Nyhedsbrev marts 2021

Nyhedsbrev marts 2021
Så er foråret så småt på vej og vi glæder os vist alle til at komme i gang med vore haver, byggeprojekter, træfældninger, etc., etc.
Normalt holder vi jo generalforsamling engang mellem medio februar og primo marts, men i år har den igangværende Corona-situation som bekendt forhindret dette. Så snart det bliver muligt, vil bestyrelsen naturligvis indkalde, så vi kan få afholdt den årlige ordinære generalforsamling.
Foreløbig ser det heller ikke ud til, at vi kan afholde sociale arrangementer, desværre. Vi kunne jo nok ellers godt have brug for at kunne mødes og se hinanden i øjnene.
Bestyrelsen vil dog indkalde til fællesarbejde, hvor opgaverne deles ud på mindre grupper, hvor man naturligvis holder afstand og bruger maske. Der er nemlig mange opgaver, vi skal have løst i år, så bestyrelsen skønner, at det er vigtigt, at vi kommer i gang.
• Åbning af H/F Baagø 2021
I år åbnes H/F Baagø søndag d. 28. marts (Palmesøndag).
Her åbnes for indkørsel i haveforeningen.
Hvis vejret og udsigterne peger på frostfrit, åbnes også fællestoiletterne – vær opmærksom på, at her vil de samme Corona-restriktioner og anbefalinger, som var gældende i sidste sæson, fortsat gælde (iht. skiltningen på dørene).
Der afholdes – stadig henset til Coronaen – ikke, som vi ellers plejer, et åbningsarrangement.
• Dræn
Igen i år skal der tilses, repareres og etableres dræn i H/F Baagø. Foreningen er afhængig af, at alle deltager i dette arbejde, så vi kan løse opgaven uden at dræne foreningens økonomi. Vi gør opmærksom på, at det er absolut nødvendigt, at man melder sig til den opgave, når der indkaldes Alternativt vil en havelejeforhøjelse på omk. 1.200,- pr. have for at betale os ud af opgaven være nødvendig. Der vil blive indkaldt mindre grupper til fællesarbejde til dette.
HUSK at kontakte bestyrelsen, hvis du skal bygge eller have etableret samletank for undgå, at der opstår skader på drænene eller for den sags skyld på strøm- eller vandledninger. Ved evt. beskadigelse, har den enkelte haveejer erstatnings- og reetableringspligt.
• Forsamling
Der mindes fortsat om sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer: https://www.sst.dk/da/corona
• Haveleje
Opkrævning af haveleje bliver udsendt i april til betaling omkring 1. maj.
• Salg af have
Der er meget stor efterspørgsel efter kolonihaver i øjeblikket – også i H/F Baagø. Bestyrelsen modtager næsten daglig henvendelser fra folk, der er interesserede. Vi gør opmærksom på, at bestyrelsen ikke har kapacitet til at svare på den type henvendelser. Interesserede kan gå tur i området og kigge efter ”til salg-skilte”.
• Første ordensrunde
Første ordensrunde afvikles omkring 1. maj. Her er der fokus på, om haven er i drift samt på at ukrudt på vejene er fjernet.
• Samletank / Spildevand
I 2021 vil kommunen følge op på, om der er etableret samletank. Der må IKKE være nogen form for udledning af spildevand fra evt. hus toilet/køkkenvask/vask m.m., hvis ikke der er etableret tank. HUSK: Foreningen har etableret en skyllevask til tømning af campingtoilet samt spande med spildevand. Den sidder på skuret ved siden af Info-huset.
• Haveaffald
I april vil der blive anvist en plads, hvor der – i en periode – kan afleveres/lægges haveaffald til fælles afhentning. Nærmere information herom udsendes.
• Gravearbejde i veje
Al gravearbejde i foreningens veje er under ansvar. Beskadigelse af vand, el m.m. er erstatningspligtig. Ved beskadigelse af foreningens vandledninger eller el-net, skal skaden udbedres øjebliklig.
• Forsikring
Husk, at man er forpligtiget til – som minimum – at have en brandforsikring, hvis der er bebyggelse (hus, skur, ell. lign.) på haveloddet. Det er frivilligt, om man vil tegne sig med i foreningens fællesforsikring (mod betaling), eller man ønsker, at bruge sin egen forsikring. Bestyrelsen skal i sidstnævnte tilfælde have kopi af forsikringsbetaling.
• Indkørslen til H/F Baagø
Så snart det er muligt, vil den noget medtagne indkørsel til foreningen blive hovedrepareret. Vi afventer dog af holdbarhedsårsager, at vejret bliver mere tørt.
• Renovation
Der udsendes særskilt information vedrørende foreningens renovationsordning.

MVH
Bestyrelsen