Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

Indlæg fra Kresten Drejergaard

Selvom vi – på grund af den pokkers Corona – ikke har kunnet afholde den årlige høstgudstjeneste med efterfølgende fællesbrunch, har Kresten alligevel sendt os en efterårstanke (tak for det, Kresten!), som hermed viderebringes.

Link til download artikel: 27. Lyset og tiden 12 11 20

Lyset falder mere barmhjertigt om efteråret af Kresten Drejergaard, Odense.

De, der kender mig fra min ungdom, ville blive noget forundret, hvis de vidste, at jeg på mine gamle dage skulle blive kolonihaveentusiast. Jeg er vokset op med præstegårdhaver på mere end 10.000 m2, og de var med tanke på vedligeholdelsen en konstant kilde til dårlig samvittighed. Som det siges blandt unge præster, der søger stilling på landet: “Kun en tåbe frygter ikke haven!” Men netop den omstændighed kan være årsag til, at jeg på mine ældre dage har ladet mig charmere af en overkommelig kolonihave, som ovenikøbet har den fordel, at den bringer os i tæt kontakt med naturen omkring Odense Fjord.
Der er et særligt lys dér omkring fjorden. Jeg har en eller anden ide om, at lyset er anderledes om efteråret end om foråret. Forårsjævndøgn er anderledes end efterårsjævndøgn. Forårsjævndøgnet ankommer til akkompagnement af fuglesang og spirende blade på træer og buske, og det varsler om lyse nætter. Når sommertiden begynder, stiller vi havemøblerne og urene frem, og livslysten vågner igen. Når sommertiden slutter, stiller vi møbler og ure tilbage, hvilket er mere vemodigt. Efterårsjævndøgnet er mere stilfærdigt, fuglesangen er forstummet, bladene på træer og buske får pludselig mange farver, inden de falder af. Gid man i sit livs efterår kunne blive lige så farverig som naturen, inden man falder fra! Det aftagende dagslys varsler om et vintermørke, som er på vej. Logisk set er lysmængden den samme forår og efterår, men det fornemmes forskelligt. Lige nu er vi stærkt på vej ind i den mørke tid, men om seks uger begynder livet og lyset igen at vende tilbage, og så går det stærkt. Foråret er en voldsom oplevelse, når solen kommer højere på him-len, og alting vælter op af jorden. Om efteråret går det nærmest langsomt. Der er tid til at nyde frugterne af ens arbejde og glæde sig over efterårets mange farver i staudebedet. Der er også tid til at sidde lidt på bænken i eftermiddagssolen med en kop kaffe eller et glas øl og spise et frisk-plukket æble, mens man funderer over livet og døden og det, der er midtimellem.
I år havde vi ingen høstgudstjeneste i kolonihaven. Det skyldes coronaen. Jeg savner denne guds-tjeneste i havekoloniens blomstersmykkede foreningstelt. Desuden er de fleste af os kolonihave-folk er oppe i årene og kan her i vort livs efterår godt bruge et livsbekræftende og tilgivende ord.
Men selv uden høstgudstjeneste er efteråret en dejlig tid. Der er også en vis charme ved at blive gammel. Ingen har sagt det bedre end digteren og landsbypræsten Christian Richard i sangen “En stille høstlig brusen” fra 1878:
Du skønne livets orden,
at der på forår følger høst,
at der er mer end vorden,
og mer end ungdomslyst.

Tiden er anderledes om efteråret. Tiden bliver kortere. Målt på ens levetid bliver der mindre og mindre af den. Men tiden bliver på sin vis også længere. Når jeg en sjælden gang ser må mine gamle kalendere, var de indimellem helt overfyldte, fordi alle mulige andre mennesker også brug-te min tid. Hvorfor brugte de dog ikke deres egen tid? Hvorfor skulle de absolut bruge af min tid, så der ofte ikke blev noget tilbage til mig selv?

Det er der nu. De fleste dage er i min kalender tomme, hvilket vil sige, at jeg kan bruge min tid til det, jeg vil. Der er tid til eftertanke over det, jeg undervejs har lavet, og det, jeg har forsømt. Der er også tid til en refleksion over det, jeg endnu gerne vil nå.

Lyset er også anderledes. Om foråret er lyset skarpt og ubarmhjertigt, fordi det afslører alt det skidt og skrald, der ligger og gemmer sig mellem træer og buske. Om efteråret forsvinder det meste af det igen i halvmørket under de visne blade. Den ungdommelige “me too”-bevægelse har på det seneste kastet sit ubarmhjertige forårslys ind over vores livsførelse. Her er der ingen tilgi-velse! De fleste mænd – og velsagtens også et par kvinder – må føle sig stærkt mistænkeliggjorte på grund af deres “ungdomslyst”. Hvad andet har vi at håbe på, end at efterårets og glemslens mørke vil lægge sit barmhjertige slør over vore synder. At tilgive er at glemme. Sagt med Thomas Kingo:

Men, o min Gud tilgiv, hvad jeg mod dig har brudt,
agt ej de spirer, som af syndens rod er skudt,
løs min samvittighed af sine synders bånd
kast dem ned i evighed
i havet med din hånd!

(Kristeligt Dagblad den 12. november 2020)

Nyhedsbrev oktober / november 2020

Nyhedsbrev oktober / november 2020

Havesæsonen 2020 går på held og haveforeningen lukker snart, helt nøjagtig om 4 dage, nemlig på søndag d. 1. november kl. 11.
Sæsonafslutning:
Foreningen har, som vi plejer, inviteret medlemmerne til en lille festligholdelse af lukningen. Men grundet det stigende Corona-smittetryk, ser vi os nu nødsaget til at aflyse i år. Der vil således alligevel IKKE blive et fællesarrangement i forbindelse med lukningen.

Søndag d. 1. november kl. 11:00 lukkes:
• Fællestoiletter og
• Vand til tillægshaver
• Bommene ved indkørslerne til Langgade, Ågade, Kratvej, Møllevej, Brinken lukkes og låses. (Politi og Redning samt Slamsuger har kode til at komme ind ligesom de også har til hovedbommen). Alle biler, trailere m.m. SKAL være ude af gaderne inden søndag d. 1. november. Der kan IKKE gives dispensation til indkørsel på gaderne.
• Den store p-plads kan forsat benyttes under hensyntagen til, at der IKKE må parkeres ved tilkørsel til renovation. Ligeledes anmodes om at der parkeres under hensyn til at der er plads til alle.
• Den ugentlige kontortid stopper (sidste ordinære åbningsdag onsdag d. 28. oktober).

Renovation:
Vi har jo i år fået fællesrenovation og det har ikke været uden udfordringer. Bestyrelsen minder derfor endnu en gang om, at der ikke er en viceværtfunktion knyttet til håndteringen af affaldet. Det er – som det altid har været – den enkeltes ansvar, at affaldet bortskaffes korrekt. Det er således en fællesopgave at forhindre, at der sker overfyldning. Videre er det også den enkeltes ansvar at sortere affaldet efter renovationsvæsnets retningslinjer og vejledninger.

• Tømning: Pr. 1. november, hvor sæsonen slutter, går vi ned på 14-dagestømning (modsat sæsonens ugetømning). Og vi henstiller til derfor til skærpet opmærksomhed på fornuftig anvendelse af containerne.

• Forsøget med afhentning af storskrald blev en bragende fiasko. I stedet for sorterede bunker, som renovationsvæsnet kræver for at kunne opsamle med grab, opstod der en arrig blanding af alt muligt. Også ting, der slet ikke hører til i storskrald, var at finde i virvaret. Konsekvensen blev, at Odense Renovation nægtede at afhente. Vi bad derfor de respektive ejere af affald i storskraldsbunken om selv at få det fjernet. Det var der nogen, der tog alvorligt og andre, der ikke gjorde. Så meget for fællesskabet! Heldigt at 2 af vores medlemmer (Jesper & Morten) helt frivilligt påtog sig at køre 5 trailerlæs usorteret skrammel på genbrugspladsen og sortere derude. En meget stor tak til dem.

Ingen tvivl om, at vi på den kommende generalforsamling igen er nødt til at drøfte affaldshåndtering.

Vejfyld & -reparation:
Der en del haveejere, der har været ude og reparere veje på egen hånd. Dejligt, at I har taget initiativ. Der er stadig lidt vejfyld tilbage i bunken, så det er fortsat muligt at hente et læs og fylde huller.

Drænarbejde
Der har været gang i drænarbejde rundt om i haveforeningen, dog mest på fællesområder og på den hårdtangrebne Langgade. I den forgangne weekend bad vi om hjælp og heldigvis mødte der en del op.
Det viste sig desværre, at der var nogle ødelagte dræn. Disse skader er bl.a. opstået i forbindelse med gravearbejde i ved installering af strøm, vand og tanke. Vi minder derfor om, at det er den enkelte haveejers pligt at orientere bestyrelsen om skader på dræn i og uden for egen have OG selv sørge for udbedring. Der må IKKE graves i foreningens veje uden bestyrelsens forudgående vidende og godkendelse.

Drænarbejdet forsætter, så længe vejret tillader det og der kan findes mandskab og tid. Henrik fra have 76 har utrætteligt kørt gravemaskinen og Per fra have 61 har lige så utrætteligt betjent drænspuleren. Tak til dem begge.

Det vil være godt, hvis vi fremover kan spule og efterse foreningens dræn mindst hvert andet år – og måske gerne hvert år. Skal Slamson varetage opgaven koster det 9000,- for en dag. Vi har derfor i år indkøbt en drænspulemaskine, som er meget effektiv. Vi kan således gøre det selv og spare en masse penge – men dette afhænger selvfølgelig af den frivillige arbejdskraft. Alles dræn – alles ansvar.

Infomationsstolpen, ”Indianerskiltet” eller ”totempælen”, som den bliver kaldt, er nymalet. Louise fra have 125 har ført penslen, så nu vi igen finde rundt.

Præmiehaver 2020: Haveejere, der har vundet og skal have præmier i år, kan afhente disse i dag, onsdag d. 28. oktober, mellem kl. 17 og kl. 18 (sidste onsdag med ordinær åbning af kontoret) eller efter aftale.

Det har jo været en noget speciel sæson, idet det har været knapt med de sociale arrangementer og sammenkomster, som jo ellers medvirker til understøttelsen af det fællesskab, som vi er så afhængige af i foreningen. Vi håber på og ser frem til, at vi igen kan mødes og diskutere, grine og udveksle meninger om, hvordan vi syntes vores forening skal forme sig i 2021.

God vinter og på gensyn i sæson 2021.

Nyhedsbrev oktober 2020

Nyhedsbrev oktober
Renovation:
Restaffald
Vi har stadig problemer med affald. Det ses, at:
• Containerne ikke fyldes hensigtsmæssigt.
De fremstår hurtigt fyldte. Dette kan i nogen grad afhjælpes ved, at man lige husker at skubbe sin pose over til siden og ikke bare dumper den lige ned gennem lugen og ved, at man presser evt. luftansamlinger ud af affaldsposerne, inden de kommes i spanden. Disse tiltag vil kunne minimere overfyldningsproblemerne.

• Der lægges affaldsposer oven på (måske) fyldte containerne.
Odense Renovation har oplyst, at hvis dette sker igen, vil de ikke tømme. Så bemærk: Spandene må IKKE overfyldes og lågene skal kunne lukkes og affald ikke henlægges ved siden af.

• Affald uden for spandene tiltrækker fx rotter, vildkatte, ræve og andre, som således får lidt for gode livsbetingelser i haveforeningen.
Det er vi jo ikke så interesserede i.

• Der bortskaffes meget usorteret affald i restaffaldscontainerne.
Ved inspektion fra Odense Renovation er det d.d. konstateret fx papir, pap og metal i vid udstrækning ikke er sorteret fra og kommet i de relevante containere. Bliver vi bedre til dette, vil overfyldningsrisikoen kunne minimeres betragteligt.
Storskraldsforsøgt er mislykkedes:
Ved indgåelsen af aftalen med Odense Renovation om en gang afhentning af Storskrald i september måned, er der fremsendt vejledning til samtlige haveejere. Af denne fremgik bl.a.:
• hvad må stilles til storskrald og hvad må ikke (fx: rent træ = OK. Trykimprægneret træ = IKKE OK)
• hvordan skal storskraldet lægges/pakkes – og i hvilke sorteringskategorier? (fx træ, metal, møbler, etc)?
• hvordan skal emner til storskrald være mærkede og håndterede? (fx: græsslåmaskiner skal være tømt for olie & benzin, pap skal bundtes og bindes. Sorte sække og elektronikskrot kan ikke afleveres til storskrald. små ting skal samles i kasser, der markeres)
• etc.
Dette har vi SLET ikke kunnet håndtere. Det er endt med en enorm rodebunke, helt usorteret og der er en masse effekter, der slet ikke kan anerkendes som storskrald. Odense Renovation har ved 2 inspektionsbesøget afvist at hente det, der ligger nu.
Derfor må hver enkelt af os snarest og inden d. 11. oktober hente vores ting tilbage og så selv stå for bortskaffelse (der er jo en god genbrugsstation på Havnegade hvor man kan komme af med ALT, når lige undtages husholdningsaffald)
Og hvad kan vi så lære af det: Somme tider kommer vi vist til at glemme , at vi er en have- og ikke en boligforening. Vi bor ikke til leje i en velordnet kultur med vicevært og højt serviceniveau.
Renovationspligten kan vi ikke komme uden om. Den er os kommunalt pålagt, men vi har jo fået dagrenovation og mulighed for – mere klimavenligt – at bortskaffe papir, metal og glas, hvad der jo gør affaldshåndteringen uendeligt meget lettere og for de fleste også billigere end før.
Lad os nu SAMMEN og i FÆLLESSKAB bruge disse gode faciliteter rigtigt:
Saml op efter dig, fyld containerne i overensstemmelse med vejledningerne, smid ikke noget derned, der ikke hører til og kør på genbrugsstationen med det, der ikke kan være i eller hører til i spandene. For din egen, for foreningens, for vores alle sammens skyld. Og for klimaet. Og for minimeringen af skadedyr. Lad os nu hjælpe hinanden med at holde rent og ordentligt. Der er kun os selv til det.

Fællesarbejde 25/10 KL. 10. Den sidste fællesarbejdsdag i 2020.
Møllevej, Kratvej, Brinken samt dem, fra Langgade og Ågade, der udeblev uden afbud eller meldte afbud til den sidste fællesarbejdsdag, indkaldes hermed til sidste fællesarbejde i år.
Melder du afbud skrives man op på en liste og bliver herefter indkaldt til udvalgte arbejdsopgaver for resten af året. Melder man ikke afbud, eller forsømmer man sin deltagelse i en af de udvalgte arbejdsopgaver, udskrives som vanligt en bøde på 500,-
Odense Kommune: har været på besøg i september for at tjekke om de 34 haver der sidste år fik et påbud om at reducere størrelsen på byggeri, til max. 60 kvm eller max. 15 % af grundens areal. Resultat: 19 haver er nu lovliggjort, 9 haver er ikke nået helt i mål og i 6 haver er der slet ikke fortaget noget. De 15 haver har fået en absolut sidste frist til 2/11 2020, hvor kommunen igen vil tjekke disse. Hvis tilfældet er at der stadig er haver efter d.2/11 2020 der ikke er lovliggjort, er bestyrelsen blevet bedt om at iværksætte en opsigelse af disse haver.
Ordensrunde i uge 41
Fokuspunkter:
• Klipning af hæk ud mod vej samt i egen have og hæk imellem haverne.
• Ukrudt ud mod vej og ud til midten af vejen
• Vejens er vedligeholdelse (fx revet/nivelleret efter slamsugerkørsel, leveret vejfyld revet ud, etc.).
• Havens vedligeholdelse.
• Havelåge.
• Træer der står for tæt på hækken (min. 2 meter) eller har udhæng ud over hækken. Ingen gebyr, men en henstilling med varsel om handling
• Hække der er blevet til dobbelt hække eller bare ikke er blevet klippet ordentlig ind og bredder sig ud på vejen og over skellinjen. Ingen gebyr men en henstilling, med varsel om handling

HUSK at hækkene som minimum skal klippes 2 gange om året. Du kan få en påtale med bøde, hvis din hæk breder sig ud på vejen, så det generer trafikken.

Foreningens veje er alle haveejers ansvar.
Har du haft besøg af stor lastbil eller anden transport er det dit ansvar at rette vejen for evt. tryk buller m.m.

Lukning af H/F Baagø d. 1. november 2020
H/F Baagø lukker for denne sæson og derfor invitere vi på kaffe, en lille en, pølser, m.m. søndag d. 1. november 2020 kl. 11 ved medlemshuset.
Der bliver sat bomme for de interne veje og fællestoiletter og vand til tillægshaver lukkes.
HUSK der gives ingen dispensation til indkørsel på vejene fra den 1. november 2020 til og indtil den 1. maj 2021
• Indkørsel på de interne veje i perioden medfører – som vanligt – bøde på 500,-

/HF Baagøs bestyrelse, 2. oktober 2020

Ordensregler 2020

ORDENSREGLER FOR MEDLEMMER I
HAVEFORENINGERNE I ODENSE HAVELODSELSKAB
2020

Pkt. 1 Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.

Pkt. 2 I hele haveloddens afgrænsning / haveskel m. der kun etableres levende hegn / hæk. Kan efterfølgende suppleres med almindelige trådhegn.

Pkt. 3 Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, inden 14. juli. og inden 1. oktober.

Pkt. 4 Træer, buske og hække der kan vokse til større dimensioner, skal beskæres således at de ikke på noget tidspunkt, er til gene for større kørertøjer, slamsuger, lastbiler m.v.

Pkt.5 Henlæggelse af affald i og omkring haveforeningen er ikke tilladt.
Den enkelte havelejer skal benytte sig af haveforeningens affalds- og spildevandsordning. Der må ikke anvendes nogen form for pesticider i haveforeningen.
Haveaffald må kun brændes af på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ.

Pkt. 6 Der må ikke holdes husdyr i kolonihaven, dog må kæledyr gerne medtages under ophold i kolonihaven såfremt disse ikke er til gene for de øvrige havelejere.
Hunde skal føres i snor overalt i haveforeningen. Efterladenskaber samles op af hundeejer. Der må kun etableres 1 bi gård i haveforeningen.
Forsøgsordningen med tilladelse for hønsehold for 5 høns fortsætter. Der må ikke være nogen hane.

Pkt.7 Jagt og anden form for skydning på arealerne er ikke tilladt.
Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på haveforeningens gange.
I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
Biler, trailere, campingvogne og Kombi Campere må ikke opstaldes på haveforeningens område.
Se Pkt. 14 dispensation for trailere.

Pkt. 8 Der må opføres 1 marketenderi i haveforeningen. Der skal oprettes kontrakt med marketenderen indeholdende bestemmelser for handel kun med haveforeningens medlemmer. Marketenderen, dennes ægtefælle / samlever kan ikke beklæde tillidshverv i haveforeningen. Der må ikke nydes drikkevarer i eller ved marketenderiet, bortset fra fester tilrettelagt af haveforeningens bestyrelse.

Pkt. 9 Enhver have forsynes med havelåge og nummer. Hvert medlem har pligt til at renholde og
Planerer ud til gangen udfor sin egen have. Foreningens gange m. ikke benyttes til oplagsplads for materialer.

Pkt. 10 BEBYGGELSE Der henvises særskilt til de enhver tid gældende Byggeregler, Lokalplan og
Lejekontrakt med Odense Kommune.
Der kan være skærpede byggeregler i den enkelte forening, og det er medlemmets eget ansvar, at byggeriet opfylder foreningens skærpede byggeregler.

Der SKAL foreligge byggeansøgning og godkendelse før et hvert byggeri kan påbegyndes.

Pkt. 11. Ophold i haverne må finde sted hele døgnet i perioden 1. april til og med 31. oktober.
I perioden 1. november til og med 31. marts er ophold i haverne kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00, samt i alle årets weekender og i skolernes ferieperioder.

Odense Havelodselskab / haveforeningerne garanterer overfor Odense Kommune, at haveforeningens medlemmer har fast bopæl, som de kan flytte til den 1. november.

Pkt. 12 Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage nogle for den særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.

Pkt. 13 Ordensreglerne er gældende for medlemmer i Haveforeningerne i Odense Kommune tilsluttet ODENSE HAVELODSSELSKAB.

Pkt. 14 Alle trailere skal parkeres på pladsen ved Pilely. Alle trailere skal være mærket med havelejers hus nummer. Eller trailer i egen have og uden nr. plade

Pkt. 15 3 bestyrelsesmedlemmer går skidt runde 4 gange årligt.

Pkt. 16 Overtrædelse af regler medfører Påtale af skidtbrev, uden varsel. Samt administration afgift på 500 kr. pr overtrædelse til straks afregning.

Ordensregler skal overholdes og er med til at skabe gode rammer i vores fælles haveforening
Baagø.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
H/F Baagø

Nyhedsmail Maj 2020

Nyhedsbrev Maj
• Betaling/Have opkrævning
• KVM
• Have afbrænding
• Trailer
• Støj
• Toiletter
• Ordensrunde
Betaling/haveopkrævning: er sendt ud til jer på mail 18/4. Hvis i ikke har modtaget denne så start med at kigge i uønsket/spam mappen. Opkrævninger, påtaler m.m bliver sendt fra foreningens online system og kan sommetider blive opfattet som spam eller lande i uønsket mail. Mailen indeholder et link til jeres opkrævning og for at kunne læse den skal føres op i indbakken. Hvis du/i har problemer med at finde den, kontakt da foreningen på mail. Betalingsfristen er rykket til 1/6.
KVM: Sidste år begyndte vi at skrive have kvm på opkrævninger, det var ud fra en ældre liste, den enkelte haveejer betaler 0,90 øre pr. kvm. I år er det gået galt med importen af kvm til foreningslet og kolonnen har rykket sig en tand, hvilket har gjort at der står forkerte kvm på opkrævninger. Prisen på jordleje på opkrævningen er den samme som sidste år. Vi har nu modtaget en opdateret liste fra Odense Kommune som vi på et tidspunkt vil sende til jer.
Have afbrænding: Det er ikke tilladt at fortage afbrænding af have affald.
Trailer: Alle trailer skal parkeres på Pilely (dog ikke ud til foreningens åbne dræn rende) eller i egen have.
Støj: Der må ikke bruges el og maskinværktøj kl.0800 og efter kl. 19 i hverdage og før kl. 0900 og efter kl. 18 i weekender. Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboer ved anden højlydt støj i samme tidsrum.
Toiletter: Fælles toiletter er, indtil andet meddelelse fra myndighederne, stadig lukket.
Renovation: Så er der ved at ske noget ifølge Odense Renovation og ordningen forventes at starte snarest.
Ordensrunde: Årets første ordenrunde fortages af 3 bestyrelsesmedlemmer her i weekenden 1- 3/5 og i den forbindelse vedhæftes ordensreglementet hvori du/I kan læse hvilke retningslinjer der er gældende for foreningen.

Nyhedsmail april 2020

Nyhedsbrev april 2020

• Corona – COVID-19 – toiletter, kontortid & fællesarbejde
• Haveleje – opkrævningerne er i år forsinkede
• Renovationsordeningen – og betaling heraf
• Lovpligtig brandforsikring
• Årets første `skidtrunde´’
Corona – COVID-19:
Danmark er jo desværre stadig ramt af Corona-krisen og dens følger – og det præger selvfølgelig også livet her i foreningen. I bestyrelsen håber vi, at I alle stadig er ved godt mod og har det godt. Sæsonen er kommet godt i gang og vejret arter sig jo på den gode måde, så der er masser af aktivitet i haverne.

1. Toiletter: Vi har valgt IKKE at åbne foreningens fællestoiletter grundet smitterisikoen i forbindelse med COVID-19. Vi holder selvfølgelig øje med sundhedsmyndighedernes udmeldinger og overvejer løbende situationen og åbner, så snart det igen skønnes forsvarligt. Det er stadig muligt at benytte ”skyllevasken” til tømning af spildevand og campingtoiletter.

2. Kontortiden om onsdagen er indtil videre aflyst, men I kan selvfølgelig altid kontakte bestyrelsen på mail.
– Evt. kontantbetaling af vand og haveleje kan indtil videre forgå om onsdagen mellem kl. 17:00 og 18:00: —- Læg det nøjagtige beløb i en kuvert og HUSK oplysninger om navn og havenummer og aflevér kuverten i postkassen ved foreningshuset. Der vil siddet et bestyrelsesmedlem på den anden side og registrere betalingerne og returnere en kvittering.

3. Fællesarbejdsdage er indtil videre aflyst, men dette forhindrer jo ikke det enkelte medlem i at ordne huller i vejen og hvad der ellers ligger lige for.

Haveleje:
Formanden har været lagt ned af en rigtig slem lungebetændelse, der først smed ham på OUH i nogle dage og derpå en god uges tid i sengen. COVID-19 har han dog IKKE haft. Han er blevet er testet på behørig vis –endda flere gange – og er frikendt!
Hans fravær har betydet, at I ikke har fået jeres årlige lejeopkrævning til tiden. Den er dog på vej i dag og vi har selvfølgelig rykket betalingsfristen til d.15/5 2020.

NB: Husk, at I skal oplyse både havenummer og lejernavn, når I betaler via bankoverførsler. Ellers kan vi ikke registrere betalingen.
Renovationsordningen:
Jeres havelejeopkrævninger er i år – i henhold til det kommunale pålæg om renovationsordning – tillagt et renovationsgebyr på 400 kroner, som ALLE skal betale.
ODENSE RENOVATION oplyser, at ordningen forventes meget snart at træde i kraft og I hører selvfølgelig nærmere, når det sker.

Lovpligtig brandforsikring:
Det er lovpligtigt – som minimum – at have tegnet brandforsikring på sit lejemål, hvis der havehus på grunden.
Foreningen tilbyder, at man kan tilmelde sig en fællesforsikring til 1.105 kroner- årligt. Den dækker brand, tyveri, indbo m.m. (se policen på hjemmesiden).
Er man ikke er tilmeldt fællesforsikringen, SKAL man (hvis man ikke allerede har gjort det) tilsende foreningen en kopi af sin forsikringsaftale med gyldig betaling for 2020, inden udgangen af maj.
For god ordens skyld bemærkes, at det er opsigelsesgrund ikke at have en gyldig forsikring. Oprydning efter et nedbrændt kolonihavehus kan løbe op i flere hundrede tusinde for bortskaffelse, miljøoprydning, etc., etc.

Årets 1. ’skidtrunde’:
HUSK: Årets første ´skidtrunde´ afvikles fredag d. 1. maj

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i H/F Baagø

Hjemmeside: https://baagoehaveforening.dk/
Mail: baagoehaverne@gmail.com

Nyhedsmail marts 2020

Nyhedsbrev marts 2020

I forlængelse af COVID-19 / Coronavirussen har sundhedsmyndighederne jo udstukket flg. 3 råd:
• Hold afstand og undgå at forsamles
• Vask og / eller afsprit hænderne ofte
• Nys & host i ærmet og ikke i / på dine hænder eller ud mod andre.
På baggrund af det første råd har den nye bestyrelse d. 18. marts holdt sit første og konstituerende møde som telefonmøde.

Den nye bestyrelse ser efter generalforsamlingen således ud:
Formand: Henning Lang Have 106
Næstformand: Bjarne Meidal Kristiansen Have 136
Kasserer: Bjarne Hansen Have 1
Sekretær: Johanne Dollard Have 95
Bestyrelsesmedlem & teknik: Per Fribo Jørgensen Have 61
Bestyrelsesmedlem: Frank Erhardt Andersen Have 148
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz Have 143

I sagens natur var mødet påvirket af Coronakrisen og i dèn anledning blev følgende besluttet:

Aflysning af årets åbningsarrangement
Åbning af H/F Baagø, som var planlagt til d. 29. marts kl. 10, er aflyst.

Bomme
Coronasituationen har bl.a. bevirket, at rigtig mange mennesker – og altså også haveejere i Baagø – er sendt hjem fra arbejde / arbejder hjemmefra. Derfor er vi også flere, der opholder os i haveforeningen, end vi normalt er på dette tidspunkt af året. Bestyrelsen har derfor besluttet – helt extraordinært – at vejene i H/F Baagø vil blive åbnet lørdag d. 21. marts. Undtaget er dog Møllevej og Ågade, hvor der skal graves op til vand mandag d. 23. marts. Når det arbejde er færdigt, vil også Møllevej og Ågade blive åbnet.

Fællestoiletterne
– Fællestoiletterne vil blive åbnet d.29. marts. I år deles af hygiejnehensyn op, så det ene vil være et herre- og det andet et dametoilet.

– Grundet Corona-situationen vil der ikke være håndklæder på toiletterne. Så husk at medbringe dit eget – husk også at tage det med dig, når du forlader toilettet.

– I øvrigt henstilles til alle brugere at have opmærksomhed på overordentligt god hygiejne, alt andet er, som dronningen sagde, hensynsløst og uden omtanke for dine medborgere.

– Ryd op og gør rent efter dig selv. Må vi konstatere, at dette ikke sker, kan vi blive nødt til at lukke toiletterne.

Fællesteltet
Festteltet bliver først rejst når Coronakrisen er ovre.

Øvrige nyheder:

Trailerparkering – nye bestemmelser
Alle trailere skal fra den 1. april parkeres på p-pladsen ved Pilely og skal, som altid, være forsynet med havenummer. Overtrædelse af dette vil udløse en bøde på 500,-

Den nye renovationsaftale
Den nye renovationsaftale forventes sat i drift op til påsken. Affaldscontainerne vil blive placeret op til bøgehækken mod foreningshuset og vil betyde nedlæggelse af 3 – 4 p-pladser. I vil høre nærmere, når vi nærmer os påske.

Første ordensrunde
Ordenudvalget går deres første runde først i maj. I hører naturligvis nærmere om både præcis dato og om, hvad der særligt vil være fokus på. Husk dog, at hæk og vej altid skal være vedligeholdt og at arbejdet med vedligehold af haven skal være påbegyndt 1. maj. Er du i tvivl om reglerne herom, kan ordensreglementet tilgås på foreningens hjemmeside. Ved overtrædelse af ordensreglementet, pålægges haveejer et her & nu-gebyr på 500,-

Husk, at beskære eller fælde al beplantning, der er vokser ud over vejen. HUSK I ØVRIGT AT DET ER FORBUDT AT BRUGE PESTICIDER.

Drænarbejde
Drænarbejde og -spuling starter på Langgade i april og forsætter i løbet af sæsonen på udvalgte steder og vil påvirke enkelte haveejere. HUSK at succes med dette arbejde afhænger af, at alle deltager. Lad være med, at lade andre lave dit arbejde, meld dig på banen. I hører mere om hvornår og hvor.

Kontoret i medlemshuset åbner hver onsdag mellem 17 og 18 i april og frem til oktober. Husk sundhedsmyndighedernes henstillinger, når I har ærinde på kontoret.

Med ønsket om en rigtig god sæson og et godt helbred

Bestyrelsen i H/F Baagø

Kort nyt 6/3 20

Hej Alle

Generalforsamling 2020 er vel overstået og i høre herom efter bestyrelsen har haft sit første møde og fået konstitueret sig.

Som lovet på generalforsamlingen kommer her et mere specificeret regnskab samt en forklaring på vandforbruget.

Haveforeningen har 3 tillægshaver ledig, hver koster 200,- årligt, kontakt bestyrelsen hvis du er interesseret.

Vandafregning for 2019 sendes ud i uge 11.

H/F Baagø har officiel åbning søndag d.29/3 20 kl. 11 mød op og deltag i åbning af sæson 2020. Der vil blive serveret en lille en m.m. Bomme og fælles toiletter bliver åbnet.

MVH
Bestyrelse i H/F Baagø