Alle indlæg af formand

Nyhedsbrev oktober 2021

Nyhedsbrev oktober 2021

Vinterlukning
Oktober går på held og vi nærmer os således vintersæsonen, der begynder søndag d. 31/10.
At haveforeningen lukker har følgende betydning:
• De interne bomme lukkes med lås og indkørsel med bil er ikke tilladt til Langgade, Møllevej, Kratvej, Brinken, Ågade og der gives i henhold til generalforeningsbeslutning ikke dispensation. Dog vil Pilely være åbent for indkørsel for trailerparkering.
• Dette byder videre, at der vil blive lidt mere trangt på parkeringspladsen. Vær opmærksom på, at undgå skæve parkeringer eller på anden vis optage urimelig megen plads, så bliver det plads til os alle.
• HUSK at der stadig ikke må parkeres trailere på p-pladsen.
• Fælles toiletter lukkes og låses, skyllevask for tømning af campingtoiletter samt pissoir vil stadig være åbent. For forebyggelse af frostskader, vil der dog være lukket for vandet, så man må medbringe egen vanddunk til skydning af vask. I den forbindelse gøres opmærksom på, at der desværre ikke altid bliver rengjort ordentlig ved og i skyllevasken, hvorfor vi herved minder om, at man selvfølgelig ordner og rengør skyllevasken efter brug.
• Foreningens fælles affaldscontainere bliver fjernet for vinteren og har man ikke tilmeldt sig vinterordning, må affald bortskaffes på anden vis. Husk, at det i henhold til foreningens reglement & ordensregler ikke er tilladt at bortkaste hverken husholdnings- eller haveaffald på fællesarealer. Det er heller ikke tilladt at ophobe husholdningsaffald i egen have.
• Husk at efterse at vandet er lukket for vinteren, når man ikke er her. Og hold øje i frostvejr.

Varelevering, kørsel og vejene
Der er i sidste del af sæsonen foregået en del byggeri. Dette har givet udfordringer i forbindelse med indkørsel af materialer og både leverandørbiler og hække, låger, etc. er blevet beskadigede.
En del af problemerne er forbundet med, at nogle ikke får klippet deres hække ordentligt ind, har træer og buske, der rager ud over vejene eller har ladet hækken vokse til dobbelt bredde. Husk at holde frit på vejene – også af hensyn til, at brand- & redningskøretøjer skal kunne passere, ligesom også Slamson skal kunne komme til.
Andre problemer opstår af, at der køres ind med alt for store lastbiler. Bestyrelsen henstiller til, at vi tænker os om ved materialebestilling og således beder leverandørerne bruge lastbiler, der kan komme rundt. Vi kender en vognmand i med en lille lastbil, der kan komme rundt uden besvær og kender haveforeningen godt. Det er ham, der leverer vejfyld og alt muligt andet. Han hedder Kent og kan kontaktes på telefonnummeret 2089 1486. Alternativt må materialer leveres til den store parkeringsplads, hvorfra den enkelte må transportere helt ”hjem” med mindre køretøjer.

Tag en tur rundt i haveforeningen og se, hvordan hjørnet ved indkørslen er beskadiget af både person- , men nok hyppigst lastbiler eller kig på El-skabene – de er grønne og står ved samtlige veje. Næsten dem alle er påkørte og står skæve og det er kun et spørgsmål om tid, før vi modtager erstatningskrav fra Energi Fyn.
Også fotocellerne ved bommen lever et hårdt liv og bliver ofte påkørt. Derfor lukker den sommetider ikke, eller vil ikke lukke op. Tænk over det, når du kører ind og skulle uheldet alligevel være ude, så send omgående en mail til bestyrelsen.

I forbindelse med byggeri eller andet vedligehold er der havelejere, der graver i foreningens veje, fx for at lægge strøm eller vand ind. Dette skal altid på forhånd meddeles bestyrelsen og det er også den enkeltes pligt at efterfylde gravearbejdet så vejene er reetableret. Dette er smuttet i et par tilfælde, hvorfor der herved mindes om det.

Dræn:
Under sidste uges voldsomme regnvejr var der pres på drænene. Heldigvis tog det under et døgn før pumpebrønden var pumpet tør og den åbne rende var faldet til normal vandstand, så foreningens dræn fungerede.
Men der er stadig steder, hvor der kan blive for vådt og hvor der er problemer med oversvømmelser.
Drænudvalgene er naturligvis stadig velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med henblik leje af gravemaskine og udlevering af drænrør ifm. udbedring af skader eller etableringer at nye dræn.

Bestyrelsen i HF/Baagø

Nyhedsbrev september 2021

Nyhedsbrev september 2021

Tak til jer der mødte op til haveforeningens ordinære generalforsamling 19. september 2021.
Det var en rigtig fin generalforsamling, der blev afviklet i en god tone og med en livlig og saglig debat – præcis sådan, som man kan ønske sig det.
Vi takker Frank Andersen for godt ordstyrerskab og kyndig ledelse gennem både dagsorden, valg, forslag og debat.
I alt var 39 personer mødt op. Vi håber selvfølgelig på en endnu større tilslutning til generalforsamlingen i 2022, som afholdes en gang i februar / marts.

Efter valgene ved generalforsamlingen har bestyrelsen d. 22. september holdt konstituerende møde og består nu af flg. medlemmer:

Bestyrelse:
Formand: Henning Lang
Næstformand: Christina Rex Skov
Kasserer: Bjarne Hansen
Bogholder: Wioleta Brzozowska
Bestyrelsesmedlem: Marcus Florentz
Bestyrelsesmedlem (teknink): Per Fribo
Bestyrelsesmedlem: Johanne Dollard

På Generalforsamlingen er udover valg til bestyrelsen foretaget valg/udpegning til:

1. Vurderingsudvalg:
Hans J. Jensen
Steffan K Fredriksen
Dennis Ahlgreen
Christian Leftly

2. Festudvalg:
Henrik Von Spreckelsen
Trine Graversen
Gert Vinkel

På generalforsamlingen blev nedenstående forslag vedtaget:
Hver vej forpligtes til at vælge et selvstyrende drænudvalg på 3 medlemmer, som både i og udenfor sæsonen er ansvarlige for at tilse drænene og indkalde arbejdshold fra egen vej til evt. reparationsarbejder eller spuling. De ansvarlige indrapporteres til bestyrelsen, der tilgængeliggør udvalgsmedlemmerne og evt. løbende udskiftninger.
• Vi stemmer om, om der af havelejerne på hver vej skal nedsættes selvstyrende drænudvalg med de i forslaget nævnte opgaver og beføjelser (medlemmerne af drænudvalgene indrapporteres til bestyrelsen og tilgængeliggøres i nyhedsbrevene).

Pr. dags dato har flg. meldt sig

På Kratvej:
• Anne Marie og Henrik Sørensen, Martin Grossman, Peter Mose. Per Fribo
På Ågade:
• Heidi Andresen, der mangler flere
På Møllevej:
• Michael Rex Skov, der mangler flere
På Langgade, Pilely, Brinken:
• Ingen har endnu meldt sig

Idet det er en generalforsamlingsbeslutning, skal vi jo følge den. Bestyrelsen opfordrer således de manglende veje til snarest at få udpeget minimum 3 person pr, vej til varetagelse af tovholderfunktionen

Nyt på hjemmesiden
• Formandens beretning fra generalforsamlingen
• Rettidigt indkomne forslag til generalforsamlingen samt oplysning om, hvorvidt de blev vedtaget eller forkastede.

Når referatet fra generalforsamlingen er færdigudarbejdet, vil dette naturligvis også blive lagt på.

Formandens beretning ordinær generalforsamling d. 19. september 2021

Haveforeningen Baagø, ordinær generalforsamling d. 19. september 2021

Formandens beretning.

Velkommen – endnu engang – til den årlige generalforsamling i Haveforeningen. Dejligt at se, at I er mødt op og er klar til at deltage i årets vigtigste møde!

Allerførst vil jeg sige, at det et underligt år at aflægge beretning om. Der er jo fx slet ikke tale om et år, men mere om godt halvandet.

Det er ikke med glæde og begejstring, at vi endnu en gang må runde Corona-pandemien, men vi kan jo heller ikke bare forbigå den i tavshed.

Det er på grund af den, Coronaen altså, at vi først nu – her i september – overhovedet kan afholde en generalforsamling og fx få afholdt de valg, som foreningsloven, Hovedforbundet og vore vedtægter foreskriver. Det skulle vi have gjort i februar, men da var det helt umuligt.

Også alle andre aktiviteter har været påvirkede. For eksempel har vi ikke kunnet afholde så mange bestyrelsesmøder, som vi gerne ville. Og i periode måtte det foregå som telefonmøder (og det er så slet ikke helt nemt, skal jeg hilse og sige!) I et langt stykke tid har vi måttet holde fællestoiletterne aflåst og også afvikle et minimum af fællesarbejdsdage – med behørig afstand og masker – og kun løse de allermest presserende opgaver. Vi har ikke – som vi jo ellers plejer – kunnet have kontoråbent en eftermiddag om ugen i sæsonen.

Vi har heller ikke kunnet holde vores ellers vidtberømte sommerfest med mad, dans & musik. I det hele taget har vi ikke kunnet være særlig ”fælles” eller sociale.
Og det er jo slet ikke sådan, kolonihavetanken er struktureret og fungerer. Den handler jo netop i meget høj grad om fællesskab.

Alligevel synes jeg, at vi er sluppet meget godt om ved det. Så vidt jeg ved, er det meget få af os, der har været syge med Corona og de, der har, er i vidt omfang kommet sig fuldstændigt.

Det lykkedes os – med god afstand – at holde Sct. Hans. Noget, vi blot få uger forinden ikke var sikre på kunne lade sig gøre. Det var en fin aften med et rigtig pænt fremmøde. Tak for det!

Da samfundet langt om længe begyndte en større genåbning holdt vi d. 28. august et herligt ”medbring-din-egen-mad-og-del-den kolonihavetræf”. Der var desværre ikke så mange deltagere, idet en masse af jer skulle til alle de konfirmationer, runde fødselsdag og andre begivenheder, der bare har ligget og ventet og ventet og ventet. Men vi, der var der, havde en herlig dag (og aften!). Gert Vinkel fra have 111 og Rune Barslund fra have 70 spillede lystigt. Og med hjælp fra Gerts ven Esben fik de os alle til både at nyde stemningen og sørme også til at synge med og deltage på de udleverede rytmeinstrumenter! Det var rigtig sjovt og forfærdelig hyggeligt. Tak til de fremmødte og til jer, der helt frivilligt gav en hånd med til barpasning og oprydning.

Også vores høstgudstjeneste kunne vi holde! Den 5. september trådte Kresten Drejergaard op og – jeg tror, at det var femte gang – holdt han en glimrende prædiken. Vanen tro havde nogle af jer pyntet teltet på fornemste vis og jeg vil gerne takke Louise Hofmann fra have 125 for de helt vidunderlige blomsterarrangementer. Det var meget stemningsfuldt.
Som jeg plejer at sige: I foreningen har vi en biskop emeritus – og vi er ikke bange for at bruge ham. Han har betroet mig, at lige netop til høstgudstjeneste, vil han også gerne bruges. Tak for det, Kresten.

Bagefter var der fællesbrunch også helt baseret på medlemmernes frivillige engagement. I år var det Henrik Von Spreckelsen fra have 76, Trine Gravesen fra have 13 og Anette Østergaard Poulsen fra have 45, der stod for indkøb, tilberedning og anretning – tak til jer alle tre. Jeg synes, at der en fin tradition, der på smukkeste vis markerer efterårets komme og sæsonens snarlige afslutning. Sådan nogen arrangementer både styrker vores fællesskab og giver os lejlighed til at snakke med hinanden og udvexle tanker, holdninger og idéer.

Under Coronaen har vi også oplevet en ret stor interesse for at få have hos os. Om det så hænger sammen med udrejseforbud og afstandskrav, eller det har noget at gøre med en voksende klimabevidsthed eller måske med noget helt femte, ved jeg ikke. Men vi har usædvanligt hurtigt (udstyret med masker og behørigt afsprittede) fået solgt de haver, der blev sat til salg. Vi har således fået mange nye medlemmer. De er alle gået i krig med renovering eller nybyggerier og haveomlægninger.
Ude i byen hører jeg, at lige præcis vores dejlige Baagø er eftertragtet. Vi ligger så vidunderligt uden at være naboer til motorvej eller jernbane og så har vi ry for at være en veldrevet og velfungerende forening, som mange gerne vil ind i. Det er jo dejligt. Herfra skal der lyde et stort velkommen til alle de nye og jeg håber, at I vil finde jer godt tilpas og engagere jer i foreningsarbejdet. Det er nemlig kun sammen og med engagement og deltagelse, vi sikrer en fortsat udvikling af vores ”gudeplet”, som en af vores veteraner så rammende kalder Haveforeningen Baagø.

En af de nytilkomne, Kåre Emil Hansen har overtaget vores bi-grund og har sat nye bi-familer i arbejde. Det er så ganske vidunderligt, at du vil! I forsommeren havde i hvert fald jeg besøg af en del bier og kunne nyde at se dem bestøve mine æble- og pæretræer. Jeg har lagt mærke til, at mange herude ligesom jeg selv har sat vilde blomster – og det er godt for bierne!! Vi kan med stolthed sige, at vi skam gør noget for biodiversiteten!

Udskiftningen peger også i retning af et begyndende ”generationsskifte” – hvis man ellers kan bruge det ord. Det betyder nye kræfter og dermed også – håber vi da i bestyrelsen – en form for aflastning af ”Tordenskjolds soldater”. Jeg kan ikke understrege det kraftigt nok: Vi byder jer velkommen og er glade for, at I har valgt netop Baagø til realiseringen af jeres havedrømme. Og det gælder uanset, om I er kommet for at dyrke gulerødder, vil experimentere med økologi eller finere havebrug, eller mest er interesserede i at give jer selv, jeres børn og øvrige familie et grønt åndehul. Eller måske af helt andre årsager er kommet hertil.

Ordet generationsskifte, som absolut skal opfattes positivt, peger desværre også på noget mere sørgeligt. Siden sidste generalforsamling, har vi mistet både John Poulsen også kaldt ”John Sytten”, fordi han boede i have nr. 17. Han havde været herude i noget, der nærmer sig 38 år. Også Bo Kjeldstrup Sørensen i have 23, som vi alle kendte som ”Lille Bo” er afgået ved døden, ligesom også Uffe Kristoffersen i have 81 og Leo Madsen i daglig tale bare ”Madsen” fra have 120, ikke længere er iblandt os. De tre havde også været her meget, meget længe. Foreningen sendte selvfølgelig – traditionen tro blomster – til begravelserne.

Med disse fire forsvinder jo et stykke af vores fælles historie og vores fælles hukommelse. MEN heldigvis blev alle 4 havelod hurtigt genudlejet, så hvis vi holder mandtal, er vi ikke decimerede – snarere tværtimod. Vi er næsten fuldtallige – og dét er jo bare dejligt!

Det forgangne mere end halvandet år, der er gået siden vi sidst var samlede til generalforsamling, har budt på mange både udfordringer og oplevelser. Her lige et udpluk:

Ligesom både sidste og forrige år har flere af jer også i 2020 – 2021 – som led i den spildevandshåndtering, der er blevet os pålagt af Odense Kommune – fået lagt samletanke ind i haverne. Flere af jer, der ikke har tank, bruger også flittigt skyllevasken ved fællestoiletterne til at skaffe jer af med spildevand. Vi er nok den haveforening i Odense Kommune, der er længst fremme med den påbudte spildevandshåndtering. Det synes jeg godt, at vi kan være stolte af.

Hyppigere og flere tanktømninger betyder selvfølgelig en større belastning af vejene. Derfor er det dejligt at se, at så mange af jer husker at hente vejfyld på parkeringspladserne og løbende udbedrer skader på vores lidt skrøbelige veje. Lad mig i den forbindelse lige huske at sige, at både ordensudvalg og bestyrelse har noteret sig, at langt de fleste af os husker at komme ud med riven, når tankbilen – eller andre tunge køretøjer – har været her. Til dem, der sommetider har glemt det, vil jeg bare lige sige: Husk det nu fremadrettet, så holder vejene meget bedre.

Jeg vil også i den forbindelse minde om, at hver enkelt have-lejer har pligt til at holde hækkene ud til vejene. De skal hele tiden være klippet så tilpas ind, at tankbilen kan komme forbi. Slamson har henvendt sig nogle gange og forklaret, at de somme tider har problemer med at komme igennem uden at få bilen ridset, eller spejlene klippet. Også andre leverandører, fx dem, der kommer med byggematerialer, har brug for at kunne komme rundt. Så husk nu: Hold i hele vækstsæsonen øje med jeres hæk ud til vejen og trim den, så vi alle kan få tømt tank eller modtage varer, uden at foreningen kommer i ”bad standing” hos Slamson, der ellers har vist sig som en virkelig serviceminded virksomhed, eller for den sags skyld hos andre leverandører.

Endelig skal vi også have øje for, at brand, beredskab og ambulance skal kunne komme rundt uden forhindringer.

Vi har også i år kunnet konstatere, at de fleste ny- eller tilbygninger har været korrekt fremsendt til kommunen og har haft de reglementerede byggetilladelser forud for igangsættelse. Det synes jeg, at vi kan være stolte af – så lad os love hinanden, at sådan fortsætter vi. Heller ikke i den kommende sæson, er der nogen af os, der begynder at bygge, før der er indhentet tilladelse hos kommunen og den er afleveret til bestyrelsen til journalisering!!

Et andet nedslag i året, der er gået, er selvfølgelig renovationen. Vi er jo, som det vil være de fleste bekendt, af Odense Kommune i samarbejde med Odense Renovation – og mod fælles betaling – pålagt at have fællesrenovering i åbningssæsonen. Det er et krav, som vi ikke kan undsige os. Vores første år er ikke gået uden problemer! Alt for tit ses det, at containerne er overfyldte, at der er foretaget lemfældig sortering, fx plast i papircontainerne, eller at pap eller dåser ikke er klemt flade, og derfor fylder uforholdsmæssigt meget og så videre og så videre. Kan vi ikke hjælpe hinanden med at gøre det bedre til næste sæson til gavn for os alle sammen?

I vintersæsonen er fællesrenovationen sendt i dvale. Mange af jer har valgt at tilmelde jer den individuelt bestilte og individuelt betalte vinterrenovation. Jer, der har tilmeldt jer, skal huske, at det er jeres eget ansvar at bringe jeres containere op på ”skraldespandspladsen” på tømningsdagene. I er også ansvarlige for, at der bliver ryddet sne – hvis ellers vi får noget – så renovationsbilerne og deres personale har uhindret adgang. Husk også at sætte havenummer på jeres containere, så der er styr på, ”hvis der er hvemses”

De af jer, der har undladt at tilmelde jer, må – som vi gjorde før – huske at tage affaldet med hjem eller bortskaffe det på anden lovlig vis!

Også i den forgangne sæson er en række utrættelige frivillige mødt op og har udbedret og tilset dræn og render. Begge dele kræver jo en del vedligehold og – ligesom med så mange andre aktiviteter i foreningen – kan det kun lade sig gøre, når I som medlemmer møder op. Både på de fælles arbejdsdage og når vi ekstraordinært er nødt til at samle et arbejdshold til den ene eller den anden opgave. Tak til jer, der har deltaget og velkommen til jer, der – forhåbentlig – byder jer til i den nye sæson.

Som bestyrelse vil vi på denne generalforsamling foreslå, at hver vej sætter et ”drænhold”, der påtager sig ansvaret for opsyn med drænene og igangsættelse at løbende udbedring og spuling, etc., men mere om det, når vi når til de indkomne forslag. Husk at foreningen er helt afhængig af, at I som medlemmer involverer jer og giver en hånd med.

Til slut vil jeg bare sige, at generalforsamlingen ved sine valg til bestyrelsen jo sætter det hold, der skal administrere og håndhæve de gældende regler, herunder også generalforsamlingens beslutninger. Det kan jo ikke undgås, at der somme tider er nogen, der bliver vrede eller skuffede eller siger ukvemsord, når de har ønsker, der af den ene eller anden grund ikke kan imødekommes.

I det forgangne år er dette da også hændt et par gange, men i det store og hele har det ikke været overvældende ofte.
Jeg vil dog mide om, at mange uoverensstemmelser kan undgås, hvis vi alle får læst regler og vedtægter samt lejebetingelser og -kontrakt. Det ligger alt sammen tilgængeligt på hjemmesiden. Ved underskrivelsen af vores lejekontrakter forpligter vi jo os faktisk på at gennemlæse de gældende regelsæt, hvor man kan hente svar på mangt og meget.

Helt generelt er det min oplevelse, at medlemmerne er mere med- end modarbejdende og loyalt har støttet op om bestyrelsesarbejdet. Det vil vi gerne sige tak for. Personligt vil jeg også gerne sige tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen og til medlemmerne af vores ordens- vurderings- og festudvalg. Jeg synes, at I, i – i vid udstrækning – har leveret både arbejde og tid. Og det selvom I har fuldtidsarbejde, hobbyer, ægtefæller, børn, børnebørn og venner og meget andet, som I også skal være noget for. Tak for det. Og også en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer. Vi glæder os til at se nye kræfter!

I bestyrelsen ser vi altså frem til, at der kommer nye folk til på de ledige pladser. Vi har brug for jer! Foreningen har brug for jer!! Som også Hovedforbundets formand flere gange har nævnt det i sine ledere i Havebladet, så bliver det administrative arbejde ikke mindre. Både flere regler og mere lovgivning sætter os på mere arbejde og stiller os til stadighed overfor nye problemstillinger og udfordringer. Vi er nået rigtig langt med den digitalisering, der jo i virkeligheden gør mange ting nemmere, men alle IT-løsninger kræver – ligesom alt det andet, som bestyrelsen skal tage sig af – et stabilt både udviklings- og vedligeholdelsesarbejde.

Så nåede vi til vejs ende. Jeg kunne sagtes blive ved, for der er mange ting, man kunne tage frem, men det skal jo ikke være en helaftensforestilling, så jeg vil bare igen sige velkommen til denne noget Corona-forskudte ordinære generalforsamling for 2021. Jeg kan jo ikke, som jeg ellers plejer, ønske jer alle en rigtig god sæson, men jeg kan ønske jer en god vinter og tilføje, at jeg glæder mig til, at vi i februar igen samles til generalforsamling og sammen sætter retning og rammer for foreningens videre og arbejde og for vores alle sammens trivsel.

19.9.2021/ Henning Lang, bestyrelsesformand

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 21

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2021

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2021:

Tid: Søndag d. 19/9 2021 kl. 10:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (Ikke på valg)
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (modtager ikke genvalg) Forslag: Wioleta Brzozowska
• Bestyrelsesmedlem nr. 3: Per Fribo Jørgensen (ikke på valg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (ikke på valg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Bjarne Kristiansen (modtager ikke genvalg) Forslag: Bjarne Hansen
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Frank Andersen (modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7. Johanne Dollard (modtager genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Morten B. Andersen (modtager genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Vælges
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Medlemmer til festudvalg (1 – ? personer),
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Vurderingsudvalg der skal vælges 4 personer. Hans J. Jensen – Jan M. Pedersen modtager genvalg. Forslag: Stefan K. Frederiksen
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og dermed har mistet din stemmeret.
Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest onsdag 14/9-21 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2021 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening

Nyhedsbrev & Aktivitetskalender, juli 2021

Nyhedsbrev & Aktivitetskalender, juli 2021

Efter godt et år med Coronarestriktioner, er Danmark jo nu så godt som genåbnet. Det betyder, at vi også i H/F Baagø træder et skridt nærmere på normalen. Derfor kan vi nu sætte dato på nogle længe savnede aktiviteter:

1. Haveforeningstræf med fællesspisning i Baagø lørdag d. 28. august kl. 13:00:
Kom og vær med til at genåbne foreningens sociale liv. Vi håber, at I alle – nye som gamle medlemmer – har lyst til at møde op til en hyggelig dag i hinandens selskab i og omkring teltet, som sættes op for en kort periode (se pkt. 2., 3. & 4. nedenfor).
• Kl. 13:00: Formanden byder velkommen
• Kl. 13:15: Vi tænder den store grill, så de, der har lyst, kan grille
• Kl. 13:15 åbnes også baren, hvorfra der sælges øl & vand til rimelige priser; overskuddet går til foreningen
• Kl. 14:00 spiser vi.
• Medbring mad til det antal personer, som deltager fra din have, så stiller vi det hele på en fælles buffet og deler.
• Medbring også egne tallerkener, bestik, glas, servietter, etc.
• Når vi har spist, vil Gert fra Ågade sætte lidt levende musik til stemningen – medbring meget gerne instrumenter og spil med!!!
• Medbring også gerne diverse spil, bolde. etc.
• kl. 18:00: Baren lukker og vi hjælpes med oprydningen.

2. Fællesarbejde for Langgade lørdag d. 21. august 2021 kl. 10:00
• Affaldscontainerne flyttes ud på parkeringspladsen og stilles på de køreplader, som vi har lånt og lægger ud
• Fliserne højtryksspules.

3. Fællesarbejde for Kratvej søndag d. 22. august 2021 KL. 10:00:
• Teltet trækkes på stativet
• Borde & stole tørres af og sættes op.

4. Fællesarbejde for Møllevej, søndag d. 12. september 2021 kl. 10:00
• Teltet tages ned og pakkes væk
• Borde & stole vaskes sættes på plads.

OBS: Husk, at der er mødepligt til fællesarbejdsdage. Forfald uden skriftligt afbud pålægges en bøde på 500,-

5. Høstgudstjeneste søndag d. 5. september 2021 kl. 10:00
• Også i år holder Kresten høstgudstjeneste i teltet. Vi mangler frivillige til at pynte teltet, meld dig på baagoehaverne@gmail.com
• Efter tjenesten, ca. kl. 11.00 er foreningen vært ved et let traktement, der er derfor tilmeldingspligt på baagoehaverne@gmail.com (man kan godt ”nøjes med” at deltage i spisningen ).
• Meld dig som hjælper ifht. servering, kaffebrygning og afrydning på baagoehaverne@gmail.com

6. Generalforsamling:
Vi har endnu ikke helt fastsat datoen, men vi satser på ultimo september. Nærmere herom følger snarest.

7. VIGTIGT: Reminder vedr. vinterrenovation:
I juni skrev vi ud, at fællesrenovationen lukkes i vintersæsonen. Vi skrev bl.a. flg.:

Odense Renovation har jo sammen med Odense Kommune besluttet, at samtlige kolonihaver skal være tilsluttet fællesrenovation med affaldssortering. Og det gælder jo også os her i H/F Baagø.
Foreningen er dog kun pålagt at være tilmeldt i åbningssæsonen. Altså fra 1. april til 31. oktober. Det er også for denne periode, vi opkræver betaling for hos samtlige medlemmer. Alle containere bliver derfor således afhentet og kommer i ”vinterhi”, når sæsonen slutter.

Affald/renovation i vintersæsonen – vil gælde fra 31. oktober 2021:
• For de medlemmer, der bruger haven i vintersæsonen og fx er her i weekender, ferier m.m. og ønsker dagrenovation, tilbydes, at man kan blive tilmeldt renovation med egen beholder for egen regning. Ellers kan man – som vi jo gjorde før – stadig tage sit affald med hjem og bortskaffe det her.
• Det er foreningens bestyrelse, der skal administrere denne ordning og altså tilmelde og opkræve de medlemmer, der ønsker det.
• Der kan KUN tilmeldes for et år og prisen er 1000,- kr.
• Der afhentes containere hver 14. dag og den enkelte skal selv sørge for at køre den op på nuværende plads på tømningsdagene samt sørge for renholdelse og for snerydning på og omkring pladsen, så affaldsbilen og dens personale kan komme til.
• Der kan kun tilmeldes på mail til: baagoehaverne@gmail.com. Skriv ”renovation” i emnefeltet.
• Tilmeldingen er bindende og der skal indbetales 1000,- kr. ved tilmelding. Der bestilles IKKE container, hvis der ikke er betalt. HUSK: Betalingen skal påføres havenummer, så vi kan se, hvem det er, der betaler. Indbetalingen skal ske til bankkonto: Registreringsnummer.: 0828, og kontonummer: 0000919888

Vi har – sikkert grundet ferie – kun modtaget ganske få tilmeldinger/indbetalinger og har derfor besluttet at flytte fristen til d. 16. august 2021, med det er så også absolut sidste chance. Der kan således ikke indbetales/tilmeldes senere.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Baagø Haveforening

Nyhedsbrev juli 2021

Nyhedsbrev juli 2021
Sommersæsonen er kommet godt i gang og jeg håber i alle nyder jeres haver også alle jer nye der er flyttet ind i foråret og hen over sommeren. Haveforeningen har oplevet en stor udskiftning af haveejer i år, så jeg håber i alle vil tage vel imod dem. Det er nok påkrævet at vi lige genopfrisker et par regler der er gældende i haveforeningen:
Støjgener:
• Der må ikke på noget tidspunkt afspilles elektronisk musik i haverne.
• Regler for brug af havemaskiner, plæneklipper, motorsave, hækklipper, gravemaskiner m.m.
• Hverdage fra kl 0800 til kl 2000
• Weekend og helligdage fra kl 900 til kl 1800
Veje og hække:
Det har været godt at se at der er så mange der af egen initiativ er gået i gang med at reparer vejene i foreningen. Bestyrelsen sørger for at der jævnligt bliver leveret vejfyld. Da der skal tømmes samletanke tit og ofte skal alle hække ud til vejen klippes og vedligeholdes så ofte det er nødvendigt for at Slamson kan passere. Det er p.t nødvendigt i bunden af Møllevej samt Kratvej.
Både/biler og byggeri:
• Der må ikke køres ind og parkeres i haven med bil.
• Der må ikke være større både i haven.
Opkrævninger:
Vi var jo lidt sent ude med opkrævninger af havelejen i år. Der har desværre været en del haveejer der ikke har overholdt dato for indbetaling af havelejen. Vi har måtte sende rykker ud og det kan være lidt uforståeligt at der ikke bliver betalt til tiden. Der har været en del indbetalinger til bank hvor det har været et stort arbejd at identificere hvor betalingen kommer fra, hvilket kun giver kassere, formand, samt regnskabsfører rigtig meget administrativ arbejdede. HUSK NU AT AL INDBETALING, TIL FORENINGEN, SKAL PÅFØRES HAVENUMMER. Foreningen benytter sig af et foreningssystem der automatisk opretter rykker til udsendelse, og der er sikkert nogen af jer har uberettiget fået tilsendt en rykker, hvilket vi beklager. Men vi er nu kun ganske få til dette arbejde og fejl opstår.
Generalforsamling:
Generalforsamlingen 2021 er stadig på venteliste grundet COVID19, vi regner dog med at vi kan afholde den Medio September, når alle er kommet hjem fra ferie. Mere herom senere
Tillægshaver:
Foreningen har tillægshaver ledige. Pris 200,. om året
Fjernbetjening:
Der er kommet nye fjernbetjeninger til bommen hjem. Ved bestilling kontakt bestyrelsen. Pris 380,-

Renovation:
Ugentlig tømning i sommerperioden er startet.
Det er beskæmmende at se at affald sorteringen ikke bliver respekteret, øldåser med mere smides i restaffald, 1 meter til højrer er der container til netop dåser. M.M
Der kommer snarest nyt om håndtering af affald 2021 /22.

MVH
Bestyrelsen

Renovation & affaldssortering i H/F Baagø, vinter 2021/22

Renovation & affaldssortering i H/F Baagø, vinter 2021/22
Der er nu gået ca. 1 år med den kommunalt påbudte fællesrenovation i foreningen, og man må da sige at vi har lært noget det forgangene år. På både godt & ondt!!
Odense Renovation har sammen med Odense Kommune har jo som bekendt besluttet, at samtlige kolonihaver skal være tilsluttet fællesrenovation med affaldssortering. Og det gælder jo også os her i ælder H/F Baagø.
Foreningen er dog kun pålagt at være tilmeldt i åbningssæsonen. Altså fra 1. april til 31. oktober. Det er også for den periode vi opkræver betaling for hos samtlige medlemmer.
Vi har derfor besluttet at få afhentet alle containere, når sæsonen slutter.
Affald/renovation i vintersæsonen – vil gælde fra 31. oktober 21:
• For de haveejere, der bruger haven i vintersæsonen og fx er her i weekender, ferier m.m. og ønsker dagrenovation, tilbydes, at man kan blive tilmeldt renovation med egen beholder for egen regning. Ellers kan man jo fortsat – som vi gjorde før – stadig tage sit affald med hjem og bortskaffe det her.
• Det er foreningen, der skal administrere denne ordning og altså tilmelde og opkræve de haveejere, der ønsker det.
• Der kan KUN tilmeldes for et år og prisen er 1000,- kr.
• Der afhentes containere hver 14 dag og den enkelte skal selv sørge for at køre den op på nuværende plads samt sørge for renholdelse og for snerydning på og omkring pladsen, så affaldsbilen og dens personale kan komme til.
• Der kan KUN tilmeldes på mail til: baagoehaverne@gmail.com. Skriv ”renovation” i emnefeltet.
• Tilmeldingen er bindende og der skal indbetales 1000,- kr ved tilmelding. Der bestilles IKKE container, hvis der ikke er betalt. Betalingen SKAL påføres have havenummer, så vi kan se, hvem det er, der betaler og pengene skal indbetales på konto nummer: Reg.:0828 Konto nummer: 0000919888
• Der skal bestilles og betales inden 1. august 2021. Senere tilmelding er ikke mulig.