H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2020

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2020:

Tid: Onsdag d. 26 februar 2020 kl. 19:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 3: Per Fribo Jørgensen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (modtager genvalg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Bjarne Kristiansen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Frank Andersen (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7. Skal vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Vælges
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Vælges
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Medlemmer til festudvalg (1 – ? personer),
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Vurderingsudvalg (2 er sidste år valgt for 2 år), der skal således vælges 2 personer
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne –
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er i år ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og har mistet stemmeret.
Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, senest onsdag 19/2-20 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2019 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening