Ordensregler 2020

ORDENSREGLER FOR MEDLEMMER I
HAVEFORENINGERNE I ODENSE HAVELODSELSKAB
2020

Pkt. 1 Et medlem er forpligtet til at holde sin have i ordentlig stand, således at bebyggelsen vedligeholdes og ukrudt ikke tager overhånd.

Pkt. 2 I hele haveloddens afgrænsning / haveskel m. der kun etableres levende hegn / hæk. Kan efterfølgende suppleres med almindelige trådhegn.

Pkt. 3 Hækkene skal renholdes, klipning skal ske mindst 2 gange årligt, inden 14. juli. og inden 1. oktober.

Pkt. 4 Træer, buske og hække der kan vokse til større dimensioner, skal beskæres således at de ikke på noget tidspunkt, er til gene for større kørertøjer, slamsuger, lastbiler m.v.

Pkt.5 Henlæggelse af affald i og omkring haveforeningen er ikke tilladt.
Den enkelte havelejer skal benytte sig af haveforeningens affalds- og spildevandsordning. Der må ikke anvendes nogen form for pesticider i haveforeningen.
Haveaffald må kun brændes af på de tidspunkter, der er fastsat i Odense Kommunes regulativ.

Pkt. 6 Der må ikke holdes husdyr i kolonihaven, dog må kæledyr gerne medtages under ophold i kolonihaven såfremt disse ikke er til gene for de øvrige havelejere.
Hunde skal føres i snor overalt i haveforeningen. Efterladenskaber samles op af hundeejer. Der må kun etableres 1 bi gård i haveforeningen.
Forsøgsordningen med tilladelse for hønsehold for 5 høns fortsætter. Der må ikke være nogen hane.

Pkt.7 Jagt og anden form for skydning på arealerne er ikke tilladt.
Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på haveforeningens gange.
I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
Biler, trailere, campingvogne og Kombi Campere må ikke opstaldes på haveforeningens område.
Se Pkt. 14 dispensation for trailere.

Pkt. 8 Der må opføres 1 marketenderi i haveforeningen. Der skal oprettes kontrakt med marketenderen indeholdende bestemmelser for handel kun med haveforeningens medlemmer. Marketenderen, dennes ægtefælle / samlever kan ikke beklæde tillidshverv i haveforeningen. Der må ikke nydes drikkevarer i eller ved marketenderiet, bortset fra fester tilrettelagt af haveforeningens bestyrelse.

Pkt. 9 Enhver have forsynes med havelåge og nummer. Hvert medlem har pligt til at renholde og
Planerer ud til gangen udfor sin egen have. Foreningens gange m. ikke benyttes til oplagsplads for materialer.

Pkt. 10 BEBYGGELSE Der henvises særskilt til de enhver tid gældende Byggeregler, Lokalplan og
Lejekontrakt med Odense Kommune.
Der kan være skærpede byggeregler i den enkelte forening, og det er medlemmets eget ansvar, at byggeriet opfylder foreningens skærpede byggeregler.

Der SKAL foreligge byggeansøgning og godkendelse før et hvert byggeri kan påbegyndes.

Pkt. 11. Ophold i haverne må finde sted hele døgnet i perioden 1. april til og med 31. oktober.
I perioden 1. november til og med 31. marts er ophold i haverne kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 7.00 og kl. 22.00, samt i alle årets weekender og i skolernes ferieperioder.

Odense Havelodselskab / haveforeningerne garanterer overfor Odense Kommune, at haveforeningens medlemmer har fast bopæl, som de kan flytte til den 1. november.

Pkt. 12 Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage nogle for den særlige ordensregler, der dog først opnår gyldighed efter Odense Havelodselskabs godkendelse.

Pkt. 13 Ordensreglerne er gældende for medlemmer i Haveforeningerne i Odense Kommune tilsluttet ODENSE HAVELODSSELSKAB.

Pkt. 14 Alle trailere skal parkeres på pladsen ved Pilely. Alle trailere skal være mærket med havelejers hus nummer. Eller trailer i egen have og uden nr. plade

Pkt. 15 3 bestyrelsesmedlemmer går skidt runde 4 gange årligt.

Pkt. 16 Overtrædelse af regler medfører Påtale af skidtbrev, uden varsel. Samt administration afgift på 500 kr. pr overtrædelse til straks afregning.

Ordensregler skal overholdes og er med til at skabe gode rammer i vores fælles haveforening
Baagø.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
H/F Baagø