Forslag fra bestyrelsen til Ordinær Generalforsamling 2019

Forslag fra Bestyrelsen på Baagø Haveforenings ordinære generalforsamling 23/2 2019
Forslag 1.
Der etableres en ny automatisk bom ved hovedindkørselen til H/F Baagø med adgang ved hjælp af mobiltelefon.
De allerede eksisterende bomme åbnes og lukkes i henhold til tidligere generalforsamlingsbeslutning som hidtil forår og efterår.

Funktioner: Bommen kan åbnes fra mobiltelefoner og administrator kan nemt fx slette og oprette brugere samt styre tids-ur. Dette betyder, at bommen kan åbnes ved hjælp af mobiltelefon uanset, hvor bruger måtte befinde sig. Medlemmer uden mobiltelefon kan forsynes med en kode, der trykkes ind ved bommen.

Sikkerhed & databeskyttelse: Systemet har en log, der lever op til persondatalovens krav om databeskyttelse. Loggen kan i tilfælde af misbrug spore hvilket mobilnummer / hvilken bruger, der har benyttet bommen. Der medfølger et sæt fotoceller i kittet for sikkerhed, så bommen ikke lukker ned i en bil eller person.

Begrundelse: Der er efterhånden mange ”ubudne” gæster, der kører ind i haveforeningen, enten af nysgerrighed eller for at ”tjekke” de enkelte havehuse ud. Der har været flere tilfælde i 2018, hvor der rundt omkring på haveforeningens vejnet har været påkørt, el skabe, teleskabe, hække, eller kørt ræs. Vi har også oplevet lastbiler, hvis adgang ikke har været aftalt med bestyrelsen, hvorfor vi ikke har kunne kontakte fører eller firma ved skader.

Specifikationer: Komplet bomsystem, DEA PASSNET/L 230V, incl. bomhus, 4 meter bomarm m/ beslag, NET230-styring, 1 sæt Linear fotoceller, 2. stk. fjernbetjeninger, elektromekanisk adgangskontrolsystem, Rhino Intrapad kit inkl. GSM-modul med 10 års data, 2 kanals radiomodtager, 2 kanals kodetastastur og 2 håndsendere.

Pris: Forventet udgift i følge tilbud fra leverandør: 21.000,-

Vi stemmer om:
• Ønsker vi det beskrevne bomsystem installeret? Ja, eller nej?

Forslag 2.

Ethvert salg af haver / havehuse skal meddeles bestyrelsen med oplysning om forventet salgspris og evt. køber, forud for det endelig salg.

Begrundelse: Bestyrelsen vil gerne forhindre salgssituationer, hvor vi af den ene eller anden årsag er nødt til at afvise en evt. køber på selve købsdagen. Et smidigt og effektivt salg forudsætter, at det forud for salgsdagen har været muligt at kontrollere, om alle formaliteter er i orden, herunder: Er byggeriet lovligt, forligger der godkendt byggeansøgning, er der lovlig spildevandshåndtering, etc., etc.

Vi stemmer om:
• Havesalg kan kun finde sted med bestyrelsens accept. Dette indebærer, at bestyrelsen forlods skal informeres om det påtænkte salg – og at bestyrelsen efterfølgende vil kunne give sin accept hertil. Ja eller nej?

Forslag 3.

Der etableres en ny hovedvandmåler for enden af Aagade og Langgade, således at Haveforeningens vandforsyning deles i således i 2.

Forsyningkreds 1 vil udgøres af Pilely, Kratvej, Møllevej, mens kreds 2 vil bestå af Langade, Aagade og Brinken.

Begrundelse: Der er ofte problemer med vandtrykket i det område som forslås udskilt som forsyningskreds 2.
Samtidig bliver det i det lange løb lettere at udskifte hoved vandledninger samt at overvåge vandforbruget i hele foreningen og konstatere evt. brud.

Afhængig af økonomi samt tid forventes arbejdet påbegyndt, men muligvis ikke endeligt færdig gjort i løbet af sæson 2019.

Udgift til etablering af ny stiklinje/hoved måler, tilbud fra vandcenter syd: 43.000,-

Vi stemmer om:
• Skal H/F Baagø etablere ny hovehane og dermed 2 forsyningskredse? Ja eller nej?

Invitation til Ordinær Generalforsamling 2019

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2019

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2019:

Tid: Lørdag d. 23. februar 2019 kl. 10:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Iht. gældende regler skal bestyrelsen udgøres af et ulige antal medlemmer (fra 3 – 9). Vores kasserer, Bjarne Hansen, har kun siddet et år (vælges normalt for 2 år). Da formand og kasserer IKKE må have parallelle valgperioder og formanden er på valg næste år, vælges kassereren denne gang for 2 år.

Valg for 2 år:
• kasserer Bjarne Hansen (modtager genvalg)
Valg for 1 år:
• bestyrelsesmedlem nr. 4: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 5: Kjell Adolfsen (modtager ikke genvalg)
• bestyrelsesmedlem nr. 6: Henrik von Spreckelsen (udtrådt i perioden)
• bestyrelsesmedlem nr. 7. Christina Bruun Rasmussen (sygemeldt)
• bestyrelsesmedlem nr. 8 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsesmedlem nr. 9 (KUN ved 9 medlemmer i bestyrelsen)
• bestyrelsessuppleant nr. 1: Frank Andersen (modtager genvalg)
• bestyrelsessuppleant nr. 2: Annette Juul Jensen (genvalg?)
• delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• medlemmer til festudvalg (1 – ? personer), der er medlemmer af H/F Baagø, der væges for 1 år
• bilagskontrollanter (2 personer)
• vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægte fæller/samlevere har naturligvis taleret.

VEL MØDT