Nyhedsbrev oktober 2020

Nyhedsbrev oktober
Renovation:
Restaffald
Vi har stadig problemer med affald. Det ses, at:
• Containerne ikke fyldes hensigtsmæssigt.
De fremstår hurtigt fyldte. Dette kan i nogen grad afhjælpes ved, at man lige husker at skubbe sin pose over til siden og ikke bare dumper den lige ned gennem lugen og ved, at man presser evt. luftansamlinger ud af affaldsposerne, inden de kommes i spanden. Disse tiltag vil kunne minimere overfyldningsproblemerne.

• Der lægges affaldsposer oven på (måske) fyldte containerne.
Odense Renovation har oplyst, at hvis dette sker igen, vil de ikke tømme. Så bemærk: Spandene må IKKE overfyldes og lågene skal kunne lukkes og affald ikke henlægges ved siden af.

• Affald uden for spandene tiltrækker fx rotter, vildkatte, ræve og andre, som således får lidt for gode livsbetingelser i haveforeningen.
Det er vi jo ikke så interesserede i.

• Der bortskaffes meget usorteret affald i restaffaldscontainerne.
Ved inspektion fra Odense Renovation er det d.d. konstateret fx papir, pap og metal i vid udstrækning ikke er sorteret fra og kommet i de relevante containere. Bliver vi bedre til dette, vil overfyldningsrisikoen kunne minimeres betragteligt.
Storskraldsforsøgt er mislykkedes:
Ved indgåelsen af aftalen med Odense Renovation om en gang afhentning af Storskrald i september måned, er der fremsendt vejledning til samtlige haveejere. Af denne fremgik bl.a.:
• hvad må stilles til storskrald og hvad må ikke (fx: rent træ = OK. Trykimprægneret træ = IKKE OK)
• hvordan skal storskraldet lægges/pakkes – og i hvilke sorteringskategorier? (fx træ, metal, møbler, etc)?
• hvordan skal emner til storskrald være mærkede og håndterede? (fx: græsslåmaskiner skal være tømt for olie & benzin, pap skal bundtes og bindes. Sorte sække og elektronikskrot kan ikke afleveres til storskrald. små ting skal samles i kasser, der markeres)
• etc.
Dette har vi SLET ikke kunnet håndtere. Det er endt med en enorm rodebunke, helt usorteret og der er en masse effekter, der slet ikke kan anerkendes som storskrald. Odense Renovation har ved 2 inspektionsbesøget afvist at hente det, der ligger nu.
Derfor må hver enkelt af os snarest og inden d. 11. oktober hente vores ting tilbage og så selv stå for bortskaffelse (der er jo en god genbrugsstation på Havnegade hvor man kan komme af med ALT, når lige undtages husholdningsaffald)
Og hvad kan vi så lære af det: Somme tider kommer vi vist til at glemme , at vi er en have- og ikke en boligforening. Vi bor ikke til leje i en velordnet kultur med vicevært og højt serviceniveau.
Renovationspligten kan vi ikke komme uden om. Den er os kommunalt pålagt, men vi har jo fået dagrenovation og mulighed for – mere klimavenligt – at bortskaffe papir, metal og glas, hvad der jo gør affaldshåndteringen uendeligt meget lettere og for de fleste også billigere end før.
Lad os nu SAMMEN og i FÆLLESSKAB bruge disse gode faciliteter rigtigt:
Saml op efter dig, fyld containerne i overensstemmelse med vejledningerne, smid ikke noget derned, der ikke hører til og kør på genbrugsstationen med det, der ikke kan være i eller hører til i spandene. For din egen, for foreningens, for vores alle sammens skyld. Og for klimaet. Og for minimeringen af skadedyr. Lad os nu hjælpe hinanden med at holde rent og ordentligt. Der er kun os selv til det.

Fællesarbejde 25/10 KL. 10. Den sidste fællesarbejdsdag i 2020.
Møllevej, Kratvej, Brinken samt dem, fra Langgade og Ågade, der udeblev uden afbud eller meldte afbud til den sidste fællesarbejdsdag, indkaldes hermed til sidste fællesarbejde i år.
Melder du afbud skrives man op på en liste og bliver herefter indkaldt til udvalgte arbejdsopgaver for resten af året. Melder man ikke afbud, eller forsømmer man sin deltagelse i en af de udvalgte arbejdsopgaver, udskrives som vanligt en bøde på 500,-
Odense Kommune: har været på besøg i september for at tjekke om de 34 haver der sidste år fik et påbud om at reducere størrelsen på byggeri, til max. 60 kvm eller max. 15 % af grundens areal. Resultat: 19 haver er nu lovliggjort, 9 haver er ikke nået helt i mål og i 6 haver er der slet ikke fortaget noget. De 15 haver har fået en absolut sidste frist til 2/11 2020, hvor kommunen igen vil tjekke disse. Hvis tilfældet er at der stadig er haver efter d.2/11 2020 der ikke er lovliggjort, er bestyrelsen blevet bedt om at iværksætte en opsigelse af disse haver.
Ordensrunde i uge 41
Fokuspunkter:
• Klipning af hæk ud mod vej samt i egen have og hæk imellem haverne.
• Ukrudt ud mod vej og ud til midten af vejen
• Vejens er vedligeholdelse (fx revet/nivelleret efter slamsugerkørsel, leveret vejfyld revet ud, etc.).
• Havens vedligeholdelse.
• Havelåge.
• Træer der står for tæt på hækken (min. 2 meter) eller har udhæng ud over hækken. Ingen gebyr, men en henstilling med varsel om handling
• Hække der er blevet til dobbelt hække eller bare ikke er blevet klippet ordentlig ind og bredder sig ud på vejen og over skellinjen. Ingen gebyr men en henstilling, med varsel om handling

HUSK at hækkene som minimum skal klippes 2 gange om året. Du kan få en påtale med bøde, hvis din hæk breder sig ud på vejen, så det generer trafikken.

Foreningens veje er alle haveejers ansvar.
Har du haft besøg af stor lastbil eller anden transport er det dit ansvar at rette vejen for evt. tryk buller m.m.

Lukning af H/F Baagø d. 1. november 2020
H/F Baagø lukker for denne sæson og derfor invitere vi på kaffe, en lille en, pølser, m.m. søndag d. 1. november 2020 kl. 11 ved medlemshuset.
Der bliver sat bomme for de interne veje og fællestoiletter og vand til tillægshaver lukkes.
HUSK der gives ingen dispensation til indkørsel på vejene fra den 1. november 2020 til og indtil den 1. maj 2021
• Indkørsel på de interne veje i perioden medfører – som vanligt – bøde på 500,-

/HF Baagøs bestyrelse, 2. oktober 2020