Nyhedsbrev december 2021

Nyhedsbrev december 2021
• Lige et par ganske korte nyheder.
• I sidste uge var der strømafbrydelse på Langegade. En stikledning var i stykker, fejlen var at det grønne elskab der står på veje har være påkørt så stikledningen var beskadiget.
• Automatisk bom driller lidt en gang imellem, pælen der har fotocelle er blevet påkørt et par gange så derfor forskydes fotocellen, og bommen vil ikke lukke. Fotocelle på den anden side
bliver på denne årstid blændet af solen og vil derfor ikke lukke. Der arbejdes på solblænding.
• Vejene er lukket, men igen i år er der nogen haveejer der har været kørt ind i foreningen (de får alle en påtale på 500,-)
• Vedrørende pæl til fotocelle, samt mulighed for at aflåse bommene har vi brug for at få banket et par jernpæle i jorden! Er der et par medlemmer der kan hjælpe med den opgave? De
bliver låst med låse med fingeraftryk.
• Den årlige vandaflæsning er fortaget for et par dage siden så der sendes inden længe vand afregninger ud.
• Bestyrelsen har haft en del at se til vedrørende, medlemmer der er flytte ud af kommunen eller IKKE har meldt adresse ændringer, samt byggeri der har skulle ind over kommunen. Grundet
den nye situation vedrørende COVI-19 afholdes der ikke bestyrelsesmøder.
• Det har ikke været muligt at få de nye vurderingsfolk på kursus, hvilket er nødvendigt for at de kan blive tilmeldt som vurderingsfolk. Der ikke har været afholdt kursus i
havelodselskabet, desværre.
• Per Fribo Jørgensen har forladt bestyrelsen.
• Bestyrelsen holder juleferie indtil d.3/1 2022
• Foreløbig dato for Ordinær Generalforsamling 2022 er 23/2 kl 19.
Tak for i år.
MVH
Bestyrelsen

Referat Ordinær generalforsamling i H/F Baagø 19. september 2021

Ordinær generalforsamling i H/F Baagø 19. september 2021

Der er d. 19. september afholdt (coronaudskudt) ordinær generalforsamling i H/F Baagø.

Ved generalforsamlingen var 58 fremmødte. Den konstateredes lovligt indkaldt og forsamlingen godkendte Frank Erhardt Andersen som ordstyrer.

Nedenfor følger valgresultater og beslutningsreferat:

Valgt til bestyrelse:
Formand: Henning Lang
Næstformand: Christina Rex Skov
Kasserer: Bjarne Hansen
Bogholder: Wioleta Brzozowska
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz
Bestyrelsesmedlem (teknink): Per Fribo
Bestyrelsesmedlem: Johanne Dollard

Efter valgene ved generalforsamlingen har bestyrelsen d. 22. september holdt konstituerende møde.

På generalforsamlingen er udover valg til bestyrelsen foretaget valg/udpegning til:

1. Vurderingsudvalg:
Hans J. Jensen
Steffan K. Fredriksen
Dennis Ahlgreen
Christian Leftly

2. Festudvalg:
Henrik Von Spreckelsen
Trine Graversen
Gert Vinkel

Indkomne og rettidigt modtagne forslag blev behandlet. Nedenfor fremgår forslagene og afstemningsresultaterne

A. Forslag fra medlemmerne:

1. Fra Christina Bruun, have 38:
Mindst 10 % af det ubebyggede haveareal i alle haver skal dyrkes med pryd / grøntsager

Bestyrelsen vurderer, at en vedtagelse af forslaget vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor det ikke kan afgøres ved en almindelig afstemning.

Fra foreningsvedtægterne:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring • Optagelse af kollektive lån • Ekstraordinære indskud • Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer

• Vi stemmer om, hvorvidt forslaget til næstkommende generalforsamling (februar/marts 2022) skal fremsættes og behandles som et forslag til vedtægtsændring.
JA eller NEJ
FORSLAGET BLEV IKKE VEDTAGET

2. Fra Christina Rex Skov, have 36:
I perioden 31. oktober til 1. april (lukningssæsonen) kan bommene til Langgade samt Møllevej og Kratvej, Brinken, Ågade, åbnes ved henvendelse til bestyrelsen med et varsel på mindst 8 dage og mod et gebyr på 500,- pr. gang. Beløbet betales til haveforeningen til dækning af omkostningerne for vedligeholdelse af vejene i form af indkøb af vejfyld (det vil være den enkelte have-lejer, der selv varetager udbedringen af evt. vejskader). Samt mod erstatningskrav ved andre skader på fx hække.

• Vi stemmer om, om indkørsel (med tunge transporter) fremover skal være tilladt mod et gebyr på kr. 500 (femhundrede) til indkøb af vejfyld, som bestyrelsen står for. Og mod en forpligtelse til selv at udbedre evt. vejskader samt en forpligtelse til at meddele påtænkt indkørsel til bestyrelsen senest 8 dage før indkørslen.
JA eller NEJ
FORSLAGET BLEV IKKE VEDTAGET

3. Leif og Lene Bødker Møller, have 134:
Vejen lige før og lige efter den elektriske bom bliver asfalteret, da det ikke hjælper noget med det vejfyld.

• Vi stemmer om, om der skal asfalteres ved indkørsel ved den elektriske bom
JA eller NEJ
FORSLAGET BLEV VEDTAGET

4. Leif og Lene, have 134:
Vejene er åbne om vinteren, så der stadigvæk er mulighed for at få materialer ned til husene, så man kan lave noget ved husene om vinteren. Vi har jo den elektriske bom, der sørger for at, vi ikke for uvedkommende gæster.

• Vi stemmer om, om de interne bomme skal være åbne om vinteren. (Vær opmærksomme på udslaget af afstemningen om forslag nr. 2 idet ikke begge forslag kan være vedtaget samtidig)
JA eller NEJ
FORSLAGET BLEV IKKE VEDTAGET

B. Forslag fra bestyrelsen:

1. Hver vej forpligtes til at vælge et selvstyrende drænudvalg på 3 medlemmer, som både i og udenfor sæsonen er ansvarlige for at tilse drænene og indkalde arbejdshold fra egen vej til evt. reparationsarbejder eller spuling. De ansvarlige indrapporteres til bestyrelsen, der tilgængeliggør udvalgsmedlemmerne og evt. løbende udskiftninger.
• Vi stemmer om, om der af haveejerne på hver vej skal nedsættes selvstyrende drænudvalg med de i forslaget nævnte opgaver og beføjelser (medlemmerne af drænudvalgene indrapporteres til bestyrelsen og tilgængeliggøres i nyhedsbrevene).
JA eller NEJ
FORSLAGET BLEV VEDTAGET

2. Der afsættes 60.000 (trestusinde) kroner fra foreningens investeringskonto til anlæggelse af nyt fundament på græsplænen ved bålpladsen ved medlemshuset i 2022. Fundamentet sættes ved fællesarbejde og vil kunne bruges til – i første omgang – opsætning af vores fællestelt i sæsonen og på sigt (via opsparing) måske til opsætning af egentligt nyt fælleshus.
• Vi stemmer om, om en investering i et (medlemsanlagt) fundament, som sættes i 2022.
JA eller NEJ
FORSLAGET BLEV VEDTAGET

Bestyrelsen takker for en god generalforsamling.