Kategoriarkiv: Vigtige nyheder

Nyheder fra bestyrelsen

Her er årets fællesarbejds dage for 2018

Kære alle i Baagø haveforening
Baagø haveforening
Fælles arbejdsdage 2018

Her er en ny arbejdsliste. Jeg beklager meget de mange fejl der var på den første.
22/4
4, 8, 14, 16, 23, 26, 30, 34, 44, 45, 47, 50, 55, 87, 98, 110, 120, 124, 126, 132, 139, 143, 145, 148, 152
6/5
3, 5, 6, 11, 20, 21, 35, 58, 60, 79, 82, 83, 90, 99, 108, 111, 115, 122, 128, 133, 141, 144, 147, 149, 153
17/6
4, 15, 19, 24, 29, 30, 39, 43, 57, 63, 72, 81, 84, 87, 92, 96, 100, 109, 119, 134, 135, 142, 151
5/8
2, 10, 25, 31, 34, 40, 46, 48, 52, 59, 77, 78, 89, 93, 94, 114, 118, 122, 125, 141, 144, 146, 153
23/9
13, 23, 28, 32, 51, 53, 68, 70, 79, 82, 85, 86, 95, 103, 111, 120, 126, 132, 133, 138, 145, 147,
27/10
3, 9, 17, 27, 36, 44, 49, 56, 60, 62, 64, 67, 74, 88, 92, 104, 110, 116, 123, 131, 136, 140, 150,

Alle dage starter kl.09. til kl. 12
Herefter er der grill pølser, øl/vand og kaffe/te til dem der er med.
NYT:
Der indkaldes til max 2 arbejdsdage pr. år, pr. have
Man kan højst melde afbud 1 gang pr. år.
I er velkommen til at bytte indbyrdes. (som noteres på arbejdsdagen)
p.g.a fælles ulykke forsikring, må man kun bytte indbyrdes og kun med andre haveejere (se jeres lejekontrakt)
Det er besluttet i bestyrelsen, at mere end 1 gang afmelding/udeblivelse er der en bøde på 500 kr.
Har i spørgsmål eller andet er i velkommen til komme i foreningshuset.
Der er åben hver mandag fra den 9/4 – 2018, Kl. 17-18
Ved afmelding send en mail til baagoehaverne@gmail.com eller i foreningens postkasse nr. 160
Venlig hilsen
Ordensudvalget

Generalforsamling 25/2 2018

Hermed referat fra afholdt generalforsamling 25/2 2018 samt forslag der blev stillet på generalforsamlingen og henvises til i referatet.
Bestyrelsen afholder sit første bestyrelsesmøde søndag 11/3 kl 13 hvor bestyrelsen vil konstituere sig. Bestyrelses poster vil herefter blive offentliggjort.
PS. det tager sin tid at få skrevet et referat og dernæst få det godkendt og underskrevet.

Referat af Bågø Haveforenings Generalforsamling den 25

Forslag fra bestyrelsen

forslag fra Have 143

Ekstraordinær Generalforsamling 12/11 2017

Ekstraordinær Generalforsamling 12/11 2017

Formand Henning bød de fremmødte velkommen.

Som ordstyrer blev Mikael Pedersen udpeget.
Stemmeudvalg: Nicky, Henrik, Kresten.

Valg af bestyrrelsesmedlem:
Irene have 62 meldte sig. Ikke valgbar.
Trine have 13 meldte sig og blev valgt som eneste kandidat frem til ordinær generalforsamling 2018.

Valg til vurderingsudvalg:
Henrik have 76 meldte sig og blev valgt som eneste kandidat.

Formand Henning lang talte til de forsamlede om årsagen til denne ekstraordinære generalforsamling.
Da to afstemninger i forbindelse med vand om vinteren, kolliderer med hinanden, er det nødvendigt med ny afstemning om åbent vand, eller ej.

Det blev oplyst at vandforbrug for indeværende år er reduceret med ca 2500m3.

En kort debat omkring nødvendigheden af denne generalforsamling, blev afsluttet med at bestyrelsen, fremsatte argumenter som tidligere var beskrevet af Henning Lang.
Der var spørgsmål til afregning af vand fremover. Dette vil foregå som forbrug pr havelod. Derudover vil der indgå fællesudgifter i form af vand til toilet, vinterhane og fælleshus i havelejen.

Forslaget fra bestyrelsen blev sat til afstemning.

Ja 38 stemmer,Nej 7 stemmer, Blank 1 stemme.

Forslaget vedtaget.
Generalforsamlingen sluttede med tak for god ro og orden.

Nyhedsmail november 17

Nyheder fra bestyrelsen
Fællesarbejde
Der var indkaldt til fællesarbejde d. 28. & 29. oktober. Indkaldelsen var desværre udsendt meget for sent, hvilket vi beklager meget og af den grund er der denne gang ingen sanktioner for ikke at møde op. Heldigvis mødte der trods den sene indkaldelse, en del haveejere op. Vi fik færdig gjort oprydningsarbejdet i have 105 og repareret en del af vejene. I den forbindelse har der været en kommentar, om hvorvidt oprydningen i have 105 er godkendt på en generalforsamling. Til dette kan oplyses, at det er den siddende bestyrelses opgave at tilse forladte haver og evt. iværksætte oprydning, hvis det anses for umuligt at få en have udlejet. Dette har været tilfældet med have 105 og med have 147.
Facebook
Bestyrelsen bruger kun Facebook til at udsende nyheder samt opdateringer. Vi deltager IKKE i nogen form for debat og modtager heller ikke fx afbud til fællesarbejde m.m. Alle henvendelser til bestyrelsen skal kunne dokumenteres, så derfor skal vi have alle henvendelser enten på mail eller via brev (sendt med posten eller afleveret i postkassen ved foreningshuset.
Alle der tilmelder sig gruppen godkender at:
• Alle medlemmer af H/F Baagø er velkomne
• Der forventes god tone og orden
• Ingen personangreb
• Gruppen er IKKE udtryk for bestyrelsens i H/F Baagøs holdninger.

Henvendelse til bestyrelsen
Der er kommet en henvendelse til bestyrelsen, som vi vælger at tage med her:
Spørgsmål:
1. Når der nu er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, skal der så ikke vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, da det jo ved sidste års ekstraordinær generalforsamling blev vedtaget at der kunne være 9 medlemmer i bestyrelsen?

Svar: Det er korrekt, at det blev vedtaget at bestyrelsen KUNNE øges til 9. Det var dog ikke sådan, at bestyrelsen SKULLE bestå af 9 personer. Det har så vist sig, at det ikke har været muligt at få 9 medlemmer til at stille op til bestyrelsesarbejde. Kolonihaveloven siger at der skal minimum være 5 personer i en bestyrelse og altid uligt antal.

2. Skal der ikke vælges en ny kasser, når den nuværende ikke længere har have i H/F Baagø?
Svar: Det er korrekt at for kunne vælges til bestyrelse, udvalg m.m. skal man være haveejer i foreningen. Kassereren har ganske rigtigt solgt sin have, men har tilbudt at blive siddende indtil den ordinære generalforsamling.
Havesæsonen er slut og vi står lige foran at skulle afslutte regnskabet. Der er meget at holde styr på i år og der er også ting fra sidste års regnskab, der endeligt skal ryddes op og færdiggøres. Det er således ikke hensigtsmæssigt at skifte kasserer på nuværende tidspunkt. Vi vil nødigt stå i samme situation som sidste år, hvor vi ikke kunne levere et afsluttet regnskab. Bestyrelsen har derfor valgt at sige ja tak til tilbuddet fra kassereren og vi føler os ganske trygge ved den beslutning. Desuden har foreningen jo en ekstern revisor, som har overblikket samt kiggeadgang til alle foreningens konti.

Telt og ekstraordinær generalforsamling :
Først skal vi beklage, at der har sneget sig en fejl i årstal ind i indkaldelsen. Der står 2016 hvor der skulle have stået 2017 beklager og håber I er med på, at det er i år .
Festteltet skal tages ned når vi er færdige med den ekstraordinære generalforsamling, så det ville være dejligt, hvis der er nogen, der lige bliver og giver en hånd med.
Suppleanter:
Der vælges altid 2 suppleanter til bestyrelsen iflg. Kolonihaveforbundet og der er ikke nogen bestemt rækkefølge på hvem af de valgte, der skal indtræde i bestyrelsen et bestyrelsesmedlems frafald. Det har været opfattelsen i H/F Baagø, at der er en 1. og 2. suppleant og at disse skal tages i rækkefølge. Dette er en misforståelse, se evt. Kolonihaveforbundets vejledning på deres hjemmeside
Fællestoiletter:
Aftalen med havemanden udløb d. 1. november og da han har haft til opgave at rengøre toiletterne, skal vi anmode alle, der benytter disse, om selv gøre rent frem til vinterlukningen som (afh. af vejret) bliver SENEST 1. december.
Pumpehus og åbne dræn:
Som nogen måske har bemærket, har der været arbejdet på istandsættelse af det mangekantede rødlilla pumpehus. Dette er sket på foranledning af bestyrelsen, da vi jo fra sidste forår har overtaget forpligtigelserne vedr. pumpehusets drift og vedligehold.
Foreningen har også overtaget vedligeholdelsen at det åbne dræn samt drænet der løber langs med cykelstien. Det har taget nogen tid at finde frem til den entreprenør, der har varetaget opgaven, mens det var havnens ansvar. Men nu er det lykkedes og det er også lykkes at forhandle prisen hjem til det samme, som havnen betalte.
Firmaet der står for beskæring og oprensning af grøfterne starter dette arbejde her i november. I dén forbindelse skal vi anmode haveejere med haver, der støder op til disse grøfter, om at tjekke, at der ikke smidt have- eller andet affald i grøfterne. Haveforeningen bliver nemlig pålagt ekstraudgifter, hvis dette skulle være tilfældet. Findes der tilfælde af henkastelse af affald i dræn & grøfter vil bestyrelsen sende en evt. ekstraudgift videre til de ansvarlige.
Målerbrønde
Arbejdet med vandmålerbrønde er næsten færdiggjort og ved en gennemgang at samtlige, har vi konstateret, at der desværre stadig er haveejere, der ikke har tildækket målerbrønden – det skal snarest bringes i orden. Vi har også konstateret, at der er brønde, der ikke ligger dybt nok og altså rager op over jordniveau. Disse brønde skal tildækkes med jord op til brønddækslet. Jord isolerer mod frost og frostsprængning af vandmåler. Hvis vandmåleren ødelægges af frostsprængning, er det den enkelte haveejer, der har erstatningsansvar.
Vi forventer, at de haveejere der ikke har fået dette bragt i orden endnu får det gjort inden den 26. november. Er du i tvivl om din målerbrønd er korrekt tildækket så kontakt bestyrelsen. Vi har nemlig en liste over haver der mangler tildækning og kan endvidere tilbyde vejledning.
HUSK at møde op hvis du vil have indflydelse på din forening!
Nedenfor er indsat nyhedsmail fra hovedforbundet:
NYT fra hovedforbundet – Danmarks Kolonihaveforbund: Kolonihaveforbundet får nyt slogan
Kolonihaver for alle!
Sådan lyder Kolonihaveforbundets ny slogan, der sammen med en uddybende vision skal være ledestjerne for forbundets fortsatte arbejde og udvikling. Visionen lyder:
”Kolonihaveforbundet skal være en professional og dynamisk organisation, der aktivt imødekommer og understøtter medlemmernes skiftende behov. Kolonihaverne skal med et bredt socialt sigte være en levende del af samfundet og sikre fællesskab, tiltrækkende haveformer og udfoldelsesmuligheder for alle.”
Udviklingsarbejdet i Kolonihaveforbundet har været i gang siden januar. Hen over fire temadage har hovedbestyrelsen arbejdet målrettet med kommende indsatsområder. Disse indsatsområder kommer I til at høre mere om i det kommende år.
Indflytningsreception
Kolonihaveforbundet er flyttet til nye lokaler, og holder i den anledning i indflytningsreception. Invitation vedhæftes.
Nye systemer i 2018
Som tidligere beskrevet er vi i gang med en udskiftning af alle vores IT-systemer. Det betyder, at der vil ske en masse ændringer efter nytår. Alt det hører I nærmere om til den tid. Det som er relevant for foreningerne lige nu er følgende:

Formandsportalen
Formandsportalen lukkes ned d. 20. november. Herefter kan den ikke benyttes før det nye system går i luften ca. d. 20. januar. Evt. ændringer om medlemmerne, som I måtte have i den mellemliggende periode kan altså først opdateres efter 20. januar.

Vurderingssystemet
Vurderingssystemet fortsætter uændret resten af året og lukker herefter ned d. 31. december 2017. Det nye vurderingssystem forventes at blive sat i drift d. 20. januar 2018. Der kan derfor IKKE vurderes i perioden 1. januar til 20. januar 2018.

Hjemmesiden
Hjemmesiden fortsætter uændret indtil d. 20. januar, hvor denne lukkes ned, og herefter er der adgang til den nye hjemmeside.

Fejl i det eksisterende vurderingssystem – Vurderingsmænd må ikke slettes
Kolonihaveforbundet har desværre erfaret, at der igen er en fejl i vurderingssystemet, der betyder, at når en vurderingsmand slettes, så fjerner systemet samtidig alle de vurderingsrapporter, som vurderingsmanden har lavet. Derfor må vurderingsmænd ikke slettes fra systemet selv om vedkommende ikke længere udfylder funktionen. Nye vurderingsmænd tastes ind i formandsportalen som hidtil – bare uden at slette tidligere vurderingsmænd. Problemet bliver løst, når det nye vurderingssystem kommer efter årsskiftet.

nyhedsmail november 17

Indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkaldes til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLIG i Haveforeningen Baagø

Søndag d. 12.november 2016 kl: 11:00

På adressen: H/F Baagø i festteltet (der vil være varmekanoner)

Ved den ordinære generalforsamling d. 5 marts 2017 er der iht. referatet vedtaget 2 modsatrettede forslag vedr. helårsvand. Der afholdes således ekstraordinær generalforsamling for at afklare forholdet.

Dagsordenen er derfor som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 1 medlem til vurderingsudvalget
4. Bestyrelsens forslag om helårsvand under forudsætning af etablering af individuelle vandmålere blev vedtaget:
Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
Samtidig vedtoges også forslag fra Bjarne (H. 1):
Lukning af alt vand senest 1. december

Bestyrelsen indstiller til, at den ekstraordinære generalforsamling vedtager, at der holdes vinteråbent for vandet (dog udtaget toiletterne, der ikke er frostsikre). Den enkelte haveejer er således ansvarlig for individuelt at lukke for vand ved egen stophave, dersom man ønsker det og måske har mistanke om, at egne rør ikke er frostsikre.

Der er én stemme pr havelod!
Der kan IKKE stemmes pr. fuldmagt!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Haveforeningen Baagø

Nyt fra Bestyrelsen

Trailer parkering.
Bestyrelsen har behandlet emnet trailer parkering. Begrundelsen er blandt andet henvendelser fra foreningens medlemmer og en tiltagende tvivl om hvor der kan og må parkeres trailer. Det er endeligt besluttet i Odense Kommune at havnevej omlægges i foråret 2018 til ensporet vej med cykelstier i begge sidder, dette gør at der ikke længer kan og må parkeres på havnevej og som øger presset på foreningens parkerings arealer. Desuden henvises til paragraf 7 i ordensreglementet
Det er besluttet at der frem over KUN må være parkeret trailer i H/F Baagø under flg. Regler:
Det er kun tilladt at have en trailer parkeret hvis man er medlem af H/F Baagø
Alle trailer skal have synligt have nummer på.
Alle trailer der er parkeret på foreningens arealer skal være indregistreret.
Det er kun tilladt at have en trailer parkeret på foreningens arealer.
Det er tilladt at have en trailer parkeret i sin have
Der må parkeres trailer på den store parkeringsplads på, af foreningen afmærket, pladser.
Der må parkeres trailer på Pilely`s samt Møllevejs`s parkeringspladser på afmærket pladser.
Tømning af samletank.
Da der er over 20 haveejer i foreningen der har fået etableret samletank og disse også må forventes tømt i vinterhalvåret, er det besluttet at der efter 1. december hvor bommene lukkes i haveforeningen at der kun må bruges en udbyder af tømning af tank. Da der kun er en udbyder der har en slamsuger har den rette størrelse til at komme rundt på haveforeningens gange i vinter halvåret og derfor har vi valgt at benytte Allan Klug til dette. Allan Klug vil få udleveret nøgler til bomme så han selv kan låse sig ind.

Fællesarbejde.
Der indkaldes til en ekstra arbejdsweekend da vi ønsker at blive færdige med oprydning af have 105 samt andre hængepartier.
Ekstraordinær generalforsamling i teltet:

Der indkaldes til Ekstraordinær generalforsamling.
Ved den ordinære generalforsamling havde bestyrelsen forslag vedrørende etablering af vandmåler:
1. Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
2. De eksisterende vandledninger i veje/stier udskiftes. Det undersøges hvad økonomien i en sådan udskiftning vil være, samt hvilke dimissioner der skal bruges og hvilke arbejdsgange. Økonomien kræver at der på denne generalforsamling stemmes om frigivelse/brug af foreningens opsparings konto.
Det grundlæggende formål var at vandforbruget blev forbrugsafregnet samt at den enkelte haveejer herefter selv stod for åbning/lukning af vand på egen matrikel, samt at vandet i hovedlednings nette kunne stå åbent helårs. Yderligere var tanken at få begrænset vandforbruget på vinterhanen (som ikke kan forbrugsafregnes). Forslaget blev vedtaget.
Efterfølgen var der indsendt forslag fra have 136, som var delt op i 3 punkter:
1. Der lukkes for vandet i haveforeningen, senest den 1. December.
Motivation: For at undgå frostspringninger på toiletterne og medlemmernes
vandhaner og vandrør.
2. Der lukkes for vejene i haveforeningen senest den 1. December.
Motivation: For at undgå, at vejene køres op.
3. Festteltet pilles ned ved sidste fællesarbejde.
Motivation: For at undgå at det blæser i stykker i efterårsblæsten/storme.
Forslaget blev vedtaget
Forslag 1 kollidere med grundtanken i forslaget fra bestyrelsen.

Som bestyrelse må vi, indrømme at vi ikke var opmærksomme på denne problematik samt at begge forslag indeholder mere end et punkt men blev sendt til afstemning som et forslag Det har vi så lært af og vi vil selvfølgelig gerne have afklaring. Bestyrelsen mangler et bestyrelse medlem, da vi er i undertal grundet fraflytning fra foreneingen. Vi ønsker at vedkommende kan supplere bestyrelsen med sekretær arbejde, skrive referarter og andet skriveri samt gør brug af en PC. Samtidig mangler vi også en vurderings kvinde/mand.
Generalforsamlingen afholdes i teltet for at give alle en mulighed for at deltage.

MVH
Bestyrelsen i H/F Baagø

Tale til 75 års jubilæumsfest

Tale til jubilæumsfest i H/F Baagø søndag d. 1. oktober 2017

På et tidspunkt sad vi nogle stykker og talte om, at det miljø, vi har her i Baagø, jo udelukkende existerer i kraft af, at vi er så mange og vi er så forskellige, som vi er. Vi tænker, vi ved og vi kan så meget forskelligt. I dag ser vi, at vi fx har en biskop emeritus – og vi er ikke bange for at bruge ham! Og han ville ovenikøbet gerne bruges af os!

Så jeg vil starte med at sige tak til Kristen, fordi han ville holde høstgudstjeneste netop i dag. Om vi så er troende eller ej, så giver hans åbning af vores jubilæumsarrangement os en mulighed for at samles – og for at tænke sammen og for at opleve sammen. Og det dét, det hele handler om

Sammen mestrer vi nemlig meget, meget mere, end vi umiddelbart lige ser eller tænker over. Nogen viser sig at kunne styre en gravemaskine, én kan stege en hel pattegris til perfektion, en anden kan opstille et regnskab, der kan holde til professionel revision. Så er der pludselig en, der kan organisere en fest og en kan gennemskue, hvordan pokker, man fixer et ødelagt dræn.
Jeg kunne blive ved og ved og ved.

Det er jo bare lige nogle exempler og jeg vil ikke bruge denne anledning til at fremhæve nogen bestemte personer eller bedrifter.

Det, jeg kommer til at tænke over og som er min pointe, er, at vi her i Baagø har et helt unikt fællesskab. Et fællesskab, der til enhver tid vil bestå af alle de mennesker, der er her. Ingen af os kan overkomme det hele eller har forstand på alt, men SAMMEN kan vi så helt ustyrligt meget.

Når man kigger på kolonihavebevægelsens historie, er der mange ting, der har forandret sig. Fra primært at være nyttehaver for en bys arbejderbefolkning, hvor det at kunne dyrke sine egne grøntsager kunne forbedre både økonomien og sundhedstilstanden for brugerne og deres familier og venner, har vi gennemlevet en udvikling, der har bidraget til en større og større diversitet.

Nu om dage har vi kolonihaver af en masse andre og flere årsager. Vi har stadig grøntsagerne og jo selvfølgelig blomsterne og prydhaverne. Vi har også stadig den friske luft og en vidunderlig frihed til at interessere os for lige netop det, der giver mest mening for os – sådan hver især.

Men én ting er stadig det samme: Fælleskabet!

Vi er selvfølgelig alle medlemmer af fællesskabet Danmark, fællesskabet Odense. Vi indgår også i de fællesskaber, som vi agerer i i kraft af, at vi har familie, venner, arbejde, sportsforeninger, politiske grupperinger og så videre og så videre…

Men ud over alle disse tilhørsforhold og fællesskaber har vi også alle sammen valgt at være have-lejere i Baagø og altså medlemmer af den forening, som Baagø jo er.

Vi er ikke altid enige om alt – og det skal vi heller ikke være. På den led er der ingen tvang, ensretning eller forpligtelse – Tværtimod.

Men jeg synes, at jeg mærker, at hver gang, vi gør noget sammen – efter moden overvejelse og flere drøftelser – så vokser vi som fællesskab og som forening. Og så bliver her endnu bedre at være – og at høre til.

Vi oplever – ligesom osse andre haveforeninger – i disse år en tilvæxt af flere unge mennesker, end vi har været vant til. Nogen af dem er børnefamilier og bygger legehuse og bager snobrød. Andre af dem sidder i lange perioder og nyder, den ro, der er her til at læse til svære examiner. Nogen har lyst til at lave jord til bord-økologi og er således en naturlig forlængelse af den oprindelige kolonihavetanke, mens andre igen har lyst til at prøve kræfter med bygge- eller ombygningsprojekter.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde dem velkommen til foreningen – her, hvor alle er velkomne. Her hvor vi fortsat vil have højt til loftet og hylde forskelligheden, men også er et foreningsfællesskab, der bæres af vores samarbejdsevner og den energi, vi bringer ind det og af den helt eventyrlige både skaber- og forandringskraft, der ligger i, at vi bidrager frivilligt – sammen.

Lad os tage 75 år mere i stadig udvikling, stadig samtale og fortsat udvexling af meninger & ideer i respekt for både vores ret til forskellighed og privatliv og for vores forpligtelse til at fungere sammen, så foreningen kan være stærk og levedygtig!

Vi skal være her alle sammen – og det kan vi kun, hvis vi hjælper hinanden og er aktive foreningsmedlemmer.

Glædeligt jubilæum til jer alle sammen.