Kategoriarkiv: Når der skal handles have i H/F Baagø

Havehandel

Havehandel

Al handel med haver i Baagø SKAL fortages igennem bestyrelsen og før en have kan handles skal den vuderes af vuderingsudvalget.
Igen haver må sælges over vuderingsprisen.
Man må KUN leje 1 stk. have. Der er dog mulighed for at leje en tillægshave.
For at kunne købe en have i H/F Baagø SKAL man have adresse i Odense Kommune, og dokumentation herfor skal til enhver tid kunne dokumenteres.
Konstateres der overbebygning, ulovlige toilet og spildevands forhold SKAL dette bringes iorden inden en havehandel kan finde sted.
For at kunne købe/eje en have i Baagø skal man have fast adresse i Odense Kommune samt indmeldelse i Haveforeningen
OBS! vær især opmærksom på de forhold der er gældende for H/F Baagø i lejekontrakten med Odense Havn

Når du ønsker at bestille en have handel hos bestyrelsen:
1. Vurdering skal forligge og evt. ukorrekt-heder skal være bragt i orden.
2. Aftal salgs-møde med bestyrelsen.
3. Sælger og køber skal være personligt til stede
4. Købsaftale skal udfyldes INDEN salgsmøde i 3 eksemplar(se ovenfor) og være korrekt udfyldt, det vil bland andet sige at alle oplysninger om købers og sælgers adresse skal være udfyldt.
5. Køber skal medbringe en bopælsattest (kan indhentes på borger.dk) som dokumentation på bopæl i Odense Kommune.
6. Sælger skal medbringe billed ID.
7. Handlen imellem sælger og køber skal være afsluttet og dette skal der være dokumentation for (en have må ALDRIG overstige vurderingssummen).
8. Alle evt. udenståender herunder påtaler, vandafregning m.m imellem haveforening og sælger SKAL være bragt iorden.
9. Køber skal medbringe 500,- til indmeldelse i haveforeningen samt 250,- til at administration af handlen ialt 750,-

Handlen afvises hvis ikke ovenstående er iorden.

Dokumenter til download i pdf skal læses igennemen inden handlen finder sted..

1. Kolonihavejura:
Medlemmets ansvar ved vurdering og salg, herunder ejer-erklæringer
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt.
Vurderingsudvalget foretager en vurdering af det, der er synligt og som umiddelbart kan konstateres med det blotte øje. Vurderingen af ting, der ikke umiddelbart kan konstateres med det blotte øje, eller hvor der er tale om oplysninger, som ikke nødvendigvis er tilgængelige er baseret på ejers oplysninger og/eller de tilgængelige godkendte tegninger. I de tilfælde, hvor vurderingen er baseret på ejers oplysninger, er ejer ansvarlig for rigtigheden af disse.
I forbindelse med vurderingen skal ejer udfylde en ”ejer-erklæring”, som er en blanket, hvor ejeren skal skrive under på, at arbejde, som kræver autoriserede håndværkere er lovligt udført. Ejer har herefter et efterfølgende erstatningsansvar, hvis oplysningerne ikke er rigtige. Hvis ejer ikke vil skrive under eller ikke kan oplyse, om arbejdet er lovligt udført, så bliver den pågældende installation ikke regnet med i vurderingen.
Sælger har naturligvis pligt til at oplyse om øvrige forhold omkring kolonihavehuset (dets stand, dets defekter eller mangler mv.), der har betydning for en evt. køber. Oplysningspligten vedrører både allerede konstaterede defekter men også mulige defekter. Oplysningspligten omfatter også viden om at området eksempelvis let bliver oversvømmet ved skybrud eller lignende.
Hvis sælger tilsidesætter denne oplysningspligt risikerer sælger i forbindelse med en evt. efterfølgende retssag, at komme til at hæfte for evt. mangler, som han burde have oplyst køber om – og dermed, at skulle tilbagebetale en del af købesummen som et afslag i denne.
En evt. købers ansvar
Den vurderingsrapport, der udarbejdes i forbindelse med et salg af et kolonihavehus er ikke udarbejdet af en byggesagkyndig, og formålet med vurderingsrapporten er ikke at beskrive fejl og mangler eller hvilken stand kolonihavehuset er i, men alene at fastlægge en maksimal salgspris efter Kolonihaveforbundets regler.
Køber er derfor ikke begrænset i sine muligheder for at rejse krav om fejl og mangler, men en køber opfordres altid til at foretage en grundig gennemgang af kolonihavehuset og dets installationer med egen byggesagkyndig rådgiver inden købet.

Artikler til Havebladet 2/2017