Alle indlæg af formand

Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling 21.03.23

Indkaldelse Ekstraordinær Generalforsamling 21.03.23

ORDENSREGLER HF Baagø

Afkrydsningsskema skidtbrev HF Baagø

H/F Baagø – Ekstraordinær Generalforsamling
Hermed indkaldes til H/F Baagøs Ekstraordinære Generalforsamling
Tid: Tirsdag d. 21.03.23 kl. 19.00
Sted: Odense Havelodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent. (Bestyrelsen foreslår Maja Kruse)
2. Valg af referent
3. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
4. Præsentation af den nye bestyrelse
5. Forslag fra bestyrelsen
5.1 Bestyrelsen stiller forslag til nye ordensregler. Se bilag
Der stemmes således om, om de nye ordensregler skal gælde:
• JA – De nye ordensregler vedtages
• NEJ – De nye ordensregler vedtages ikke
5.2 Bestyrelsen stiller forslag til et afkrydsningsskema, der bliver vedlagt ved eventuelle
skidtbreve. Se bilag.
Der stemmes således om, om det nye afkrydsningsskema skal indføres og vedlægges ved
udstedelse af skidtbrev
• JA – Det nye afkrydsningsskema indføres og vedlægges ved udstedelse af skidtbrev.
• NEJ – Det nye afkrydsningsskema indføres ikke.
6. Forslag fra medlemmer (Forslag modtaget til Ordinær Generalforsamling, men blev
udskudt til Ekstraordinær Generalforsamling)
6.2. Fra Bibi A. Borre, have 57, er modtaget 19 forslag, hvoraf nogle kan bringes til en
JA/NEJ-afstemning, mens andre ikke kan – vurderingerne fremgår i kursiv – under forslagene
nedenfor: 6.2.1 Der foreslås et mere gennemskueligt regnskab o Kan ikke besluttes uden
beskrivelse af, hvad der konkret ønskes Der kan stemmes derfor ikke
6.2.3. Det foreslås at bilagskontrollanterne introduceres til hvad deres opgave er
Hertil bemærkes, at udførlig vejledning er tilgængelig på foreningens hjemmeside samt på
både Hovedforbundets og Kredsens hjemmeside.
Der stemmes således om, om bestyrelsen skal pålægges yderligere at introducere
bilagskontrollanterne til opgaven:
• JA, bestyrelsen pålægges yderligere at skulle introducere
• NEJ, bestyrelsen skal ikke pålægges yderligere at introducere.
6.2.4. Det foreslås at alle høres, uden at det får personlige karakter i form af juridiske trusler
osv. Hertil bemærkes, at den afgående bestyrelse udelukkende har henvist til
kolonihavejura eller søgt vejledning i OHS eller Hovedforbund med henblik på korrekt
sagsbehandling.
Det bemærkes også, at forslaget ikke er konkret nok til at kunne gøres til genstand for
hverken vedtagelse eller forkastelse Der stemmes således ikke
6.2.5. Det foreslås at der udsendes et referat efter hvert bestyrelsesmøde uden
personfølsomme oplysninger, så alle har mulighed for at følge med i hvad der rører sig i
foreningen
Det bemærkes, at dette allerede ligger som vedtagelse, der tilsiger, at referaterne gøres
tilgængelige på hjemmesiden.
Der stemmes derfor om, om generalforsamlingen skal indskærpe, at vedtagelsen følges:
• JA, generalforsamlingen indskærper, at alle referater skal gøres tilgængelige
• NEJ, generalforsamlingen ønsker ikke en indskærpelse
6.2.6.Der foreslås at der udsendes referat fra de forskellige møder formanden deltager i eks
kolonihaveforbundet osv. Der stemmes derfor om, hvorvidt formanden skal forpligtiges til
at offentliggøre referater fra alle eksterne møder:
• JA, formanden pålægges at offentliggøre referater fra alle eksterne møder
• NEJ, formanden pålægges ikke at offentliggøre referater fra alle eksterne møder.
6.2.7. Der foreslås at der efter hver generalforsamling skrives et fyldestgørende referat
Det bemærkes, at der efter generalforsamlingerne altid offentliggøres referat på
hjemmesiden, samt at ”fyldestgørende” ikke er defineret i forslaget, hvorfor det ikke kan
hverken vedtages eller forkastes Der kan derfor ikke stemmes.
6.2.8 Der foreslås at det synliggøres hvilken honorar man modtager for at sidde i bestyrelsen
samt de forskellig udvalg, i vores vedtægter
Det bemærkes, at forslagets emne allerede er drøftet og har været til afstemning under pkt.
8.1. Det kan derfor ikke stemmes.
6.2.9. Der foreslås at alle nye medlemmer får en introduktion til Baagø Haveforening
vedtægter, når kontrakt underskrives
Det bemærkes, at en sådan vejledning og underskrivelse allerede finder sted ifm. med hver
havehandel, hvor nye havelejere orienteres og med deres underskrift forpligter sig til at læse
gld. vedtægter, regler og procedurer, der er tilgængelige på foreningens hjemmeside. Der
kan derfor ikke stemmes.
6.2.10. Der foreslås at alle nye tiltag skal vendes på generalforsamling, så der ikke opstår
misforståelser, så som el-ladestandere, reklamer på husgavle osv.
Det bemærkes at forslaget 1. ikke er konkret nok til egentlig afstemning, samt 2. at
bestyrelsens beslutningskompetence og mulighed for handling i den daglige drift fjernes og
kan få negativ opsættende virkning for driften, såfremt alle daglige og løbende
bestyrelsesbeslutninger skal godkendes på generalforsamlinger. Om bestyrelsens handle
muligheder og -frihed: Se bestyrelsesvejledningen, der er tilgængelig på hjemmesiden og på
OHS’ og Hovedforbundets hjemmesider og i øvrigt sendes til nye bestyrelsesmedlemmer Der
kan derfor ikke stemmes.
6.2.11. Der foreslås ny arbejdsgruppe til Facebook samt hjemmesiden, så det bliver
opdateret jævnt
Det bemærkes, at ikke alle medlemmer har valgt at være med i Facebookgruppen. Den
afgående bestyrelse har derfor bevidst valgt IKKE at anvende dette forum til generelle
meddelelser. Disse offentliggøres i stedet på hjemmesiden.
Der stemmes derfor om, om der skal nedsættes arbejdsgruppe til Facebookgruppen (obs: En
Facebookgruppe kan kun have en administrator):
• JA, Facebookgruppen skal underlægges en arbejdsgruppe
• NEJ, Facebookgruppen skal ikke underlægges en arbejdsgruppe
Der stemmes også om, om hjemmesiden skal varetages af en arbejdsgruppe
• JA, hjemmesiden skal drives af en arbejdsgruppe
• NEJ, hjemmesiden skal ikke have en arbejdsgruppe
Vedtages det ene eller begge forslag, skal der afholdes valg til disse grupper.
6.2.12. Der foreslås en telefonliste til medlemmerne
Det bemærkes, at en sådan iht. til gældende GDPR-regler ikke kan offentliggøres uden
samtykke fra samtlige registrerede Der kan således ikke stemmes.
6.2.13. Der foreslås at diverse kurser, som man kan søge, lægges ud på hjemmesiden
Det bemærkes, at kurser og andre af kredsens og hovedforbundets aktiviteter i forvejen er
tilgængelige på kredsens og hovedforbundets hjemmesider. Det vil pålægge en bestyrelse
unødvendigt merarbejde og også øge risikoen for fejl, hvis en bestyrelse forpligtes på at
overføre og vedligeholde oplysningerne på foreningens egen hjemmeside. Der stemmes
derfor ikke.
6.2.14. Der foreslås at nye bestyrelsesmedlemmer introduceres til kolonihaveforeningens
Bestyrelsesvejledning, så man derved kan løfte i flok
Det bemærkes, at vejledningen til en hver tid er tilgængelig på Baagøs, Hovedforbundets og
kredsens hjemmesider Der stemmes om, om bestyrelsen skal pålægges yderligere at
implementere introduktioner:
• JA, bestyrelsen skal introducere til bestyrelsesvejledningen
• NEJ, bestyrelsen skal ikke pålægges yderligere at introducere.
6.2.15. Der foreslås at fællesforsikringen opdateres 1 gang årligt, hvad dækker den osv. og
at man som medlem selv henvender sig til forsikringen ved skade
Det bemærkes, 1. at foreningens police til enhver tid kan ses på hjemmesiden og at
kassereren er forpligtet til at lægge evt. nye policer eller policeændringer på hjemmesiden
og 2. at det allerede er således, at havelejer selv fortager henvendelse og skadesanmeldelse
til forsikringsselskabet med angivelse af reference til foreningens policenummer Der
stemmes derfor ikke.
6.2.16. Der foreslås at man får et eksternt firma til at lave dræn og vedligeholde drænene
Det bemærkes at forslaget er fremsat uden en vedlagt udgiftsberegning, hvorfor det IKKE i
denne form kan bringes til afstemning
Der stemmes derfor om, om foreningen ønsker at indhente tilbud fra eksterne leverandører
for drænvedligehold & -etablering til evt. godkendelse på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling:
• JA, foreningen ønsker klarlæggelse af økonomien i at benytte ekstern leverandør
• NEJ, foreningen ønsker ikke klarlæggelse af økonomien ifh. ekstern leverandør
Vedtages forslaget skal generalforsamlingen udpege / vælge personer til varetagelse
af denne opgave og beslutte arbejds-/forretningsgang ifht. processen. ObS: Forslaget
kan ikke vedtages, hvis forslag fra Henrik & Trine (pkt. 8.1) allerede er vedtaget.
6.2.17. Det foreslås at der laves en akut telefonliste over hvem man skal kontakte, hvis der
skulle opstå problemer med pumpehuset osv. Der stemmes om, om et antal medlemmer
skal forpligtes til pasning af akuttelefon
• JA, der skal etableres en akuttelefon
• NEJ, der skal ikke etableres akuttelefon Vedtages forslaget skal generalforsamlingen
udpege / vælge personer til opgaven.
6.2.18. Det foreslås at der laves optegning over dræn samt el i foreningen så alle ved hvor
dette befinder sig o Det bemærkes at disse allerede findes i foreningshuset Der stemmes
derfor ikke.
6.2.19. Det foreslås at ordensudvalget nedlægges og overtages af bestyrelsen Der stemmes
om, hvorvidt ordensudvalget skal nedlægges og dets opgaver fremover skal pålægges
bestyrelsen:
• JA, ordensudvalget skal nedlægges og dets opgaver pålægges bestyrelsen
• NEJ, ordensudvalget skal ikke nedlægges og dets opgaver ikke pålægges bestyrelsen
Obs: der er allerede under valgene valgt nyt ordensudvalg. Dette valg skal ved
forslagets vedtagelse annulleres.
6.3. Fra Elisabeth Petersen, have 124, er modtaget 2 forslag:
6.3.1. Årets regnskab ønskes gennemgået af ekstern revisor
Det bemærkes, at regnskabet er bogført af Jørgen Findsen, have 78, der fungerer som
regnskabsfører og som har bogført og tjekket alle bilag, samt fremlagt det afstemte
regnskab, der er gennemgået og godkendt af to valgte bilagskontrollanter. Det bemærkes
også, at forslaget er fremsat uden redegørelse for de herved forbundne udgifter
Der stemmes om, om foreningen ønsker ekstern revision af dette års regnskab
• JA, dette års regnskab skal underlægges ekstern revision
• NEJ, dette års regnskab skal ikke underlægges ekstern revision
6.3.2. Fremtidige regnskaber skal udarbejdes med bistand fra registreret revisor.
Det bemærkes, at forslaget er fremsat uden redegørelse for de herved forbundne udgifter
Der stemmes om, om fremtidige regnskaber skal underlægges revision og samarbejde med
autoriseret revisor
• JA, regnskaber skal fremover udarbejdes med bistand fra aut. revisor
• NEJ, regnskaber ikke skal fremover udarbejdes med bistand fra aut. revisor
6.4. Fra Henning Lang, have 106 er modtaget 1 forslag:
6.4.1 De gældende støjregler, bringes i erindring og konfirmeres af generalforsamlingen.
Regler lyder
• Der må ikke bruges el og maskinværktøj i tidsrummet før kl. 8:00 og efter kl. 19 i
hverdage og før kl. 09:00 og efter kl. 18:00 i weekender.
• Der må IKKE afspilles elektronisk forstærket musik i haven.
• Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboer ved anden højlydt støj i
samme tidsrum
Vi stemmer om støjreglerne:
• JA, støjreglerne skal gælde fremover
• NEJ, støjreglerne skal ikke være gældende fremover
6.5. Fra Ferdinand og Charlotte Fleischer, have 113, er indkommet 4 forslag:
6.5.1. Ledige haver annonceres altid.
Det ville være dejligt om alle haver som sættes til salg, blev slået op fx. på vores Facebook
eller hjemmeside. På den måde kan nuværende kolonister anbefale venner/familie at købe,
så vi understøtter og udbygger fællesskabet den vej rundt. Vi foreslår derfor, at bestyrelsen,
når de har foretaget have-vurderingen, lægger den op til salg på Facebook, hvorefter sælger
kan koble diverse fotos på, hvis de har lyst, og at det skrives ind i vores vedtægter under
salg/vurderinger.
Der stemmes om, om bestyrelsen forpligtes til altid skal slå haver til salg op på
Facebook/hjemmeside
• JA, bestyrelsen forpligtes til sørge for, at alle haver til salg opslås på Facebook /
hjemmeside
• NEJ, bestyrelsen forpligtes ikke til at sørge for, at alle haver til salg opslås på
Facebook / hjemmeside.
6.5.2. Infohuset – byttecentral. Vi vil foreslå, at info-huset sættes i stand, så byttecentralen
kan komme op og køre igen – genbrug er jo både godt for vores miljø/klima og for vores
pengepung.
Der stemmes om, hvorvidt Infohuset skal istandsættes
• JA, Infohuset skal istandsættes
• NEJ, Infohuset skal ikke istandsættes
Vedtages forslaget skal der vælges / udpeges personer til opgaven.
6.5.3. Ændring af hækklipningsregler – gr. hensyn til biodiversitet: I løbet af sommeren 2022
skrev nogen på vores Facebookgruppe, at det var bedre for biodiversiteten, hvis man ikke
klippede hæk før til september. Det foreslås, at vi dropper kravet i ordensreglerne om
klipning 2 gange årligt (14. juli og 1. oktober) og kun fastholder kravet om en årlig klipning
før 1. oktober fremover. For at dette kan lade sig gøre, skal foreningen gennemgå hække,
der hænger langt ud over vejen og hjælpe (på arbejdsweekender) med at få disse rettet op,
så det fremover kan fungere for os alle med en årlig klipning.
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/artikler/klip%20ikke-haekken-foer-sankt-hans
Det bemærkes, at hækvedligehold er nødvendigt hele året – det skal altid være muligt for
Slamson samt Brand & Beredskab at komme forbi. Det bemærkes også, at såfremt
ordensreglerne bliver vedtaget, bortfalder dette punkt, da bestyrelsen, i forslaget om
ordensregler, stiller forslag om at nedsætte hækklipningskravet til 1 gang årligt.
Der stemmes om, om hækklipningskravet skal nedsættes til 1 gang årligt
• JA, hækklipningskravet nedsættes til 1 gang årligt – før 1. oktober
• NEJ, hækklipningskravet skal ikke nedsættes til 1 gang årligt – før 1. oktober
6.5.4. Flere fællesarbejdsdage: Det foreslås, at hver have bidrager med 2 arbejdsformiddage
om året i stedet for den nuværende ene. På den måde vil vi få tid til at etablere
ovenstående, sikre dræn (obs: kan ikke nødvendigvis forenes med forslagene vedr. dræn i
pkt. 8.1 og punkt 8.2) vedligeholde fx byttecentral, klargøring af hække til årlig klipning, og
evt. aktiviteter fra pressede udvalg.
Det bemærkes, at der både i det forgangne år – og også i tidligere år – har været mere end 1
fællesarbejdsdag pr. have.
• Ja, hver have skal levere 2 fællesarbejdsdage årligt
• NEJ, hver have skal ikke levere 2 fællesarbejdsdage om året
7. Eventuelt
OBS: Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for
generalforsamling

Formandens beretning til ordinær generalforsamling mandag d. 27. februar 2023

H/F Baagø, Østre Dæmning 2, 5000 Odense C

Formansberetning anno 2023

Velkommen til jer alle sammen.

Som har kunnet se, har vi år modtaget usædvanlig mange forslag. Vi har også ekstraordinært mange der er på valg pga. et par ledige poster og et par afgange i utide. Der er derfor en masse, vi skal nå.

Jeg skal derfor forsøge at fatte mig i relativ korthed og vil ikke, som jeg ellers plejer, gennemgå årets højdepunkter.

Som det fremgår af den udsendte dagsorden, har jeg valgt at fratræde formandsposten i utide. Jeg havde – allerede sidst I valgte mig – besluttet, at jeg kun ville sidde denne periode og således gå af i 2024. Men en række omstændigheder har gjort, at jeg har fremskyndet denne beslutning.

Jeg har jo siddet i 7 år – og jeg synes, at det for størsteparten har været både spændende og sjovt og frem for alt lærerigt.

Jeg har været glad for hvervet – og for jeres tillid og jeg har også haft et godt samarbejde med både kredsen og med hovedforbundet, hvis ekspertise jeg har haft både brug for og lært af. Og jeg vil derfor gerne takke for de 7 år!!

MEN: det sidste år har været mere bøvl end frugtbart. Og jeg kan mærke, at jeg ikke længere synes, at arbejdsbyrden står mål med glæden og jeg synes heller ikke, at bestyrelsen har fungeret optimalt. Samarbejdet har ikke været solidt nok og jeg synes, at jeg har stået alene med for mange opgaver.

Der har også været en del sager, hvor nogle af jer har både betvivlet og beklikket mit arbejde.

Jeg har således brugt uforholdsmæssigt meget tid på at besvare henvendelser, undersøge regler og præcedens og indhente dokumentation for både dette og hint. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også har passet de løbende opgaver ifm. den daglige drift.

Der har også været situationer og sager hvor selve min person og min integritet er blevet betvivlet og beklikket, og jeg er således blevet beskyldt for både det ene og det andet.

Endelig har jeg fornemmet, at nogle af jer – i stedet for at rette henvendelse til mig eller til bestyrelsen – i stedet har dannet utilfredse grupperinger, hvorfra de mest uhyrlige og ubekræftede rygter har spredt sig og skabt tvivl og forvirring.

Det gider jeg ikke mere. Der må nye kræfter til.

Vi har jo for nogle år siden vedtaget, at selvom det iht. gældende regler er nok med 3 eller 5 medlemmer i bestyrelsen, så ville vi her i Baagø gerne være 7 eller endnu bedre 9 for bedre at kunne løfte de mange opgaver, herunder også de stigende administrative krav! I har bakket op om idéen, men det har alligevel holdt hårdt at få det til at lykkes, hvorfor vi altid – selvom der var 7 valgte – er raslet tilbage på de 5 og flere gange har måttet trække på suppleanterne.

Det kan også godt lade sig gøre at kun være 5, men det er vigtigt at fastholde, at der altså er en del opgaver forbundet med at være i bestyrelsen. Det er ikke nok bare at lade sig vælge, man skal også bidrage.

Vi har jo heldigvis fået en del nye medlemmer og jeg håber oprigtigt, at nogle af jer vil tage stafetten op og engagere jer og sørme også stille op til bestyrelsen. Vi har en dejlig forening og jeg håber inderligt, at vi kan fortsætte med at passe på den og udvikle den i et godt samarbejde og med respekt for hinanden og for fællesskabet.

Det lykkes bedst, hvis der er tillid, velvilje og samarbejde i ikke blot bestyrelsen, men så sandelig også i foreningen som helhed.

En god tone er også af afgørende betydning – og sådan en er vores alle sammens ansvar. Når jeg kigger tilbage på det forgangne år, synes jeg, at der på det punkt er plads til forbedringer.

Jeg vil ikke sige så meget mere, men blot ønske jer alle sammen en god generalforsamling, en god sæson og ønske den nye formand og den nye bestyrelse, som vi om et øjeblik vælger, rigtig god vind – og også god fornøjelse. Det kan nemlig være både morsomt og givende at engagere sig og tage ansvar i H/F Baagø.

Og lad os så se komme i gang med dagsordenen med regnskabet, og med valgene og derefter behandlingen af de indkomne forslag.

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 27/2 2023

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling HF Baagø 2023:

Tid: Mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (afgår før tid)
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (modtager ikke genvalg)
• Næstformand: nr. 3: Christina Rex Skov (på valg)
• Bilagskontrollanter (2 personer)

Vurderingsudvalg:
Hans J. Jensen (ikke på valg)
Steffan K Fredriksen (ikke på valg)
Dennis Ahlgreen (ikke på valg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Christian Leftly (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Dennis Ahlgreen (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
• Fungerende bestyrelsesmedlem, suppleant Michael Vang Hjort (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7: Johanne Dollard (modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Henrik Von Spreckelsen (modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 2:
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer – normalt 4 bestyrelsesmedlemmer)
• Bilagskontrollantssuppleanter (2 personer)

Øvrige valg:
• Medlemmer til festudvalg p.t. sidder:
Henrik Von Spreckelsen (afgår)
Trine Graversen (afgår)
Gert Vinkel – det vides i skrivende stund ikke, om han ønsker genvalg
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn Helge Nielsen – det vides i skrivende stund ikke, om han ønsker genvalg.
• Valg til fællesarbejdsudvalg: Min. 3 personer. Udvalget afklarer internt hvordan opgaven fordeles.
• Valg til ordensudvalg min.3personer

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og dermed har mistet din stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er 2 stemmer pr. havelod – obs nye regler, er der kun en lejer på et havelod, har pgl. 2 stemmer
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt, men: alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest fredag d. 12. februar 2023 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet d. 17/2 2022 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening

H/F BAAGØ – EKSTRAORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

H/F BAAGØ – EKSTRAORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Baagø:

Tid: Onsdag d. 14. december 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Valg af referent
4. Bestyrelsen ønsker – ved afstemning – generalforsamlingens støtte til at afbryde samarbejdet med en billagskontrollant. Sagen fremlægges ved mødet forud for afstemning.
5. Valg af 1 – 2 bilagskontrollanter (antal afh. af udfaldet af valget i pkt. 4)
6. Valg af 2 billagskontrollantsuppleanter

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS
samt denne indkaldelse.

VEL MØDT

Husk at afsætte aftenen, så du/I får størst mulig indflydelse på, hvad der sker i vores haveforening

Ekstra oridinær generalforsamling

Nyhedsbrev Oktober 22

Haveforeningen Baagø
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev oktober 2022

Bommen ved hovedindgangen, som jo blev kørt ned i forsommeren:
• Skadevolders forsikringsselskab har langt om længe både anerkendt skaden og sagt ja til at betale.
• Der er aftalt og bestilt montering af ny bom i uge 41, altså i denne uge.
• Nye havelejere, som ikke har fået en kode, eller har fået deres mobilnummer registreret, bedes skrive til: baagoehaverne@gmail.com med oplysninger om, hvilket mobilnummer, der skal registreres og evt. med ønsket kode samt navn og havenummer. Skriv ”autobom” i emnefeltet.
• Havelejere, der allerede er registreret, vil kunne bruge deres i forvejen registrerede kode og/eller mobilnummer. Fjernbetjening er der ikke kan hvor tilhørsforholdet ikke kan genkendes er deaktiveret
• De første 10 dage kan bommen åbnes med kode: 12345, men har du ikke en kode, skal du skrive til foreningen inden den udløber.

Renovation.
• I lighed med sidste år fjernes de store fællesrenovationscontainere for vinteren. Dette vil ske snarest.
• Havelejere, der har betalt for egen renovation (de små individuelle containere), skal fremover på tømningsdagen sætte deres beholdere i sorteret rækkefølge og med håndtaget ud af på flisepladsen, hvor teltet stod.
• Når containerne er tømt skal de afhentes senest dagen efter.
• Der tilsendes snarest en ny tømningskalender.
• Have lejer der har tilmeldt sig års container og endnu ikke har fået udleveret container, ankommer disse ca. i uge 42
• ALLE beholdere SKAL forsynes med havenummer og vil blive kontrolleret jævnligt.

Lukning af haveforening.
• Vi nærmer os d. 30. oktober, hvor haveforeningen lukker ned for sæsonen.
• I den anledning lukkes alle veje i foreningen med bom og kun den store p-plads kan benyttes. Undtaget er dog Pilely, som stadig kan benyttes til trailerparkerering.
• Fælles toiletter lukkes for vinteren.
• Der kan stadig tømmes tank ved Slamson, der har kode / nøgler og kan komme ind – forudsat selvfølgelig, at hækkene stadig holdes klippet ind.
• Sædvanen tro afholdes der officiel sæsonlukning af foreningen søndag d. 30. oktober kl. 10:00, hvor, foreningen vil være vært ved et let traktement.

Hække og havelåger.
• Haver der ikke har hæk eller havelåge ud mod vejen, har nu mulighed for at få dette gjort inden 1/12-22. Efter denne dato udskriver der påtaler for overskridelse af ordensreglement.

Vejfyld og veje.
• Leverandøren af vejfyld har været løbet tør. Der forventes nye forsyninger i løbet af uge 41. HUSK at når du/i har haft besøg af leverandører er dit/jeres ansvar at rette vejen ud igen

Kontrol af spildevandsafledning
• Odense Kommune har meddelt, at de – så snart de kan afse tid hertil – igen vil komme på besøg og checke haver, hvor der endnu ikke er etableret samtaletank.

Listen over medlemmer i bestyrelse & udvalg er blevet opdateret på hjemmesiden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Nyhedsbrev august / september

H/F Baagø
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬___________________________________________________________________________________________________________

Nyhedsbrev august / september 2022
Høstgudstjeneste 2022
• Igen i år afholder biskop emeritus Kresten Drejergaard høstgudstjeneste i festteltet. Det foregår søndag d. 18. september 2022 kl. 10:00 i festteltet.
Der er gratis fællesbrunch efter endt gudstjeneste (ca. kl. 11:00), hvortil alle er velkomne – også de, der ikke ønsker at deltage i gudstjenesten.

Årets præmiehaver er:
• H/F Baagøs ærespræmie: Have nr. 126, Merete Vincentz Jensen 36 Point
• Kolonihaveforbundets 1. præmie: Have nr. 128, Per Nielsen 35 points
• Øvrige præmierede: Have nr. 72, Maria Mollerup 33 Point
Have nr. 14, Trine G. Gravesen 32 Point

Bommen ved hovedindgangen:
• Sagen er stadig under behandling ved skadevolders forsikringsselskab. Vi forventer dog snarest at få en afgørelse, så en ny kan sættes op.

Renovation 2022/2023.
• Det er tid til enten at forny eller at ny-tilmelde sig renovation med små individuelle beholdere. Odense Renovation opgiver prisen til 1000,- for et år (dog med det forbehold, at der kan komme en stigning i 2023), med tømning hver 14 dag.
• Der kan kun tilmeldes på mail baagoehaverne@gmail.com. Vigtigt: skriv #Renovation i emnefeltet og husk også at anføre havenummer.
• Tilmelding er kun gyldig ved samtidig indbetaling af 1000,-. Tilmelding foregår ved indbetaling på mobile pay nr.: 7194 0077 eller som bankoverførsel til reg.nr: 0828, konto nr.: 0000919888, HUSK at markere betalingen med #Renovation og angive havenummer.
• Tilmelding senest 26. september 2022

OBS: De store fælles renovationsbeholdere bliver i lighed med sidste vinter fjernet i perioden 31. oktober 2022 – 1. april 2023. Ønsker man ikke at tilmelde sig den individuelle tømning i vintersæsonen, skal man selv bortskaffe sit affald på anden (lovlig) vis.

Kørselshastighed på vejene:
• Flere har klaget over for hurtig kørsel på foreningens veje. Der mindes om, at hastigheden højst må være 10 km. / tm. Kan vi hjælpes at med både at huske det selv og indskærpe det overfor gæster eller leverandører?
Vintersikring af foreningens dræn:
• Årets sidste 2 fællesarbejdsdage (d. 1. og d. 22. oktober) er afsat til udbedring og spuling af drænene samt andet relevant drænarbejde. OBS: Det er IKKE tilladt at udføre drænarbejde på dræn i egen have, hvis disse tilsluttes foreningens dræn, uden forudgående tilladelse og godkendelse.
• Arbejdsdage 2. halvår 2022
• 3. september Have: 7, 17, 27, 36, 47, 56, 64, 77, 85, 94, 105, 115, 125, 135, 143 & 151
• 1 oktober Have: 8, 19, 28, 38, 48, 57, 66, 78, 86, 95, 106, 116, 126, 136, 144 & 152
• 22. oktober Have: 9, 20, 29, 39, 49, 58, 67, 79, 87, 96, 108, 118, 128, 137, 145 & 153
Alle dage fra 9 til 12.00
Der er altid drikkelse samt pølser efter endt arbejde.
Bestyrelsen i H/F Baagø
Nyhedsbrev august september 22

Jubilæumsfest 2022 Baagø

Haveforeningen Baagø

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬-______________________________________________________________________________________________________________________________________

Haveforeningen fylder 80 år og i den anledning inviteres hermed til et brag af en jubilæumsfest

Lørdag d. 10. september i teltet

Vi starter kl. 18:00 med velkomstdrink. Så serveres der treretters middag og – efter nogle festlige indslag –
bliver der musik & dans. Festudvalget & bestyrelsen håber at se jer alle sammen.

Alt det praktiske:
• Pris pr. deltager: 175,- pr. person (børn under 15 år 90,- og børn under 9 år gratis)

• Tilmelding foregår ved indbetaling på mobile pay nr.: 7194 0077 eller som bankoverførsel til reg.nr: 0828, konto nr.: 0000919888, HUSK at markere betalingen med #fest og angive antal personer samt navn & havenummer

• Har man ikke lyst til eller mulighed for at deltage i spisningen, er det selvfølgelig muligt (gratis) at komme senere og deltage i festen, når middagen er færdig

• Tilmeldingsfrist: 27. august kl. 18:00 – senere tilmelding er af hensyn til indkøb ikke mulig

• Medbring selv tallerkner, glas, bestik, etc.

• Baren vil være forsynet med øl, vand & vin, der kan købes for rimelige priser – og overskuddet går selvfølgelig lige tilbage til foreningen. Der er ikke mulighed for at medbringe egne drikkevarer

Og (noget af) alt det sjove:
• Gert fra have nr. 111 og en flok af hans musikalske venner står for musikken

• Har nogen af jer festlige indslag, som I ønsker at underholde med, er det meget velkomment. Giv besked til Jan fra have nr.: 45, mobilnr.: 4058 8918, der vil fungere som aftenens toastmaster

Din hjælp er vigtig:
• Der er brug for folk, der vil pynte telte og borde om formiddagen forud for festen. Giv besked til Trine, mobilnr.: 2560 1537, hvis du vil give en hånd med

• Vi har også brug for hjælpere i køkkenet og til servering & afrydning. Henvend dig til Henrik på mobilnr.: 5364 2061

• Endelig er der brug for et positivt og talstærkt oprydningshold, der vil rydde op efter festen. Dette foregår søndag formiddag. Vi starter kl. 11:00. Giv besked ved at skrive til foreningens mailadresse: baagoehaverne@gmail.com. Husk at angive navn & havenummer.

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst og lejlighed til at deltage og ser frem til en fabelagtig fejring af vores forenings 80-års jubilæum

med venlig hilsen festudvalg & bestyrelse.

Jubilæumsfest – invitation