Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLIG i Haveforeningen Baagø

Søndag d. 12.november 2016 kl: 11:00

På adressen: H/F Baagø i festteltet (der vil være varmekanoner)

Ved den ordinære generalforsamling d. 5 marts 2017 er der iht. referatet vedtaget 2 modsatrettede forslag vedr. helårsvand. Der afholdes således ekstraordinær generalforsamling for at afklare forholdet.

Dagsordenen er derfor som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 medlem til vurderingsudvalget
4. Bestyrelsens forslag om helårsvand under forudsætning af etablering af individuelle vandmålere blev vedtaget:
Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
Samtidig vedtoges også forslag fra Bjarne (H. 1):
Lukning af alt vand senest 1. december

Bestyrelsen indstiller til, at den ekstraordinære generalforsamling vedtager, at der holdes vinteråbent for vandet (dog udtaget toiletterne, der ikke er frostsikre). Den enkelte haveejer er således ansvarlig for individuelt at lukke for vand ved egen stophave, dersom man ønsker det og måske har mistanke om, at egne rør ikke er frostsikre.

Der er én stemme pr havelod!
Der kan IKKE stemmes pr. fuldmagt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Haveforeningen Baagø

Nyt fra Bestyrelsen

Trailer parkering.
Bestyrelsen har behandlet emnet trailer parkering. Begrundelsen er blandt andet henvendelser fra foreningens medlemmer og en tiltagende tvivl om hvor der kan og må parkeres trailer. Det er endeligt besluttet i Odense Kommune at havnevej omlægges i foråret 2018 til ensporet vej med cykelstier i begge sidder, dette gør at der ikke længer kan og må parkeres på havnevej og som øger presset på foreningens parkerings arealer. Desuden henvises til paragraf 7 i ordensreglementet
Det er besluttet at der frem over KUN må være parkeret trailer i H/F Baagø under flg. Regler:
Det er kun tilladt at have en trailer parkeret hvis man er medlem af H/F Baagø
Alle trailer skal have synligt have nummer på.
Alle trailer der er parkeret på foreningens arealer skal være indregistreret.
Det er kun tilladt at have en trailer parkeret på foreningens arealer.
Det er tilladt at have en trailer parkeret i sin have
Der må parkeres trailer på den store parkeringsplads på, af foreningen afmærket, pladser.
Der må parkeres trailer på Pilely`s samt Møllevejs`s parkeringspladser på afmærket pladser.
Tømning af samletank.
Da der er over 20 haveejer i foreningen der har fået etableret samletank og disse også må forventes tømt i vinterhalvåret, er det besluttet at der efter 1. december hvor bommene lukkes i haveforeningen at der kun må bruges en udbyder af tømning af tank. Da der kun er en udbyder der har en slamsuger har den rette størrelse til at komme rundt på haveforeningens gange i vinter halvåret og derfor har vi valgt at benytte Allan Klug til dette. Allan Klug vil få udleveret nøgler til bomme så han selv kan låse sig ind.

Fællesarbejde.
Der indkaldes til en ekstra arbejdsweekend da vi ønsker at blive færdige med oprydning af have 105 samt andre hængepartier.
Ekstraordinær generalforsamling i teltet:

Der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling.
Ved den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen forslag vedrørende etablering af vandmåler:
1. Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
2. De eksisterende vandledninger i veje/stier udskiftes. Det undersøges hvad økonomien i en sådan udskiftning vil være, samt hvilke dimissioner der skal bruges og hvilke arbejdsgange. Økonomien kræver at der på denne generalforsamling stemmes om frigivelse/brug af foreningens opsparings konto.
Det grundlæggende formål var at vandforbruget blev forbrugsafregnet samt at den enkelte haveejer herefter selv stod for åbning/lukning af vand på egen matrikel, samt at vandet i hovedlednings nette kunne stå åbent helårs. Yderligere var tanken at få begrænset vandforbruget på vinterhanen (som ikke kan forbrugsafregnes). Forslaget blev vedtaget.
Efterfølgen var der indsendt forslag fra have 136, som var delt op i 3 punkter:
1. Der lukkes for vandet i haveforeningen, senest den 1. December.
Motivation: For at undgå frostspringninger på toiletterne og medlemmernes
vandhaner og vandrør.
2. Der lukkes for vejene i haveforeningen senest den 1. December.
Motivation: For at undgå, at vejene køres op.
3. Festteltet pilles ned ved sidste fællesarbejde.
Motivation: For at undgå at det blæser i stykker i efterårsblæsten/storme.
Forslaget blev vedtaget
Forslag 1 kollidere med grundtanken i forslaget fra bestyrelsen.

Som bestyrelse må vi, indrømme at vi ikke var opmærksomme på denne problematik samt at begge forslag indeholder mere end et punkt men blev sendt til afstemning som et forslag Det har vi så lært af og vi vil selvfølgelig gerne have afklaring. Bestyrelsen mangler et bestyrelse medlem, da vi er i undertal grundet fraflytning fra foreneingen. Vi ønsker at vedkommende kan supplere bestyrelsen med sekretær arbejde, skrive referarter og andet skriveri samt gør brug af en PC. Samtidig mangler vi også en vurderings kvinde/mand.
Generalforsamlingen afholdes i teltet for at give alle en mulighed for at deltage.

MVH
Bestyrelsen i H/F Baagø

Tale til 75 års jubilæumsfest

Tale til jubilæumsfest i H/F Baagø søndag d. 1. oktober 2017

På et tidspunkt sad vi nogle stykker og talte om, at det miljø, vi har her i Baagø, jo udelukkende existerer i kraft af, at vi er så mange og vi er så forskellige, som vi er. Vi tænker, vi ved og vi kan så meget forskelligt. I dag ser vi, at vi fx har en biskop emeritus – og vi er ikke bange for at bruge ham! Og han ville ovenikøbet gerne bruges af os!

Så jeg vil starte med at sige tak til Kristen, fordi han ville holde høstgudstjeneste netop i dag. Om vi så er troende eller ej, så giver hans åbning af vores jubilæumsarrangement os en mulighed for at samles – og for at tænke sammen og for at opleve sammen. Og det dét, det hele handler om

Sammen mestrer vi nemlig meget, meget mere, end vi umiddelbart lige ser eller tænker over. Nogen viser sig at kunne styre en gravemaskine, én kan stege en hel pattegris til perfektion, en anden kan opstille et regnskab, der kan holde til professionel revision. Så er der pludselig en, der kan organisere en fest og en kan gennemskue, hvordan pokker, man fixer et ødelagt dræn.
Jeg kunne blive ved og ved og ved.

Det er jo bare lige nogle exempler og jeg vil ikke bruge denne anledning til at fremhæve nogen bestemte personer eller bedrifter.

Det, jeg kommer til at tænke over og som er min pointe, er, at vi her i Baagø har et helt unikt fællesskab. Et fællesskab, der til enhver tid vil bestå af alle de mennesker, der er her. Ingen af os kan overkomme det hele eller har forstand på alt, men SAMMEN kan vi så helt ustyrligt meget.

Når man kigger på kolonihavebevægelsens historie, er der mange ting, der har forandret sig. Fra primært at være nyttehaver for en bys arbejderbefolkning, hvor det at kunne dyrke sine egne grøntsager kunne forbedre både økonomien og sundhedstilstanden for brugerne og deres familier og venner, har vi gennemlevet en udvikling, der har bidraget til en større og større diversitet.

Nu om dage har vi kolonihaver af en masse andre og flere årsager. Vi har stadig grøntsagerne og jo selvfølgelig blomsterne og prydhaverne. Vi har også stadig den friske luft og en vidunderlig frihed til at interessere os for lige netop det, der giver mest mening for os – sådan hver især.

Men én ting er stadig det samme: Fælleskabet!

Vi er selvfølgelig alle medlemmer af fællesskabet Danmark, fællesskabet Odense. Vi indgår også i de fællesskaber, som vi agerer i i kraft af, at vi har familie, venner, arbejde, sportsforeninger, politiske grupperinger og så videre og så videre…

Men ud over alle disse tilhørsforhold og fællesskaber har vi også alle sammen valgt at være have-lejere i Baagø og altså medlemmer af den forening, som Baagø jo er.

Vi er ikke altid enige om alt – og det skal vi heller ikke være. På den led er der ingen tvang, ensretning eller forpligtelse – Tværtimod.

Men jeg synes, at jeg mærker, at hver gang, vi gør noget sammen – efter moden overvejelse og flere drøftelser – så vokser vi som fællesskab og som forening. Og så bliver her endnu bedre at være – og at høre til.

Vi oplever – ligesom osse andre haveforeninger – i disse år en tilvæxt af flere unge mennesker, end vi har været vant til. Nogen af dem er børnefamilier og bygger legehuse og bager snobrød. Andre af dem sidder i lange perioder og nyder, den ro, der er her til at læse til svære examiner. Nogen har lyst til at lave jord til bord-økologi og er således en naturlig forlængelse af den oprindelige kolonihavetanke, mens andre igen har lyst til at prøve kræfter med bygge- eller ombygningsprojekter.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde dem velkommen til foreningen – her, hvor alle er velkomne. Her hvor vi fortsat vil have højt til loftet og hylde forskelligheden, men også er et foreningsfællesskab, der bæres af vores samarbejdsevner og den energi, vi bringer ind det og af den helt eventyrlige både skaber- og forandringskraft, der ligger i, at vi bidrager frivilligt – sammen.

Lad os tage 75 år mere i stadig udvikling, stadig samtale og fortsat udvexling af meninger & ideer i respekt for både vores ret til forskellighed og privatliv og for vores forpligtelse til at fungere sammen, så foreningen kan være stærk og levedygtig!

Vi skal være her alle sammen – og det kan vi kun, hvis vi hjælper hinanden og er aktive foreningsmedlemmer.

Glædeligt jubilæum til jer alle sammen.