Byggetilladelse i H/F Baagø

Bebyggelse i havelodderne
6.1 Det bebyggede areal på det enkelte havelod må maksimalt
udgøre 15 % af haveloddens areal dog maksimalt 60 m2. Det
maksimale bebyggede areal omfatter alt byggeri under tag
herunder kolonihavehus, overdækket terrasse og skur (se
nedenstående figur). Kolonihavehus og overdækket terrasse
skal være sammenbygget.
6.2 Udover det maksimalt bebyggede areal jf. 6.1 kan der på
havelodden opsættes drivhus, pavillon og legehus.
6.3 Kolonihavehuse må opføres i maksimalt én etage. Der kan
etableres loftsrum til opbevaring. Der må etableres en kælder på
maksimalt 5 m2
ligeledes til opbevaring.
6.4 Kolonihavehusets maksimale højde må være 4,5 m. Hvis
kolonihavehuset ligger på skrånende terræn, måles kolonihavehusets højde fra den gennemsnitlige terrænhøjde. Der må ikke
terrænreguleres ved brug af støttemur/terrænmur.
6.5 Huset måles til ydervæggens afgrænsning. Tagudhæng udover
50 cm skal måles med i det bebyggede areal.
Overdækkede terrasser måles til udhængets afslutning.
6.6 Kolonihavehus og overdækket terrasse skal placeres mindst 2,5
m fra haveloddens afgrænsning.
6.7 Et skur, der er sammenbygget med kolonihavehuset, skal
placeres mindst 2,5 m fra haveloddens afgrænsning. Et skur, der
er placeret fritliggende, må ikke være højere end 3 m og skal
placeres mindst 1 m fra haveloddens afgrænsning.
6.8 Et drivhus må ikke være højere end 3 m og må maksimalt være
13 m2
. Et drivhus kan etableres fritliggende eller sammenbygges
med kolonihavehuset. Hvis drivhus/udestue er sammenbygget
med kolonihavehuset, og der er direkte adgang mellem hus og
drivhus/udestue, tæller drivhus/ udestue med i det samlede
bebyggede areal.
6.9 En pavillon må ikke være højere end 3 m og må maksimalt være
10 m2
. En pavillon skal placeres fritliggende. Pavillon defineres
som en kantet eller rund bygning med brystværn på maksimum 90
cm. Resten af væggen er åben eller i glas. Der må ikke være
adgang direkte fra havehuset til pavillon. I stedet for en pavillon kan
der opsættes et ekstra drivhus på maksimalt 10 m2
.
Side 5 Side 6
6.10 Et legehus må maksimalt være 2 m højt og må maksimalt
være 5 m2
. Et legehus skal placeres fritliggende.
6.11 Drivhus, pavillon og legehus skal placeres mindst 1 m fra
haveloddens afgrænsning.
6.12 Tagflader kan etableres med saddeltag eller ensidig
taghældning med en minimumshældning på 8 grader.
6.13 Tagflader må ikke udføres i reflekterende materialer,
undtaget solceller jf. 6.14. Der må ikke etableres stråtag.
6.14 Der må etableres solceller på tagflader, facader og terræn,
så længe disse integreres i havehusets arkitektur og ikke
virker dominerende i forhold til havehuset.
6.15 Spir og/eller tårne må maksimalt være 1,5 m høje over
tagryg og 0,5 m2
. Spir og/eller tårne må kun etableres i
tagkonstruktionen på kolonihavehuset.
6.16 Paraboler må kun opsættes på kolonihavehuset og må
maksimalt have en diameter på 50 cm. Antenner må ikke
være længere end 30 cm.
6.17 Det er ikke tilladt at opstille vindmøller i haveforeningerne.
6.18 Der skal indhentes tilladelse fra Odense Kommune inden
opførelse af alt byggeri, herunder drivhuse og legehuse.
Hvis der kræves anden godkendelse fra offentlige
myndigheder, påhviler det Odense Havelodselskab eller
dettes medlemmer at indhente disse.
6.19 Gældende lokalplanbestemmelser går altid forud for denne
kontrakt.
6.20 Gældende lovbestemmelser og eventuelle krav, som
offentlige myndigheder måtte fremsætte, skal overholdes. Det
gælder eksempelvis byggelovens bestemmelser, miljøbeskyttelseslovens bestemmelser med tilhørende bekendtgørelser,
herunder bestemmelserne om etablering af samletanke, samt
bestemmelserne i gældende Bygningsreglement om
aftrækssystemer og vand- og afløbssystemer.
6.21 I lejeperioden skal bebyggelserne i haveområderne til enhver tid
være under opsyn af Odense Have-lodselskab eller dettes
repræsentant, som skal kræve medlemmerne at vedligeholde
bebyggelserne i det omfang, der er nødvendigt.
6.22 Hvis havehuset er opført med skorsten, forpligtes medlemmet til
at få skorstenen renset og efterset mindst 1 gang om året af en
autoriseret skorstensfejer. Medlemmerne er desuden forpligtiget
til, på Odense Kommunes forlangende, at fremvise
dokumentation for at skorstenen er fejet og efterset af autoriseret
skorstensfejer samt eventuelle fejl og mangler udbedret.
6.23 Der må etableres en godkendt samletank på det enkelte
havelod. Tanken skal være tæt, og afløbssystem og tank skal
forud for etablering godkendes efter miljøbeskyttelsesloven af
Odense Kommune. Alt spildevand, herunder afløb fra
køkkenvaske m.v. skal ledes til samletanken.
6.24 I alle haveforeningerne skal der forefindes mindst en fælles
tømningsfacilitet, eksempelvis en samletank med
godkendelse fra Odense Kommune, hvor medlemmer kan
aflevere mindre spildevandsmængder.
6.25 Der må ikke etableres septiktanke eller lignende på de enkelte
havelodder. Der må heller ikke ske afledning af husspildevand,
herunder afløb fra køkkenvask, direkte på jorden, til nedsivning,
til drænsystem eller anden udledning. Indhold fra campingtoiletter
må IKKE graves ned, men skal tømmes i foreningernes fælles
tømmefaciliteter. Jf. § 6.24.
6.26 Odense Havelodselskab og bestyrelserne i haveforeningerne skal
føre tilsyn med, at miljøkravene altid overholdes.
Side 7 Side 8
6.27 Der kan søges om tilladelse til offentlig kloakering for salgssteder og andre fællesbygninger. Tilslutning til det offentlige
spildevandsanlæg skal ske efter Miljøbeskyttelsesloven samt
Spildevands-bekendtgørelsen. Betaling for tilslutning opkræves
efter Vandcenter Syds betalingsvedtægt for håndtering af
spildevand, gældende for Odense Kommune

Vigtigt: Når der er givet tilladelse fra Odense Kommune, SKAL der afleveres en kopi til bestyrelsen og bestyrelsen skal kontrollere at tilladelsen overholder H/F Baagø’s gældende regler inden byggeriet må gå igang.

Vedlagt forslag til din byggeansøgning i word format: Byggetilladelse

Link til byggesag i Odense kommune

Vejledning om etablering af samletank: Step by step for samltetanke

Nyheder og indlæg