Nyhedsbrev oktober / november 2020

Nyhedsbrev oktober / november 2020

Havesæsonen 2020 går på held og haveforeningen lukker snart, helt nøjagtig om 4 dage, nemlig på søndag d. 1. november kl. 11.
Sæsonafslutning:
Foreningen har, som vi plejer, inviteret medlemmerne til en lille festligholdelse af lukningen. Men grundet det stigende Corona-smittetryk, ser vi os nu nødsaget til at aflyse i år. Der vil således alligevel IKKE blive et fællesarrangement i forbindelse med lukningen.

Søndag d. 1. november kl. 11:00 lukkes:
• Fællestoiletter og
• Vand til tillægshaver
• Bommene ved indkørslerne til Langgade, Ågade, Kratvej, Møllevej, Brinken lukkes og låses. (Politi og Redning samt Slamsuger har kode til at komme ind ligesom de også har til hovedbommen). Alle biler, trailere m.m. SKAL være ude af gaderne inden søndag d. 1. november. Der kan IKKE gives dispensation til indkørsel på gaderne.
• Den store p-plads kan forsat benyttes under hensyntagen til, at der IKKE må parkeres ved tilkørsel til renovation. Ligeledes anmodes om at der parkeres under hensyn til at der er plads til alle.
• Den ugentlige kontortid stopper (sidste ordinære åbningsdag onsdag d. 28. oktober).

Renovation:
Vi har jo i år fået fællesrenovation og det har ikke været uden udfordringer. Bestyrelsen minder derfor endnu en gang om, at der ikke er en viceværtfunktion knyttet til håndteringen af affaldet. Det er – som det altid har været – den enkeltes ansvar, at affaldet bortskaffes korrekt. Det er således en fællesopgave at forhindre, at der sker overfyldning. Videre er det også den enkeltes ansvar at sortere affaldet efter renovationsvæsnets retningslinjer og vejledninger.

• Tømning: Pr. 1. november, hvor sæsonen slutter, går vi ned på 14-dagestømning (modsat sæsonens ugetømning). Og vi henstiller til derfor til skærpet opmærksomhed på fornuftig anvendelse af containerne.

• Forsøget med afhentning af storskrald blev en bragende fiasko. I stedet for sorterede bunker, som renovationsvæsnet kræver for at kunne opsamle med grab, opstod der en arrig blanding af alt muligt. Også ting, der slet ikke hører til i storskrald, var at finde i virvaret. Konsekvensen blev, at Odense Renovation nægtede at afhente. Vi bad derfor de respektive ejere af affald i storskraldsbunken om selv at få det fjernet. Det var der nogen, der tog alvorligt og andre, der ikke gjorde. Så meget for fællesskabet! Heldigt at 2 af vores medlemmer (Jesper & Morten) helt frivilligt påtog sig at køre 5 trailerlæs usorteret skrammel på genbrugspladsen og sortere derude. En meget stor tak til dem.

Ingen tvivl om, at vi på den kommende generalforsamling igen er nødt til at drøfte affaldshåndtering.

Vejfyld & -reparation:
Der en del haveejere, der har været ude og reparere veje på egen hånd. Dejligt, at I har taget initiativ. Der er stadig lidt vejfyld tilbage i bunken, så det er fortsat muligt at hente et læs og fylde huller.

Drænarbejde
Der har været gang i drænarbejde rundt om i haveforeningen, dog mest på fællesområder og på den hårdtangrebne Langgade. I den forgangne weekend bad vi om hjælp og heldigvis mødte der en del op.
Det viste sig desværre, at der var nogle ødelagte dræn. Disse skader er bl.a. opstået i forbindelse med gravearbejde i ved installering af strøm, vand og tanke. Vi minder derfor om, at det er den enkelte haveejers pligt at orientere bestyrelsen om skader på dræn i og uden for egen have OG selv sørge for udbedring. Der må IKKE graves i foreningens veje uden bestyrelsens forudgående vidende og godkendelse.

Drænarbejdet forsætter, så længe vejret tillader det og der kan findes mandskab og tid. Henrik fra have 76 har utrætteligt kørt gravemaskinen og Per fra have 61 har lige så utrætteligt betjent drænspuleren. Tak til dem begge.

Det vil være godt, hvis vi fremover kan spule og efterse foreningens dræn mindst hvert andet år – og måske gerne hvert år. Skal Slamson varetage opgaven koster det 9000,- for en dag. Vi har derfor i år indkøbt en drænspulemaskine, som er meget effektiv. Vi kan således gøre det selv og spare en masse penge – men dette afhænger selvfølgelig af den frivillige arbejdskraft. Alles dræn – alles ansvar.

Infomationsstolpen, ”Indianerskiltet” eller ”totempælen”, som den bliver kaldt, er nymalet. Louise fra have 125 har ført penslen, så nu vi igen finde rundt.

Præmiehaver 2020: Haveejere, der har vundet og skal have præmier i år, kan afhente disse i dag, onsdag d. 28. oktober, mellem kl. 17 og kl. 18 (sidste onsdag med ordinær åbning af kontoret) eller efter aftale.

Det har jo været en noget speciel sæson, idet det har været knapt med de sociale arrangementer og sammenkomster, som jo ellers medvirker til understøttelsen af det fællesskab, som vi er så afhængige af i foreningen. Vi håber på og ser frem til, at vi igen kan mødes og diskutere, grine og udveksle meninger om, hvordan vi syntes vores forening skal forme sig i 2021.

God vinter og på gensyn i sæson 2021.

Nyhedsbrev oktober 2020

Nyhedsbrev oktober
Renovation:
Restaffald
Vi har stadig problemer med affald. Det ses, at:
• Containerne ikke fyldes hensigtsmæssigt.
De fremstår hurtigt fyldte. Dette kan i nogen grad afhjælpes ved, at man lige husker at skubbe sin pose over til siden og ikke bare dumper den lige ned gennem lugen og ved, at man presser evt. luftansamlinger ud af affaldsposerne, inden de kommes i spanden. Disse tiltag vil kunne minimere overfyldningsproblemerne.

• Der lægges affaldsposer oven på (måske) fyldte containerne.
Odense Renovation har oplyst, at hvis dette sker igen, vil de ikke tømme. Så bemærk: Spandene må IKKE overfyldes og lågene skal kunne lukkes og affald ikke henlægges ved siden af.

• Affald uden for spandene tiltrækker fx rotter, vildkatte, ræve og andre, som således får lidt for gode livsbetingelser i haveforeningen.
Det er vi jo ikke så interesserede i.

• Der bortskaffes meget usorteret affald i restaffaldscontainerne.
Ved inspektion fra Odense Renovation er det d.d. konstateret fx papir, pap og metal i vid udstrækning ikke er sorteret fra og kommet i de relevante containere. Bliver vi bedre til dette, vil overfyldningsrisikoen kunne minimeres betragteligt.
Storskraldsforsøgt er mislykkedes:
Ved indgåelsen af aftalen med Odense Renovation om en gang afhentning af Storskrald i september måned, er der fremsendt vejledning til samtlige haveejere. Af denne fremgik bl.a.:
• hvad må stilles til storskrald og hvad må ikke (fx: rent træ = OK. Trykimprægneret træ = IKKE OK)
• hvordan skal storskraldet lægges/pakkes – og i hvilke sorteringskategorier? (fx træ, metal, møbler, etc)?
• hvordan skal emner til storskrald være mærkede og håndterede? (fx: græsslåmaskiner skal være tømt for olie & benzin, pap skal bundtes og bindes. Sorte sække og elektronikskrot kan ikke afleveres til storskrald. små ting skal samles i kasser, der markeres)
• etc.
Dette har vi SLET ikke kunnet håndtere. Det er endt med en enorm rodebunke, helt usorteret og der er en masse effekter, der slet ikke kan anerkendes som storskrald. Odense Renovation har ved 2 inspektionsbesøget afvist at hente det, der ligger nu.
Derfor må hver enkelt af os snarest og inden d. 11. oktober hente vores ting tilbage og så selv stå for bortskaffelse (der er jo en god genbrugsstation på Havnegade hvor man kan komme af med ALT, når lige undtages husholdningsaffald)
Og hvad kan vi så lære af det: Somme tider kommer vi vist til at glemme , at vi er en have- og ikke en boligforening. Vi bor ikke til leje i en velordnet kultur med vicevært og højt serviceniveau.
Renovationspligten kan vi ikke komme uden om. Den er os kommunalt pålagt, men vi har jo fået dagrenovation og mulighed for – mere klimavenligt – at bortskaffe papir, metal og glas, hvad der jo gør affaldshåndteringen uendeligt meget lettere og for de fleste også billigere end før.
Lad os nu SAMMEN og i FÆLLESSKAB bruge disse gode faciliteter rigtigt:
Saml op efter dig, fyld containerne i overensstemmelse med vejledningerne, smid ikke noget derned, der ikke hører til og kør på genbrugsstationen med det, der ikke kan være i eller hører til i spandene. For din egen, for foreningens, for vores alle sammens skyld. Og for klimaet. Og for minimeringen af skadedyr. Lad os nu hjælpe hinanden med at holde rent og ordentligt. Der er kun os selv til det.

Fællesarbejde 25/10 KL. 10. Den sidste fællesarbejdsdag i 2020.
Møllevej, Kratvej, Brinken samt dem, fra Langgade og Ågade, der udeblev uden afbud eller meldte afbud til den sidste fællesarbejdsdag, indkaldes hermed til sidste fællesarbejde i år.
Melder du afbud skrives man op på en liste og bliver herefter indkaldt til udvalgte arbejdsopgaver for resten af året. Melder man ikke afbud, eller forsømmer man sin deltagelse i en af de udvalgte arbejdsopgaver, udskrives som vanligt en bøde på 500,-
Odense Kommune: har været på besøg i september for at tjekke om de 34 haver der sidste år fik et påbud om at reducere størrelsen på byggeri, til max. 60 kvm eller max. 15 % af grundens areal. Resultat: 19 haver er nu lovliggjort, 9 haver er ikke nået helt i mål og i 6 haver er der slet ikke fortaget noget. De 15 haver har fået en absolut sidste frist til 2/11 2020, hvor kommunen igen vil tjekke disse. Hvis tilfældet er at der stadig er haver efter d.2/11 2020 der ikke er lovliggjort, er bestyrelsen blevet bedt om at iværksætte en opsigelse af disse haver.
Ordensrunde i uge 41
Fokuspunkter:
• Klipning af hæk ud mod vej samt i egen have og hæk imellem haverne.
• Ukrudt ud mod vej og ud til midten af vejen
• Vejens er vedligeholdelse (fx revet/nivelleret efter slamsugerkørsel, leveret vejfyld revet ud, etc.).
• Havens vedligeholdelse.
• Havelåge.
• Træer der står for tæt på hækken (min. 2 meter) eller har udhæng ud over hækken. Ingen gebyr, men en henstilling med varsel om handling
• Hække der er blevet til dobbelt hække eller bare ikke er blevet klippet ordentlig ind og bredder sig ud på vejen og over skellinjen. Ingen gebyr men en henstilling, med varsel om handling

HUSK at hækkene som minimum skal klippes 2 gange om året. Du kan få en påtale med bøde, hvis din hæk breder sig ud på vejen, så det generer trafikken.

Foreningens veje er alle haveejers ansvar.
Har du haft besøg af stor lastbil eller anden transport er det dit ansvar at rette vejen for evt. tryk buller m.m.

Lukning af H/F Baagø d. 1. november 2020
H/F Baagø lukker for denne sæson og derfor invitere vi på kaffe, en lille en, pølser, m.m. søndag d. 1. november 2020 kl. 11 ved medlemshuset.
Der bliver sat bomme for de interne veje og fællestoiletter og vand til tillægshaver lukkes.
HUSK der gives ingen dispensation til indkørsel på vejene fra den 1. november 2020 til og indtil den 1. maj 2021
• Indkørsel på de interne veje i perioden medfører – som vanligt – bøde på 500,-

/HF Baagøs bestyrelse, 2. oktober 2020