Kategoriarkiv: Referater 2018

Bestyrelse referat 19/3 2018

Referart fra bestyrelsemøde d.19/3 2018

Tilstede: Malene, Henrik, Per, Kjell, Bjarne, Christina, Henning

1. Bestyrelsen behandlede emner til aktivitetsplan for kommende sæson, vil blive fremlagt på hjemmeside i nærmeste fremtid.

2.Planlægning og effektuering af forslag vedtaget på generalforsamling.

*Salg af haver: Malene og Henning opretter på hjemmesiden en portal hvor det kan ses hvilke haver der er til salg og prisen for disse.

*Tillægshaver: Som besluttet på generalforsamling vil det fra sæson 2019 kun være muligt at leje en tillægshave. Prisen hæves fra kr.100,00 til kr. 200,00.

Der vil i år blive udarbejdet lejekontrakt på alle tillægshaver hvor regler og pligter specificeres.

Der henvises til beslutning fra generalforsamlig samt centrale regler for tillægshaver.

*Ny samletank samt nyt toilet/baderum, Henrik påtager sig at få udarbejdet overslag på etablering af ny spildevandstank og særskilt overslag på nyt toilet/bad.

3.Eftersyn af vandmåler i brønde, Per og Kjell påtager sig dette arbejde. Såfremt nogen medlemmer har oplevet problemer med deres vandmåler bedes de rette

henvendelse til Per el Kjell.

4.Bestyrelsen har vedtaget at der er brug for en tablet i forbindelses med mange opgaver, samt at der er brug for en laser printer til de mange kopier der bruges.

5.Det er blevet besluttet at nogle af bestyrelses medlemmerne besigtiger vores afløbsrende fra dræn, det er blevet påpeget at den ikke fungerer og er fuld af slam samt

og den bruges som afløb fra toiletter m.m.

6.Ordensudvalget har fremlagt forslag til datoer for fællesarbejde, samt emner de mener bør prioriteres i den kommende sæson, der vil komme yderligere information senere.

7.under punktet evt var en kort snak om div emner.