Spildevand og kloakering

Bestyrelsens holdning til spildevands håndtering samt kloakering er:
Vi har som bestyrelses den holdning at der skal være plads til alle i foreningen, derfor vil vi ikke pålægge de enkelte lejer en udgift på fælles kloakering. vi foreslår derfor flg.:
1. Der etableres en godkendt samletank.
2. Der oprettes et abonnement på at tømme campingtoilet m.m. samt opsamlet spildevand i foreningens samletank.

Med hensyn til etablering af samletank arbejdes der på at få et tilbud baseret på at vi er flere der gerne vil den løsning. Enten som en komplet løsning eller som “grav med selv” løsning.
Der er kommet et tilbud fra et firma der laver grundvands sikret samletanke, i alle størrelser, på 25% på indkøb af tank.
Vi har endnu ikke hørt fra nogen aut. kloakmester, så kender du nogen høre vi gerne fra dig.

Der er dog kommet denne mail til os:
Vedr pris på samletank Mht. 3000 liter samletank har jeg fået et tilbud på alt inkl. kr 18.500
Tænker det måske kan gøres billigere end det hvis vi er flere.
Mit mål med henvendelsen er blot at kunne sammenligne med den pris I har fået.
Min kontakt er 53807510 LICA miljø aut kloakmester
Mvh. Have 143 Marcus Florentz=

HL

Forslag om fjerkræ

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag om at holde fjerkræ i haverne. (Max 3 pr. havelod.)

Forslaget lyder på at prøve med fjerkræ i haverne i en periode på 2 år for derefter at evaluere på generalforsamling i 2019 om det kunne være en god ide at fortsætte med.

En af de ting der taler for Ænder er bla. At der findes adskillige råd til, hvordan man får bekæmpet Dræbersneglene i sin have, men et af de bedste er absolut at bruge ænder som allierede i »krigen« mod sneglene. I stedet for at bruge flere aftener om ugen på at jagte sneglene med pandelampe og grill-tang så lader man ænder om at gøre det. Og de gør det gladeligt.

Moskus – berberiand – den stille jæger der smager godt. Denne and foretrækkes af mange. De ‘rapper’ ikke, hvæser allerhøjst lidt. De er meget omgængelige, tillidsfulde og kan blive meget tamme. Moskusænder smager rigtig godt, det er dem der bliver solgt under navnet berberiænder i supermarkedet.

En af de ting der taler for Høns i haven er at det I de senere år igen er blevet meget populært at holde høns i almindelige beboelseskvarterer. Høns skaber liv i haven, og er samtidig med til at gøre hustanden grønnere. Have og køkkenaffald som f.eks. græsafklip, ukrudt, frugtskræller, spiser hønsene med største velbehag og omdanner det straks til brugbare produkter som dejlige æg, kød samt gødning til din have.

Da der altid vil være rotter i naturen er det derfor vigtig at man holder sit fjerkræ på en sådan måde at det ikke tiltrækker dem. Dette gøres ved at opbevare foder i lukkede beholdere og ikke overfodre så der er levn til rotterne. Ligeledes er det en god ide at have huset til fjerkræet på ben så det ikke er muligt for evt. skadedyr at bygge rede og opholde sig under huset.

NYT NYT

Forslagets lovlighed er tjekke hos Hovedeforbundet samt H/F Baagø´s lejekontrakt med Odense kommune.
Konklusion: Forslaget kan godkendes under de forslået betingelser.

Projektleder Trine have 13 og 14

Vandmåler

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling 5/3 2017

1. Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
2. De eksisterende vandledninger i veje/stier udskiftes. Det undersøges hvad økonomien i en sådan udskiftning vil være, samt hvilke dimissioner der skal bruges og hvilke arbejdsgange. Økonomien kræver at der på denne generalforsamling stemmes om frigivelse/brug af foreningens opsparings konto.

Nyt:
Der er indhentet tilbud på målerbrønd samt vandmåler incl. diverse haner og fittings. Samlet pris incl. moms og levering: 1150,-
Arbejdsgang: Der etableres vandmåler i en havegang ad gangen og der startes fra bunden, det vil sige ÅÅgade først dernæst Langgade osv. Alle haveejer vil blive adviseret i god tid inden arbejdet igangsættes.
Dertil kommer fittings til eksisterende vandledninger. Samt udgift til minigraver
Der lejes en minigraver til opgravning omkring eksisterende stophane. De haveejer der IKKE ønsker at få “besøg” af en minigraver i haven SKAL sørge for selv sørge for at fritlægge stophane efter anvisning.

Samlet pris pr. haveejer med opgravning forventes at være 1500,-.

Økonomi: Haveforening står i første omgang for indkøb af vandmåler samt diverse. Når vandmåler samt brønd er etableret hos den enkelte haveejer skal der betales for installationen.
Projektleder Henning Lang

Havehandel

Al handel med haver i Baagø SKAL fortages igennem bestyrelsen og før en have kan handles skal den vuderes af vuderingsudvalget.
Igen haver må sælges over vuderingsprisen.
Man må KUN leje 1 stk. have. Der er dog mulighed for at leje en tillægshave.
For at kunne købe en have i H/F Baagø SKAL man have adresse i Odense Kommune, og dokumentation herfor skal til enhver tid kunne dokumenteres.
Konstateres der overbebygning, ulovlige toilet og spildevands forhold SKAL dette bringes iorden inden en havehandel kan finde sted.
For at kunne købe/eje en have i Baagø skal man have fast adresse i Odense Kommune samt indmeldelse i Haveforeningen
OBS! vær især opmærksom på de forhold der er gældende for H/F Baagø i lejekontrakten med Odense Havn

Når du ønsker at bestille en have handel hos bestyrelsen:
1. Vurdering skal forligge og evt. ukorrekt-heder skal være bragt i orden.
2. Aftal salgs-møde med bestyrelsen.
3. Sælger og køber skal være personligt til stede
4. Købsaftale skal udfyldes INDEN salgsmøde i 3 eksemplar(se ovenfor) og være korrekt udfyldt, det vil bland andet sige at alle oplysninger om købers og sælgers adresse skal være udfyldt.
5. Køber skal medbringe en bopælsattest (kan indhentes på borger.dk) som dokumentation på bopæl i Odense Kommune.
6. Sælger skal medbringe billed ID.
7. Handlen imellem sælger og køber skal være afsluttet og dette skal der være dokumentation for (en have må ALDRIG overstige vurderingssummen).
8. Alle evt. udenståender herunder påtaler, vandafregning m.m imellem haveforening og sælger SKAL være bragt iorden.
9. Køber skal medbringe 500,- til indmeldelse i haveforeningen samt 250,- til at administration af handlen ialt 750,-

Handlen afvises hvis ikke ovenstående er iorden.

Dokumenter til download i pdf skal læses igennemen inden handlen finder sted..

1. Kolonihavejura:
Medlemmets ansvar ved vurdering og salg, herunder ejer-erklæringer
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt.
Vurderingsudvalget foretager en vurdering af det, der er synligt og som umiddelbart kan konstateres med det blotte øje. Vurderingen af ting, der ikke umiddelbart kan konstateres med det blotte øje, eller hvor der er tale om oplysninger, som ikke nødvendigvis er tilgængelige er baseret på ejers oplysninger og/eller de tilgængelige godkendte tegninger. I de tilfælde, hvor vurderingen er baseret på ejers oplysninger, er ejer ansvarlig for rigtigheden af disse.
I forbindelse med vurderingen skal ejer udfylde en ”ejer-erklæring”, som er en blanket, hvor ejeren skal skrive under på, at arbejde, som kræver autoriserede håndværkere er lovligt udført. Ejer har herefter et efterfølgende erstatningsansvar, hvis oplysningerne ikke er rigtige. Hvis ejer ikke vil skrive under eller ikke kan oplyse, om arbejdet er lovligt udført, så bliver den pågældende installation ikke regnet med i vurderingen.
Sælger har naturligvis pligt til at oplyse om øvrige forhold omkring kolonihavehuset (dets stand, dets defekter eller mangler mv.), der har betydning for en evt. køber. Oplysningspligten vedrører både allerede konstaterede defekter men også mulige defekter. Oplysningspligten omfatter også viden om at området eksempelvis let bliver oversvømmet ved skybrud eller lignende.
Hvis sælger tilsidesætter denne oplysningspligt risikerer sælger i forbindelse med en evt. efterfølgende retssag, at komme til at hæfte for evt. mangler, som han burde have oplyst køber om – og dermed, at skulle tilbagebetale en del af købesummen som et afslag i denne.
En evt. købers ansvar
Den vurderingsrapport, der udarbejdes i forbindelse med et salg af et kolonihavehus er ikke udarbejdet af en byggesagkyndig, og formålet med vurderingsrapporten er ikke at beskrive fejl og mangler eller hvilken stand kolonihavehuset er i, men alene at fastlægge en maksimal salgspris efter Kolonihaveforbundets regler.
Køber er derfor ikke begrænset i sine muligheder for at rejse krav om fejl og mangler, men en køber opfordres altid til at foretage en grundig gennemgang af kolonihavehuset og dets installationer med egen byggesagkyndig rådgiver inden købet.

Artikler til Havebladet 2/2017