Ordensregler 2020

ORDENSREGLER FOR MEDLEMMER I
HAVEFORENINGERNE I ODENSE HAVELODSELSKAB
2020

Pkt. 1 Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.

Pkt. 2 I hele haveloddens afgrænsning / haveskel m. der kun etableres levende hegn / hæk. Kan efterfølgende suppleres med almindelige trådhegn.

Pkt. 3 Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, inden 14. juli. og inden 1. oktober.

Pkt. 4 Træer, buske og hække der kan vokse til større dimensioner, skal beskæres således at de ikke på noget tidspunkt, er til gene for større kørertøjer, slamsuger, lastbiler m.v.

Pkt.5 Henlæggelse af affald i og omkring haveforeningen er ikke tilladt.
Den enkelte havelejer skal benytte sig af haveforeningens affalds- og spildevandsordning. Der må ikke anvendes nogen form for pesticider i haveforeningen.
Haveaffald må kun brændes af på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ.

Pkt. 6 Der må ikke holdes husdyr i kolonihaven, dog må kæledyr gerne medtages under ophold i kolonihaven såfremt disse ikke er til gene for de øvrige havelejere.
Hunde skal føres i snor overalt i haveforeningen. Efterladenskaber samles op af hundeejer. Der må kun etableres 1 bi gård i haveforeningen.
Forsøgsordningen med tilladelse for hønsehold for 5 høns fortsætter. Der må ikke være nogen hane.

Pkt.7 Jagt og anden form for skydning på arealerne er ikke tilladt.
Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på haveforeningens gange.
I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
Biler, trailere, campingvogne og Kombi Campere må ikke opstaldes på haveforeningens område.
Se Pkt. 14 dispensation for trailere.

Pkt. 8 Der må opføres 1 marketenderi i haveforeningen. Der skal oprettes kontrakt med marketenderen indeholdende bestemmelser for handel kun med haveforeningens medlemmer. Marketenderen, dennes ægtefælle / samlever kan ikke beklæde tillidshverv i haveforeningen. Der må ikke nydes drikkevarer i eller ved marketenderiet, bortset fra fester tilrettelagt af haveforeningens bestyrelse.

Pkt. 9 Enhver have forsynes med havelåge og nummer. Hvert medlem har pligt til at renholde og
Planerer ud til gangen udfor sin egen have. Foreningens gange m. ikke benyttes til oplagsplads for materialer.

Pkt. 10 BEBYGGELSE Der henvises særskilt til de enhver tid gældende Byggeregler, Lokalplan og
Lejekontrakt med Odense Kommune.
Der kan være skærpede byggeregler i den enkelte forening, og det er medlemmets eget ansvar, at byggeriet opfylder foreningens skærpede byggeregler.

Der SKAL foreligge byggeansøgning og godkendelse før et hvert byggeri kan påbegyndes.

Pkt. 11. Ophold i haverne må finde sted hele døgnet i perioden 1. april til og med 31. oktober.
I perioden 1. november til og med 31. marts er ophold i haverne kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00, samt i alle årets weekender og i skolernes ferieperioder.

Odense Havelodselskab / haveforeningerne garanterer overfor Odense Kommune, at haveforeningens medlemmer har fast bopæl, som de kan flytte til den 1. november.

Pkt. 12 Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage nogle for den særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.

Pkt. 13 Ordensreglerne er gældende for medlemmer i Haveforeningerne i Odense Kommune tilsluttet ODENSE HAVELODSSELSKAB.

Pkt. 14 Alle trailere skal parkeres på pladsen ved Pilely. Alle trailere skal være mærket med havelejers hus nummer. Eller trailer i egen have og uden nr. plade

Pkt. 15 3 bestyrelsesmedlemmer går skidt runde 4 gange årligt.

Pkt. 16 Overtrædelse af regler medfører Påtale af skidtbrev, uden varsel. Samt administration afgift på 500 kr. pr overtrædelse til straks afregning.

Ordensregler skal overholdes og er med til at skabe gode rammer i vores fælles haveforening
Baagø.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
H/F Baagø

Nyhedsmail Maj 2020

Nyhedsbrev Maj
• Betaling/Have opkrævning
• KVM
• Have afbrænding
• Trailer
• Støj
• Toiletter
• Ordensrunde
Betaling/haveopkrævning: er sendt ud til jer på mail 18/4. Hvis i ikke har modtaget denne så start med at kigge i uønsket/spam mappen. Opkrævninger, påtaler m.m bliver sendt fra foreningens online system og kan sommetider blive opfattet som spam eller lande i uønsket mail. Mailen indeholder et link til jeres opkrævning og for at kunne læse den skal føres op i indbakken. Hvis du/i har problemer med at finde den, kontakt da foreningen på mail. Betalingsfristen er rykket til 1/6.
KVM: Sidste år begyndte vi at skrive have kvm på opkrævninger, det var ud fra en ældre liste, den enkelte haveejer betaler 0,90 øre pr. kvm. I år er det gået galt med importen af kvm til foreningslet og kolonnen har rykket sig en tand, hvilket har gjort at der står forkerte kvm på opkrævninger. Prisen på jordleje på opkrævningen er den samme som sidste år. Vi har nu modtaget en opdateret liste fra Odense Kommune som vi på et tidspunkt vil sende til jer.
Have afbrænding: Det er ikke tilladt at fortage afbrænding af have affald.
Trailer: Alle trailer skal parkeres på Pilely (dog ikke ud til foreningens åbne dræn rende) eller i egen have.
Støj: Der må ikke bruges el og maskinværktøj kl.0800 og efter kl. 19 i hverdage og før kl. 0900 og efter kl. 18 i weekender. Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboer ved anden højlydt støj i samme tidsrum.
Toiletter: Fælles toiletter er, indtil andet meddelelse fra myndighederne, stadig lukket.
Renovation: Så er der ved at ske noget ifølge Odense Renovation og ordningen forventes at starte snarest.
Ordensrunde: Årets første ordenrunde fortages af 3 bestyrelsesmedlemmer her i weekenden 1- 3/5 og i den forbindelse vedhæftes ordensreglementet hvori du/I kan læse hvilke retningslinjer der er gældende for foreningen.

Nyhedsmail april 2020

Nyhedsbrev april 2020

• Corona – COVID-19 – toiletter, kontortid & fællesarbejde
• Haveleje – opkrævningerne er i år forsinkede
• Renovationsordeningen – og betaling heraf
• Lovpligtig brandforsikring
• Årets første `skidtrunde´’
Corona – COVID-19:
Danmark er jo desværre stadig ramt af Corona-krisen og dens følger – og det præger selvfølgelig også livet her i foreningen. I bestyrelsen håber vi, at I alle stadig er ved godt mod og har det godt. Sæsonen er kommet godt i gang og vejret arter sig jo på den gode måde, så der er masser af aktivitet i haverne.

1. Toiletter: Vi har valgt IKKE at åbne foreningens fællestoiletter grundet smitterisikoen i forbindelse med COVID-19. Vi holder selvfølgelig øje med sundhedsmyndighedernes udmeldinger og overvejer løbende situationen og åbner, så snart det igen skønnes forsvarligt. Det er stadig muligt at benytte ”skyllevasken” til tømning af spildevand og campingtoiletter.

2. Kontortiden om onsdagen er indtil videre aflyst, men I kan selvfølgelig altid kontakte bestyrelsen på mail.
– Evt. kontantbetaling af vand og haveleje kan indtil videre forgå om onsdagen mellem kl. 17:00 og 18:00: —- Læg det nøjagtige beløb i en kuvert og HUSK oplysninger om navn og havenummer og aflevér kuverten i postkassen ved foreningshuset. Der vil siddet et bestyrelsesmedlem på den anden side og registrere betalingerne og returnere en kvittering.

3. Fællesarbejdsdage er indtil videre aflyst, men dette forhindrer jo ikke det enkelte medlem i at ordne huller i vejen og hvad der ellers ligger lige for.

Haveleje:
Formanden har været lagt ned af en rigtig slem lungebetændelse, der først smed ham på OUH i nogle dage og derpå en god uges tid i sengen. COVID-19 har han dog IKKE haft. Han er blevet er testet på behørig vis –endda flere gange – og er frikendt!
Hans fravær har betydet, at I ikke har fået jeres årlige lejeopkrævning til tiden. Den er dog på vej i dag og vi har selvfølgelig rykket betalingsfristen til d.15/5 2020.

NB: Husk, at I skal oplyse både havenummer og lejernavn, når I betaler via bankoverførsler. Ellers kan vi ikke registrere betalingen.
Renovationsordningen:
Jeres havelejeopkrævninger er i år – i henhold til det kommunale pålæg om renovationsordning – tillagt et renovationsgebyr på 400 kroner, som ALLE skal betale.
ODENSE RENOVATION oplyser, at ordningen forventes meget snart at træde i kraft og I hører selvfølgelig nærmere, når det sker.

Lovpligtig brandforsikring:
Det er lovpligtigt – som minimum – at have tegnet brandforsikring på sit lejemål, hvis der havehus på grunden.
Foreningen tilbyder, at man kan tilmelde sig en fællesforsikring til 1.105 kroner- årligt. Den dækker brand, tyveri, indbo m.m. (se policen på hjemmesiden).
Er man ikke er tilmeldt fællesforsikringen, SKAL man (hvis man ikke allerede har gjort det) tilsende foreningen en kopi af sin forsikringsaftale med gyldig betaling for 2020, inden udgangen af maj.
For god ordens skyld bemærkes, at det er opsigelsesgrund ikke at have en gyldig forsikring. Oprydning efter et nedbrændt kolonihavehus kan løbe op i flere hundrede tusinde for bortskaffelse, miljøoprydning, etc., etc.

Årets 1. ’skidtrunde’:
HUSK: Årets første ´skidtrunde´ afvikles fredag d. 1. maj

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i H/F Baagø

Hjemmeside: https://baagoehaveforening.dk/
Mail: baagoehaverne@gmail.com