:
• bestyrelsesmedlem nr. 4: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 5: Kjell Adolfsen (modtager ikke genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 6: Henrik von Spreckelsen (udtrådt i perioden)
• bestyrelsesmedlem nr. 7. Christina Bruun Rasmussen (sygemeldt)
• bestyrelsesmedlem nr. 8 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsesmedlem nr. 9 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsessuppleant nr. 1: Frank Andersen (modtager genvalg)
• bestyrelsessuppleant nr. 2: Annette Juul Jensen (genvalg?)
• delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• medlemmer til festudvalg (1 – ? personer), der er medlemmer af H/F Baagø, der væges for 1 år
• bilagskontrollanter (2 personer)
• vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægte fæller/samlevere har naturligvis taleret.

VEL MØDT

Nyhedsbrev november 2018

Nyhedsbrev november 2018
Nyhedsbrev november 2018
• Først skal jeg beklage at denne mail kommer lidt sent. Min PC har i den grad drillet, hvilket har gjort at jeg tabte alle data, mail adresser m.m. Så er der jo heldigvis noget der hedder backup, men alligevel har det taget sin tid. Nå men nu fungere det 
• Søndag den 4/11 kl. 10 invitere vi til lukning af H/F Baagø for sæson 2017/2018. Fælles toiletter samt bomme vil blive lukket indtil 1/4 2019.
• Den ny etableret udskylningsvask, til brug for tømning af camping toiletter og spildevand, vil kunne bruges hele året. I åbningssæsonen er der vand til udskylning derefter skal man selv medbringe vand til udskylning. Vasken må KUN benyttes til tømning af camping toiletter med dertil beregnet kemikalier, samt spildevand fra køkken. VASKEN SKAL RENGØRES OG UDSKYLDES EFTET HVERT BRUG.
• H/F Baagø har i dag 58 etableret og godkendte samletanke ud af 138 haveejer, det er godt stykke på vejen hvilket er flot, dog skal vi minde de haveejer der IKKE har en lovlig samletank og som udleder spildevand i naturen eller har etableret toilet, om at få lovliggjort forholdet snarest. Bestyrelsen vil i april/maj fortage en besøgs runde i samtlige haver der ikke er registret med godkendt samletank og som udleder spildevand.
• Vandet til tillægshaver er allerede lukket, men til de enkelte haver forbliver det åbent. Det vil sige at hver enkelte haveejer SELV SKAL LUKKE FOR VANDET, SAMT SØRGE FOR AT DER ER LUFTET UD I DET INTERNE RØRSYSTEM. Dette gøres i målerbrønden. HUSK at foreningen kun har ansvar for vandforsyning indtil målerbrønd, en god ide er jævnligt at tjekke målerstand og rør nettet. Alle vandmåler vil blive aflæst primo november, og derefter vil forbrugsafregning udsendt. Lejer af tillægshaver skal selv sørge for at opbevare vandmåler, de er allerede afmonteret og ligger ved den enkelte tillægshave.
• Dræn arbejde er påbegyndt for enden af Langgade og forsætter så længe det er muligt i 2018 og genoptages i foråret 2019.
• Kommunen og byggeregler. Der er kommet nye byggeregler til samtlige foreninger i Odense kommune, som på en eller anden måde også kommer til at gælde for H/F Baagø. Grundet de kontraktlige forhold som H/F Baagø har, skal der dog udfærdiges et kontrakttillæg som er på trapperne og så snart det er det vil det det blive distribueret til jer alle. Med hensyn til ansøgning om byggeri skal ansøgning sendes til kommunen og når der forligger en godkendelse, skal en kopi heraf afleveres til bestyrelsen, inden byggeriet påbegyndes. Bestyrelsen har ansvaret for den endelig færdig meldes af byggeriet og byggeriet er altså ikke lovligt hvis ikke denne procedure overholdes og byggeriet kan IKKE vurderes med ved en handel. Der er desværre havejer der ikke overholder denne procedure. Foreningen har forsat et godt samarbejde med Odense Kommune.
• Der må benyttes motoriseret redskaber i tidsrummet 09.00 til 20.00 alle dage.
• Veje i H/F Baagø og kørsel med større lastbiler. Vi skal minde om at kørsel med større lastbiler, ikke er tilladt på foreningens vejnet, uden bestyrelsen er orienteret og godkendt kørslen. Der har været et par tilfælde hvor dette har været sket og hvor der har været sket skade på andres hække m.m. og i sådanne tilfælde skal vi kunne pålægge den ansvarlige haveejere ansvaret for genetablering. Der er har desværre også været tilfælde hvor el skabe og telefon bokse har været påkørt, uden nogen har taget ansvaret herfor. HUSK at det er den enkelte havejer der har ansvaret for kørslen af gæster og leverandøre. Bestyrelsen er i gang med et regelsæt for bredde på de interne veje og for træer og buske der hænger ud over vejene.
• Husk at evt. konflikter løses bedst ved at tage en samtale imellem de involveret parter inden det evt. lander på bestyrelsens bord.
• Vi takker for en god og travl sæson og ses til GENERAL FORSAMLIGEN 23/2 2019.

Sladder – brok – rygter. Hvad er hvad, hvad er OK og hvad er ikke? Det er vigtigt først og fremmest at skille de tre begreber ad.
Sladder
Sociologen Hans Henrik Philipsen mener, at sladder er socialt vigtig for os mennesker, for at indgå i en social sammenhæng. Kan man ikke sladderreglerne, er man udenfor og har svært ved at begå sig i en gruppe. Han kommer med eksemplet hvis man har været væk fra sin arbejdsplads i en længere periode, er den bedste måde at blive opdateret på, ved at sidde i frokoststuen og bare lytte til den generelle sladder der er. Så som ’har du hørt at Bente er gravid? ’ Denne form for sladder er også efter min mening ganske OK og en netop del af det at være i en social gruppe. Det er den form for social samtale, der gør at vi knytter bånd til hinanden. Ud fra grundtanken om at – hvis det er rigtigt kommer det jo alligevel frem.
Brok
Handler det om utilfredshed er det meget enkelt: Henvend dig til dem der kan gøre noget ved det og spar tid. Eks ’Det er for dårligt at maden i kantinen er så elendig! ’. Inden for retorikken er der et begreb der hedder mediater of change – som jeg oversætter med, dem der kan gøre noget ved det. Eller dem der kan påvirke situationen i en gunstig retning for så mange som muligt. Hvad nytter det at brokke sig til sine kolleger over maden i kantinen, ja med mindre de arbejder i kantinen? Hvem kan gøre noget ved problemet? Sig det til dem. Alle arbejdspladser og steder hvor flere mennesker er samlet kunne med fordel have en brokkasse.
Rygter
Sætningen ’Vi skal nok skære ned, hvem mon skal fyres? ’ Eller ’har du hørt at chefens kone er han utro’ eller det der er værre. Hvad er forskellen på rygter og sladder? Det, der er forskellen er, som sagt den intention der ligger bag. De to eksempler i starten, kan være social acceptabel sladder, hvis det gøres for at få en større viden om hvem der gør hvad med hvem, det hyggelige og det joviale. Til gengæld, hvis det kommunikeres for enten at hævde sig selv eller andre, eller nedgøre de involverede så er det rygte. Og rygter er skadeligt, så stop det.

Bestyrelses referat 01/8

Baagø haveforening
Referat 1 august 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Kjell, Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning

Til Orientering: Henning
Henrik har trukket sig fra bestyrelsen, de sidste 3 gange han har siddet i bestyrelsen har han trukket sig. Næstformand vil ikke blive valgt lige med det samme.
Sommermødet gik fint, ca. 30 kom, dejligt at se, at der var så mange af du unge med.
Fortrolighedserklæring skrives under i dag.
Nettet har været nede, men skulle være oppe igen.
Der er en el-boks på kratvej der er kørt ned, skuffende at ingen har meldt sig
Sommerfesten er ved at være helt klar
Til Orientering: Kasser, Bjarne
Alle regninger og kvitteringer skal afleveres senest en mdr. efter.
Har haft års besøg af Tryk forsikring. Alt var ok.
Der er bøvl med banken igen igen
Ikke alle medlemmer har betalt endnu. Der mangler for ca. 40.000 kr. omkring betaling af forsikringer. Som der nu handels på.
Til Orientering: Ordensudvalget, Malene
Der er mande fald i ordensudvalget, så en del kan ikke nås at blive ordnet.
Men haveejerne passer deres haver fint
Der bliver nu gjort noget ved de trailere der ikke har havenummer og nummerplade på samt bådtrailere.
Til Orientering: Teknisk udvalg, Per og Kjell
Baagø haveforening
Referat 1 august 2018
Til stede: Henning, Bjarne, Kjell, Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning
Per vil gerne på et gravemaskine kursus.
Kjell bestiller bl.a stropper til festteltet.
Ang. dræn. Der bliver et drænudvalg og til efterår går man i gang de vigtigste steder i haverne. Per undersøger hvor.
Ang. Det nye bad: Henning bliver tovholder for det nye bad. Henning laver et overslag på prisen.
Andet: Det er lykkes Henning at få solgt alle haver der længe bare har ligget hen.
Der er kommet et tilbud, på en samle tank på 6000 l. til 37.900 som der er sagt ja til.

Næste bestyrelses møde
21 september 2018 kl. 16
Malene med på Skype frem til 1. december

Bestyrelse referat 19/6

H/F Baagø Side 1
Referat af bestyrelsesmøde 19. juni 2018
Til stede: Henning, Bjarne, christina Per, Malene, Henrik og Malene
Referent: Malene
Ordstyrer: Henning
Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. maj 2018 er godkendt af alle via mail.
Til orientering
1. formandens beretning og andet
De episoder der har været ved de sidste to bestyrelses møder, vil formanden ikke finde sig i. Man skal tale ordentligt sammen. Henning nævner, at i forhold til haveforeninens relement, er det eksklusion at råbe og true, som det har været tilfældet ved de to sidste bestyrelsesmøder (se bilag 1 og 2, om Næstformandens råben og trusler på et bestyrelsesmedlem samt efterfølgende 2 klager fra bestyrelsesmedlemer angående næstformandens råben og truen) Ej heller vil Henning ikke høre bandeord eller at man taler grimt om havemedlemmerne som det er blevet gjort til bestyrelsesmøderne. ( se bilag 1 og 2) Vi skal kunne være forskellige, vi siger forskellige ting og det skal vi være lydhør overfor. Det var alle enige i.
Der er og skal være tavshedspligt i bestyrelsen, der løber noget rundt i haverne, som kun kan komme fra bestyrelsen. Når medlemmer ønsker tavshed, er det ikke ok, at et bestyrelsesmedlem går ud med det. alt hvad der bliver sagt til bestyrelses møder skal blive i bestyrelsen.
Sommerfesten: Er ved at være på plads, mad, grill, og musikken. Der hentes hjælp ind til selve dagen den 25. august 2018
Angående have 46 og 124: de har fået en mail, at de er sat ud, hvis vi ikke hørte fra dem inden 8 dage. De 8 dage er gået, så de er sagt op og de skal vurderes og sættes til salg. Udgifterne til have 124 der skal have en havemand på, bliver trukket fra.
En have er tjekket, tanken er blændet af og er pt. ok. samme havemedlem har ladet sin hund været bundet fast og den gøede hele aften igennem. Hvor der kom en klage. Man må ikke lade sin hund være bundet og alene i flere timer.
Der er kommet en klage på skidtrenden, at der flyder toiletpapir og den stinker. Om det er udløb fra et kolonihavehus eller nogen går og tømmer ned idet, vides ikke, men det kan ikke accepteres og der vil blive slået hårdt ned på det. Henrik: jeg har holdt øje med nogle af dem der ikke har tank, og foreslår, at så må vi tage fat i dem og sige at de skal købe en tank eller også kutter vi deres forbindelse, hugger alle deres udløb istykker. Henning: Man må ikke kræve at haveejerne skal købe en tank, så det afslås. Henning og Henrik vil hurtig gå en runde og der kommer omgående en opsigelse, hvis de finder ulovligt udslip.
Siden sidst er der etableret fastnet i stedet for mobilnet. Routeren må ikke slukkes.
Der undersøges om der kan komme et hotspot ved foreningshuset, så medlemmerne kan koble sig på nettet ved foreningshuset.
Der har været nogle små konflikter ude i haverne.

2. Kasserens beretning og andet
Opkrævning af vandmålere er aflæst og Bjarne får listen af Henning. Kjell har lagt aflæsningen ind på computeren. Vandet skal betales 2 gange om året. 1. maj og 1. november, efter forbrug. Regningen kommer særskilt og ikke på have- opkrævningen. Der ligger en fast pris fra Vandcenter Syd på 19,70 kr. pr. km2 dags dato. Vi overgår fra fællesregning til særskilt afmålning/betaling og den gælder fra januar 2018. Haveforeninges fællesvand er inkl. havelejen. Henrik foreslår at vi kræver 22 kr. pr haveejer, men afslås, da det er en fast pris vi har og at haveforeninger ikke må tjene penge på vand. Henrik foreslår efterfølgende, at det kan vi regulerer, at i år skal havemedlemmerne betale 22 kr og næste år 21 kr. Men afslås, man må ikke tjene på vand.
Kasseren har lige betalt opkrævningen fra skorstensfejeren for sidste år, 2017. Skorstensfejeren har meldt tilbage, at ikke alle haver har meldt tilbage eller reageret på skorstensfejerens mange henvendelser. Og at nogen ikke er regristreret eller har været i brug. Nogen er derfor ikke blevet fejet eller renset. Nogen er ikke regristreret hos skorstensfejeren, så der er en del skorstene som ikke er godkendt af skorstensfejeren. Der vil snarest blive tjekket op på det. Næstformanden mener, at skorstensfejeren bare skubber det videre til bestyrelsen, men skorstensfejeren kan ikke gøre mere, han har sendt mails og beskeder og det er bestyrelsens pligt, at have styr på det.
Der er en del der endnu ikke har betalt havelejen for i år. Den eksterne revisor skal se på dette. Bjarne kan kun se fi nummer, så revisoren skal oplyse hvilke haver der ikke har betalt, men hun har i øjeblikket ikke tid. Næstformanden vil gerne have det op prioteret næste år, så man med det samme kan opsige dem der ikke har betalt sin haveleje, han bliver straks stoppet i dette af formanden. Formanden nævner, at man stadig kan få lov til at dele sin haveopkrævning op i to eller tre, men det er vigtigt at haveejeren reagerer på sin regning. Næstformanden vil have dem opsagt, hvis det ikke overholdes.
En kort snak om bestyrelses løn. Bestyrelsen får ikke løn, det er frivilligt arbejde, hvis man får løn, så skal der betales skat af det. Man får havelejen betalt, ikke forsikring, skorsten eller vand. Christina og Henrik mener, at ved en generalforsamling er det vedtaget at hver bestyrelsesmeddlem skal have 2500 kr. Henning vil se dokumentation på dette før noget bliver ændret.
Ang. forsikring. Bjarne har bedt forsikringsselsskabet en liste over, hvem har været forsikret i 2017 og hvem er forsikret dags dato. Da et medlem har betalt forsikring sidste år, men står ikke i forsikringsselsskabets papir og er heller ikke med i år. Medlemmet vil og skal være med og har betalt sidste år og har dokumentation for dette. Bjarne vil sørge for, at medlemmet bliver forsikret og at medlemmet ikke bliver opkrævet for i år, da medlemmet betalte sidste år.
Der er sket ændringer på forsikringen og den skal Bjarne også have. Alt hvad der handler om forsikring, står kasseren for. Bjarne får styr på, hvor mange og hvem der er med i foreningens forsikring, herefter vil han få styr på om resten har en privat forsikring. En kopi af deres privatforsikring skal vedlægges lejekontrakten. Haveforeningens forsikring er stadig den billigste og bedste i forhold til en privat forsikring.
Hvis nogen har kørselsgodtgørelse, skal de afleveres 1 gang hver måned.
Bjarne vil lave et halvårligt oversigt omkring økonomien i foreningen.
3. Ordensudvalget og andet
Der har været en del klager på, at nogen har slået græs efter kl 21.30 og en kl. 05.00
Det blev besluttet at man må bruge maskiner alle dage, fra kl. 08 til 20.00
Christina vil genskrive ordensreglerne.
Christina nævner den voldsomme tørke og forbuddet med åben ild, som hun gerne vil have lagt op på hjemmesiden. Der er kommet en klage på, at en har brugt en professionel ukrudtbrænder på Kratvej under åben ild forbuddet.

4: Teknisk udvalg og andet
Angående dræn. Teknisk udvalg vil lave en liste over, hvem der vil have foreningens hjælp til at grave, og de bliver varslet 3 dage før de kommer ind i haverne. Første gang maskinen kommer, bliver et drænhul i en have lukket, da haveejeren ikke ønskede indtrængen og drænning uden varsel. Maskinen skal bestilles i god tid. Henning: be`r teknisk udvalg om at give Henning besked, så han kan informerer havemedlemmerne, hvornår der spoles dræn og hente hjælp fra haverne. Folk vil meget gerne vide hvad der laves og vil meget gerne hjælpe til. Det er vigtig af teknisk udvalg kommer med datoer så man ved. Henrik: vil gerne arbejde som det passer teknisk udvalg. Henning: det er vigtigt at medlemmerne er informeret. De fleste har ikke noget imod at i går ind i folks haver, bare de ved, hvornår og hvorfor. Henrik: vi har jo bare gået rundt og drænet i haverne de andre gange, når vi spolede med vores egen maskine, så gik vi jo ind og spolede. Henning: det er vigtigt at involverer medlemmerne om hvad, hvornår og om de skal hjælpe til.
Christina vil gerne vide hvad det kostede at lave Langgade, men regningen er ikke kommet endnu.
Teknisk udvalg vil gerne have præciseret, hvad ligger under teknisk udvalg og ordensudvalget. Henning: Teknisk udvalg står for vandet, drænet og vejene. Ordensudvalget står for fælles arbejdsdage, hvor hække, maling af bygninger, rense tagrender, havearbejde på fællesarealer m.m bliver ordnet. Der kan ske overlapning, f.eks. nyt tag på container, da er det ordensudvalget der beslutter hvornår og teknisk udvalg der er på disse dage. Større tiltag skal på bestyrelsesmøde først. Bjarne mener ikke man skal bruge medlemmerne til at f.eks lave et containertag, Henning mener man skal inkluderer alle havemedlemmer og Christina tilføjer, at havemedlemmerne gør et stort stykke arbejde og at alle hjælper til hvad de formår, at det er en forening og ikke en professionel firma. At fællesarbejdsdagene er lige så meget en social hyggedag. Henning: Teknisk udvalg har frie hænder og ordensudvalget har frie hænder inden for økonomiske grænser, men når vi kommer op i større tiltag skal det på bestyrelsesmøde. Ordensudvalget skal 10 dage før en fællesarbejdsdag vide om teknisk udvalg skal bruge nogle havemedlemmer og hvor mange de skal bruge, så ordensudvalget kan planlægge efter det. Henrik: hvis man har den tilgang, at det, at lave et stykke tag ikke er et stykke professionelt arbejde og det ikke skal laves ordentligt, så vil Henrik ikke have noget med det at gøre. Henning: der skal være en tovholder på de dage. Malene: der er mange herude der er dygtige, som kan lave et godt stykke håndværk og de vil gerne. Per mener at det er teknisk udvalg der skal lave taget ikke på en fælles arbejdsdag. Henning: i skal huske på, at der er en del der meget gerne vil hjælpe til og er dygtige. Henrik: Hvis Per og Kjell skal køre skidt og grille på fælles arbejdsdage så er de ikke til rådighed til teknisk udvalgs opgaver og har dobbelt arbejde. Malene: de bliver spurgt hver gang om de vil hjælpe, Per har fra start selv tilbudt at grille hver gang. En havemedlem får påtagelse på at en ulovlig tank skal fyldes. Henrik: ja, og ellers er det opsigelse. Henning: det gælder for alle, hvor man opdager ulovligt udslip.
7. Status på fælles toilet og bad
Henrik: samle tank er der ikke noget nyt på, der er afgivet et tilbud. Drænet har Kjell og Henrik gået rundt og set hvor der er brug for nye dræn. De har noteret det på en tegning. Per: nævner at et havemedlem siger, at al` vandet fra andre haver løber ned i hans have, Henrik: nå, men han siger så meget lort, det løber den anden vej. Christina; der står altid meget vand i en have. Henrik: der er masser af dræn i den have og det løber fint. Langgade har det største problem. drænene skal ligge tættere. Henning: i skal have lavet den plan, hvor starter i henne. Malene: har i et tidsperspektiv for drænplanen? Henrik: nej, nu er der snart sommer ferie og der er meget arbejde i det. Henning: de to faktore er økonmi og arbejdsindsatsen, der er nogle haste steder. Per: det finder teknisk udvalg ud af. Henrik: vi ser på, hvad vi kan nå i år og vi får nok ballede over dem der ikke får dræn. Henning: lav planen, så jeg kan sende ud hvad vi kan nå i år. Ågade har et stort problem med tryk. Henrik: er der stadig datovanding. (til beslutning, nej) Henning: nævner at man kan købe sig ind på en vandledning mere, det undersøges.
Henning angående toilet og bad
Henning har brugt sit mandat som formand og udsat ekstra ordinært general forsamling, Da det beløb Henrik kom med sidst til fælles toilet og bad fuldtændig vil tømme foreningens investeringskonto, det går ikke, da foreningen så ikke har noget at stå imod med, hvis der kommer noget uforuset. Samt at komme med kun et forslag på 150.000 kr er som at tage medlemmerne som gidsler, de kan så kun sige ja eller nej. Der skal flere tilbud ind og flere muligheder, som medlemmerne så kan vælge udfra. Henning vil ikke stemme for, at opkræve flere penge af medlemmerne til nyt toilet og bad. Flere og flere får tanke og de vil selvfølgelig sige nej til at sætte havelejen op. Og Henrik, vi kan ikke indkalde til ekstra ordinært general forsamling uden at have tegninger på det nye toilet/bad, det kan jeg ikke godkende. der må være flere muligheder end den ene du nævnte sidst og der skal være tegninger. Nyt bad og toilet er besluttet ved en generalforsamling, flere tilbud er et most.
Til diskussion: Toilet og bad
Christina: Vil max bruge 40.000 kr til 15m ikke som der sidst blev nævnt 150.000 kr. som Henrik kom med ved sidste bestyrelsesmøde. Henrik: vi aftalte at der skulle være et sted hvor folk kan komme af med deres spildevand og bad/toilet forhold og at de skal kunne bruges hele året. Men det er ikke så dyrt, når man snakker om 20 m. Det bliver et stort stykke arbejde at lave de gamle om. Mit kan stå i mindst 40 år og være brugbar. Der er ikke noget at det beløb jeg kom med som er til arbejdsløn. Christina: det er farligt at tømme invisteringskontonen, for sker der noget, har vi ikke en krone. . Henrik: det skal jeg ikke kunne sige. Flere i bestyrelsen er enige med Christina. Henrik vi skal bruge nogle penge på det her, derfor skal vi også opkræve nogle ekstra penge af medlemmerne. Malene: hvad med at starte op i faser, og tage det lovpligtige først, som at medlemmerne skal kunne tømme deres tanke, alle haveforenninger skal kunne tilbyde, at de kan tømme deres tanke. Flere var enige. Henrik: men tanken kommer oveni det beløb jeg kom med. Bjarne: det er for mange penge og der bliver flere og flere herude der får samletank. får bad i deres egen have, måske skal vi tage det som Malene siger det i flere faser eller prøve med et andet forslag.
Henning:
Vil vi have det gennemført eller ej, Vil vi bruge 150.000 kr., hvis vi vil have det gennemført skal der være flere alternative. Og tage med ind, at hvem bliver brugerne af toilet/badet. Der har været en byggesagkyndig og set på de gamle toiletter, de kan helårsisoleres, gulvet kan brækkes op og der er plads til et bad, det vil max koste ca. 60-70.000 kr. Man kan godt købe en skurvogn som er helårs isoleret og i fin stand, de er billige i indkøb, omkring 4-5.000 kr, ombygningen af en skurvogn vil være billigere end de 60-70.000 kr. Henrik: det er en dårligere løsning end mit forslag. Per: den gamle kolonihave kan blive lavet om til bad, de to gamle toiletter bliver og så skal der bare graves en tank ned. Bjarne: teknisk udvalg kunne sætte sig ned og lave nogle alternativer med priser. Malene: Men hvad er vores max på at bruge af vores investeringskonto. Henning: vi må træffe en beslutning om vi vil bruge 70.000 kr. eller andet. Henning: Henrik har bedt om to tanke, altså 7000 l. Henning: men en mulighed her for at spare, er at ligge en tank på 3500 l, som så skal tømmes lidt oftere, men her er en besparelse på 35-40.000 kr. og evt. ligge en tank mere om et år eller to, det er en måde at splitte det op økonomisk. Så har vi om et år mere et overblik over hvad har vi. Henrik: Pers forslag kan ikke bruges, da der så kommer to rum der skal varmes op. Henning: man kan godt for få penge isolerer og hænge en lille varmer op i de gamle toiletter. Henrik: der er et problem med el gulvvarme. Man kan få en varrmepumpe monteret til kun 10-12.000 kr. Henning: så skal der være en varmepumpe i hvert rum, det bliver dyrt. Henrik: Det jeg har beregnet, er at der er en skillevæg, der er åben foroven og forneden, så varmen kan cirkulerer imellem. Flere sagde ikke god for dette. Henning: Det her skal være forberedt og gennemarbejdet. En skurvogn er billigere at indrette. isoleret, venyl på gulvet og er vandtæt. Henrik: skurvogne er ikke ret tykke. Malene: Hvor meget vil vi bruge af investeringskontoen, Henriks forslag til 2 x 3500 l.s tank koster alene 50.000 kr. der kommer også nye dræn og veje. Henrik: det kan godt være vi kan købe en gammel skurvogn til 4-5000 kr, men der er ikke kloak, der er ikke vand i. Henning: vi skal have noget at stå imod med, vi må ikke tømme vores investeringskonto. Henrik: jeg forslår en hævelse at havelejen. Malene: også når der er en del der ikke har råd til den nuværende haveleje. Henning: når vi når hen til generalforsamlingen, er vedligeholdelseskontoen næsten tom, pt er der ikke betalt haveleje til kommunen, der er ikke betalt afgifter til Odense havelodsselskab. Bjarne: jeg kan ikke overskue alle de tal, kan vi ikke sige, at vi højst må komme ned på 90.000 kr Henning: eller omkring ned på de 80.000 kr. Jeg vil gerne undersøge hvad det vil koste at lave en skurvogn, så har vi et alternativ mere. Har i et loft. Henrik: Jeg har ikke et beløb på loftet. Det koster hvad det koster. Den pris jeg har nævnt, er en max pris, det er hvis der ikke kommer noget oveni. Henning: du må sætte nogle priser, hvad koster det forskellige, for så kan vi begynder at sorterer fra, så vi ikke dræner vores investeringskonto. Jeg ville aldrig nogensinde tage imod et tilbud, hvor jeg ikke vidste, hvad jeg fik. Det var flere enige om. Henrik: det har hele tiden været sådan, at når jeg skulle fremlægge for den ekstra generalforsamling, så var der en tegning og en materiale oversigt. Malene: men bestyrelsen kan jo ikke snakke med, når vi ikke har set noget og der er stadig kun et mundlig forslag fra dig. Henning: jeg vil gerne have tid til at se hvad er materiale indkøbet. Det vil være fuldstændig skørt af en bestyrelse og sige det er kun dig (Henrik) der ved det, vi skal da være orienteret. Henrik: jamen der vil også ligge en færdig prisliste den dag det er aktuelt. Henning: men det er det nu. Malene: du nævnte allerede i april, at du ved næste bestyrelsesmøde ville komme med en tegning og en materiale liste. Henning: Vi har stadig brug for dit tilbud. Malene: vi har ekstra generalforsamling på tirsdag. Hvis vi skal have det klar, skulle dit tilbud være med idag. Henrik: men det er afmeldt. Henning: Det er ikke afmeldt, jeg har først nævnt det idag. Henrik: når det ikke varslet er det automatisk afmeldt. Henning: som jeg sagde i starten, har jeg brugt mit mandat og afmeldt det.
Diskussionen fortsatte
Forslag, at der holdes et møde, hvor det kun handler om toilet bygningen, og hvilken dato vi holder ekstra generalforsamling, som skal varsles 8 dage før.
Dato den onsdag den 1 august, kl. 16

Sankt hans aften: grillen er åben og kommer ikke noget bål. Kl.18.00
Alle fra bestyrelsen der kommer, hjælper til før og efter. Vi giver en lille en og rester sættes frem, Christina køber øl og vand ind. Henning er tovholder, Per køber kul.
Ikke noget under evt.