Kategoriarkiv: Generalforsamling 2017

Tale til 75 års jubilæumsfest

Tale til jubilæumsfest i H/F Baagø søndag d. 1. oktober 2017

På et tidspunkt sad vi nogle stykker og talte om, at det miljø, vi har her i Baagø, jo udelukkende existerer i kraft af, at vi er så mange og vi er så forskellige, som vi er. Vi tænker, vi ved og vi kan så meget forskelligt. I dag ser vi, at vi fx har en biskop emeritus – og vi er ikke bange for at bruge ham! Og han ville ovenikøbet gerne bruges af os!

Så jeg vil starte med at sige tak til Kristen, fordi han ville holde høstgudstjeneste netop i dag. Om vi så er troende eller ej, så giver hans åbning af vores jubilæumsarrangement os en mulighed for at samles – og for at tænke sammen og for at opleve sammen. Og det dét, det hele handler om

Sammen mestrer vi nemlig meget, meget mere, end vi umiddelbart lige ser eller tænker over. Nogen viser sig at kunne styre en gravemaskine, én kan stege en hel pattegris til perfektion, en anden kan opstille et regnskab, der kan holde til professionel revision. Så er der pludselig en, der kan organisere en fest og en kan gennemskue, hvordan pokker, man fixer et ødelagt dræn.
Jeg kunne blive ved og ved og ved.

Det er jo bare lige nogle exempler og jeg vil ikke bruge denne anledning til at fremhæve nogen bestemte personer eller bedrifter.

Det, jeg kommer til at tænke over og som er min pointe, er, at vi her i Baagø har et helt unikt fællesskab. Et fællesskab, der til enhver tid vil bestå af alle de mennesker, der er her. Ingen af os kan overkomme det hele eller har forstand på alt, men SAMMEN kan vi så helt ustyrligt meget.

Når man kigger på kolonihavebevægelsens historie, er der mange ting, der har forandret sig. Fra primært at være nyttehaver for en bys arbejderbefolkning, hvor det at kunne dyrke sine egne grøntsager kunne forbedre både økonomien og sundhedstilstanden for brugerne og deres familier og venner, har vi gennemlevet en udvikling, der har bidraget til en større og større diversitet.

Nu om dage har vi kolonihaver af en masse andre og flere årsager. Vi har stadig grøntsagerne og jo selvfølgelig blomsterne og prydhaverne. Vi har også stadig den friske luft og en vidunderlig frihed til at interessere os for lige netop det, der giver mest mening for os – sådan hver især.

Men én ting er stadig det samme: Fælleskabet!

Vi er selvfølgelig alle medlemmer af fællesskabet Danmark, fællesskabet Odense. Vi indgår også i de fællesskaber, som vi agerer i i kraft af, at vi har familie, venner, arbejde, sportsforeninger, politiske grupperinger og så videre og så videre…

Men ud over alle disse tilhørsforhold og fællesskaber har vi også alle sammen valgt at være have-lejere i Baagø og altså medlemmer af den forening, som Baagø jo er.

Vi er ikke altid enige om alt – og det skal vi heller ikke være. På den led er der ingen tvang, ensretning eller forpligtelse – Tværtimod.

Men jeg synes, at jeg mærker, at hver gang, vi gør noget sammen – efter moden overvejelse og flere drøftelser – så vokser vi som fællesskab og som forening. Og så bliver her endnu bedre at være – og at høre til.

Vi oplever – ligesom osse andre haveforeninger – i disse år en tilvæxt af flere unge mennesker, end vi har været vant til. Nogen af dem er børnefamilier og bygger legehuse og bager snobrød. Andre af dem sidder i lange perioder og nyder, den ro, der er her til at læse til svære examiner. Nogen har lyst til at lave jord til bord-økologi og er således en naturlig forlængelse af den oprindelige kolonihavetanke, mens andre igen har lyst til at prøve kræfter med bygge- eller ombygningsprojekter.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde dem velkommen til foreningen – her, hvor alle er velkomne. Her hvor vi fortsat vil have højt til loftet og hylde forskelligheden, men også er et foreningsfællesskab, der bæres af vores samarbejdsevner og den energi, vi bringer ind det og af den helt eventyrlige både skaber- og forandringskraft, der ligger i, at vi bidrager frivilligt – sammen.

Lad os tage 75 år mere i stadig udvikling, stadig samtale og fortsat udvexling af meninger & ideer i respekt for både vores ret til forskellighed og privatliv og for vores forpligtelse til at fungere sammen, så foreningen kan være stærk og levedygtig!

Vi skal være her alle sammen – og det kan vi kun, hvis vi hjælper hinanden og er aktive foreningsmedlemmer.

Glædeligt jubilæum til jer alle sammen.

Skal jeg gå over på de nye lejevilkår for Kolonihaver ?

Før 1. januar 2016 fik medlemmerne en lejekontrakt, hvor vilkårene ikke kunne ændres, når den først var skrevet under. Da der igennem årene har været mange versioner af standardlejekontrakterne, så kan der indenfor samme forening være stor forskel på, hvilke lejekontrakter medlemmerne har – og dermed hvilke vilkår medlemmerne har.
På kongressen i 2015 besluttede kongressen nogle nye standardvilkår for leje af en kolonihavelod under Kolonihaveforbundet. I de nye standardlejevilkår kan vilkårene ændres for alle medlemmer på én gang, når kongressen beslutter det. Formålet med den nye metode er, at alle medlemmer har de samme lejevilkår, uanset hvornår de har skrevet under på en lejekontrakt.
Imidlertid havde kongressens beslutning kun virkning for kontrakter, der er indgået efter 1. januar 2016. Det betyder, at alle kontrakter indgået før 1. januar 2016 stadig har forskellige vilkår. Det kan gøre det svært for foreningerne at holde styr på, hvilke vilkår, der gælder for de enkelte medlemmer.
Kolonihaveforbundet skal derfor opfordre alle medlemmer til at overveje at gå over til de nye lejevilkår.
Ingen medlemmer kan tvinges over på de nye lejevilkår. Det skal være en frivillig beslutning for det enkelte medlem. Imidlertid er der mange fordele ved at gå over – især hvis man har en kontrakt af ældre dato. F.eks. var der ikke mulighed for at være 2 om lejemålet i kontrakter underskrevet før 2010. Og det var ikke muligt at overdrage til visse slægtninge i kontrakter indgået før 2013. For kontrakter af nyere dato er der nærmest ingen forskelle, så der er ikke den store gevinst ved at gå over, men reglerne i de nye lejevilkår er
Men men – kan det ikke være farligt at gå over på lejevilkår, som kongressen kan ændre, tænker du nok. Der er selvfølgelig en vis risiko, men tidligere kunne Forbundskontoret rette kontrakten. Nu kræver det en kongresbeslutning, og kongressen er et bredt udsnit af medlemmerne i hele landet, så de vil formentlig ikke træffe beslutninger, som foreninger og medlemmer ikke kan leve med. Der bliver typisk også kun ændret, når der opstår et behov i foreningerne eller hos medlemmerne.
Som en hjælp til medlemmernes beslutning har vi udarbejdet en beskrivelse af forskellene imellem alle de gamle lejekontrakter og de nye standardvilkår. Det enkelte medlem skal altså finde sin gamle lejekontrakt frem, finde versionsnummeret (fremgår typisk i et af de nederste hjørner) og herefter læse den beskrivelse som passer til lejekontrakten på hjemmesiden (www.kolonihave.dk/medlemmer/livet i foreningen/overgang til nye lejekontrakter). Udover en beskrivelse af forskellene får I også Kolonihaveforbundets vurdering af, om det er en fordel eller ulempe for medlemmet at skifte til de nye lejevilkår.
Selv om det er Kolonihaveforbundets opfattelse, at ændringerne er minimale, så kan det enkelte medlem godt sidde i en konkret situation, som lige netop for dét medlem betyder, at der er en kæmpestor forskel. Derfor er det op til det enkelte medlem at vurdere om forskellene er til fordel eller ulempe for ham/hende.
Udover de forskelle der er nævnt i beskrivelserne, er der foretaget sproglige rettelser, og der er afsnit, der er flyttet rundt. Det er ikke nævnt særskilt i beskrivelserne, da det ikke har nogen juridisk betydning.

Artikler til Havebladet 2/2017

Kloakering – hvad er op og ned

Kloakering – hvad er op og ned

Mange medlemmer efterspørger information om kloakering. Hvornår sker det ? Er vi tvunget til det ? Hvad koster det for den enkelte ?

Der er desværre ikke noget enkelt svar på det, for svarene afhænger meget af de enkelte kommuner, og kloakering skal ofte forhandles individuelt for den enkelte forening eller for alle foreninger i en kommune på én gang. I denne artikel vil vi forsøge at redegøre for de mest almindelige scenarier.

Skal alle kolonihaver kloakeres ?
Der går mange rygter om, at EU har besluttet, at alle kolonihaver skal være kloakeret inden 2027, men det er ikke helt korrekt.
EU’s vandrammedirektiv indebærer, at alle kommuner i Danmark skal udarbejde spildevandsplaner. Spildevandsplanerne skal forholde sig til, hvordan kommunen vil sikre en god tilstand i vandløb, søer og kystvande – f.eks. ved at reducere udledningen af spildevand fra ukloakerede områder. Spildevandsplanen skal altså beskrive, hvilke metoder, kommunen vil anvende for at opnå disse mål. Metoderne må kommunen der imod selv bestemme.
Kloakering er bare én af de metoder, som kommunen kan anvende i kolonihaver – men de kan også vælge en anden metode, så længe metoden sikrer, at spildevandet ikke udledes i vandløb mv. Sådanne metoder kan f.eks. være tilladelse til samletank i de enkelte huse eller på et fællestoilet i foreningen.
Så hvis der endnu ikke findes en spildevandsplan i kommunen, hvor det konkret fremgår, at kolonihaveforeningerne i kommunen skal kloakeres, så er det langt fra sikkert, at der skal kloakeres i jeres forening.
Hvad sker der, når kommunen har besluttet, at kolonihaveforeningen skal kloakeres ?
Når kloakering fremgår af en spildevandsplan, så bliver kloakeringen til en grundejerpligt. Det betyder, at enhver grundejer, som er omfattet af spildevandsplanens område, som udgangspunkt er forpligtet til at følge spildevandsplanen – og dermed forpligtet til at kloakere.
For kolonihaver på lejet jord er grundejeren ofte kommunen selv – og sommetider staten. Og som grundejere er det deres pligt at sørge for, at spildevandsplanen opfyldes. Mange jordejere har skrevet sig ud af grundejerpligten i lejekontrakten ved at lægge pligten over på lejerne, men i mange tilfælde (men ikke alle) tilbyder jordejer alligevel at ”lægge ud” for kloakeringen. Foreningens medlemmer skal i så fald tilbagebetale kloakeringen via en lejestigning. Kolonihaveforbundet og kredsen vil typisk indgå i en forhandling med kommunen og spildevandsselskabet for at sikre den bedste løsning for de konkrete foreninger, herunder finansieringsvilkårene.
Bemærk, at kommunen kun kan pålægge at foreningen skal kloakeres via en spildevandsplan. Kommunen kan ikke via f.eks. en lejekontrakt pålægge foreningen at kloakere.
Kommunen har besluttet, at der ikke skal kloakeres – men foreningen vil gerne kloakeres
Hvis foreningen gerne vil kloakere, så er der som udgangspunkt ikke noget til hinder for det. Selvfølgelig skal diverse tilladelser mv., naturligvis afklares med kommunen. Hvis kommunen har besluttet i deres spildevandsplan, at der ikke skal kloakeres, så vil kommunen eller jordejer dog typisk ikke hjælpe med finansieringen af dette. Foreningen skal derfor selv finde pengene til det.
For foreninger på lejet jord kan det være svært at låne penge til kloakering, da foreningen ikke har noget at stille til sikkerhed for lånet. Men ikke desto mindre er der en del foreninger, som selv har betalt for kloakering.
Hvad skal der betales for:
Uanset om jordejer lægger ud eller om foreningen selv skal betale, så medfører en kloakering følgende udgifter:
Kloak frem til matriklen: Hvis der ikke er ført kloak frem til matriklen, så vil der være en udgift forbundet med dette. Hvis kloakering sker på grundlag af et krav i en spildevandsplan, vil forsyningsselskabet oftest skulle betale for dette. Hvis kloakeringen er frivillig, skal foreningen betale dette.
Kloak inde på stierne: Uanset om der findes en spildevandsplan eller ej, vil foreningen skulle betale for det interne rørnet inde på haveforeningens område.
Kloak fra havelåge til det enkelte hus: Det er det enkelte medlem, der skal betale for kloak fra havelågen ind til huset.
Tilslutningsbidrag: Som udgangspunkt skal alle kolonihavehuse betale tilslutningsbidrag, hvis alle huse i foreningen kloakeres. Tilslutningsbidraget udgør ca. 36.000 kr. pr. hus. Kolonihaveforbundet indgår typisk i en forhandling med det konkrete vandforsyningsselskab, og ofte – men ikke altid – lykkes det at få nedsat tilslutningsafgiften, så den bliver væsentligt billigere.
Vandafledningsafgift: Når kloakken er taget i brug, skal der betales vandafledningsafgift for brug af kloakken. Vandafledningsafgiften beregnes på baggrund af vandforbruget i foreningen eller i den enkelte hus afhængig af målertyper i foreningen. På grund af vandafledningsafgiften kan det være en god idé at etablere individuelle vandmålere op i forbindelse med kloakeringen.
Men hvad koster det så for mig ?
Vi kan ikke sige noget præcist om, hvad en kloakering koster for det enkelte medlem. Det afhænger af en række faktorer, herunder hvem der finansierer kloakeringen, renter, afdragshastighed, tilslutningsbidragets størrelse, geografiske forhold mv. Men gennemsnitligt ligger udgiften på ca. 250 kr. om måneden. Hertil kommer vandafledningsafgiften, som er baseret på vandforbruget.

Artikler til Havebladet 2/2017

Kolonihave jura vedr. køb og salg af have

1. Kolonihavejura:
Medlemmets ansvar ved vurdering og salg, herunder ejer-erklæringer
Som udgangspunkt er det altid medlemmet, der er ansvarlig for, at bebyggelsen på havelodden til enhver tid opfylder gældende regler. Det er også medlemmet, der har ansvaret for at udført arbejde, der kræver autoriserede håndværkere, er udført lovligt.
Vurderingsudvalget foretager en vurdering af det, der er synligt og som umiddelbart kan konstateres med det blotte øje. Vurderingen af ting, der ikke umiddelbart kan konstateres med det blotte øje, eller hvor der er tale om oplysninger, som ikke nødvendigvis er tilgængelige er baseret på ejers oplysninger og/eller de tilgængelige godkendte tegninger. I de tilfælde, hvor vurderingen er baseret på ejers oplysninger, er ejer ansvarlig for rigtigheden af disse.
I forbindelse med vurderingen skal ejer udfylde en ”ejer-erklæring”, som er en blanket, hvor ejeren skal skrive under på, at arbejde, som kræver autoriserede håndværkere er lovligt udført. Ejer har herefter et efterfølgende erstatningsansvar, hvis oplysningerne ikke er rigtige. Hvis ejer ikke vil skrive under eller ikke kan oplyse, om arbejdet er lovligt udført, så bliver den pågældende installation ikke regnet med i vurderingen.
Sælger har naturligvis pligt til at oplyse om øvrige forhold omkring kolonihavehuset (dets stand, dets defekter eller mangler mv.), der har betydning for en evt. køber. Oplysningspligten vedrører både allerede konstaterede defekter men også mulige defekter. Oplysningspligten omfatter også viden om at området eksempelvis let bliver oversvømmet ved skybrud eller lignende.
Hvis sælger tilsidesætter denne oplysningspligt risikerer sælger i forbindelse med en evt. efterfølgende retssag, at komme til at hæfte for evt. mangler, som han burde have oplyst køber om – og dermed, at skulle tilbagebetale en del af købesummen som et afslag i denne.
En evt. købers ansvar
Den vurderingsrapport, der udarbejdes i forbindelse med et salg af et kolonihavehus er ikke udarbejdet af en byggesagkyndig, og formålet med vurderingsrapporten er ikke at beskrive fejl og mangler eller hvilken stand kolonihavehuset er i, men alene at fastlægge en maksimal salgspris efter Kolonihaveforbundets regler.
Køber er derfor ikke begrænset i sine muligheder for at rejse krav om fejl og mangler, men en køber opfordres altid til at foretage en grundig gennemgang af kolonihavehuset og dets installationer med egen byggesagkyndig rådgiver inden købet.

Artikler til Havebladet 2/2017

Forslag om fjerkræ

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag om at holde fjerkræ i haverne. (Max 3 pr. havelod.)

Forslaget lyder på at prøve med fjerkræ i haverne i en periode på 2 år for derefter at evaluere på generalforsamling i 2019 om det kunne være en god ide at fortsætte med.

En af de ting der taler for Ænder er bla. At der findes adskillige råd til, hvordan man får bekæmpet Dræbersneglene i sin have, men et af de bedste er absolut at bruge ænder som allierede i »krigen« mod sneglene. I stedet for at bruge flere aftener om ugen på at jagte sneglene med pandelampe og grill-tang så lader man ænder om at gøre det. Og de gør det gladeligt.

Moskus – berberiand – den stille jæger der smager godt. Denne and foretrækkes af mange. De ‘rapper’ ikke, hvæser allerhøjst lidt. De er meget omgængelige, tillidsfulde og kan blive meget tamme. Moskusænder smager rigtig godt, det er dem der bliver solgt under navnet berberiænder i supermarkedet.

En af de ting der taler for Høns i haven er at det I de senere år igen er blevet meget populært at holde høns i almindelige beboelseskvarterer. Høns skaber liv i haven, og er samtidig med til at gøre hustanden grønnere. Have og køkkenaffald som f.eks. græsafklip, ukrudt, frugtskræller, spiser hønsene med største velbehag og omdanner det straks til brugbare produkter som dejlige æg, kød samt gødning til din have.

Da der altid vil være rotter i naturen er det derfor vigtig at man holder sit fjerkræ på en sådan måde at det ikke tiltrækker dem. Dette gøres ved at opbevare foder i lukkede beholdere og ikke overfodre så der er levn til rotterne. Ligeledes er det en god ide at have huset til fjerkræet på ben så det ikke er muligt for evt. skadedyr at bygge rede og opholde sig under huset.

NYT NYT

Forslagets lovlighed er tjekke hos Hovedeforbundet samt H/F Baagø´s lejekontrakt med Odense kommune.
Konklusion: Forslaget kan godkendes under de forslået betingelser.

Projektleder Trine have 13 og 14

Vandmåler

Følgende forslag blev vedtaget på generalforsamlingen 2017 (se referat)

Forslag fra bestyrelsen til generalforsamling 5/3 2017

1. Der etableres vandmåler på samtlige haver. Med en max. Udgift på 3000,- som den enkelte haveejer selv afholder/opkræves. Det pålægges samtidig den enkelte havejer at fortage opgravning omkring eksisterende stophane, efter anvisning fra teknisk udvalg. Når samtlige haver har fået etableret vandmåler afregnes vandforbruget efter aflæsning af vandmåler. Der vil stadig være en fælles udgift til vandforbrug vedr. fælleshus / fælles toiletter samt forbrug udover det aflæste på de individuelle vandmålere. Herefter pålægger det den enkelte havejer selv at lukke/åbne for vandet.
2. De eksisterende vandledninger i veje/stier udskiftes. Det undersøges hvad økonomien i en sådan udskiftning vil være, samt hvilke dimissioner der skal bruges og hvilke arbejdsgange. Økonomien kræver at der på denne generalforsamling stemmes om frigivelse/brug af foreningens opsparings konto.

Nyt:
Der er indhentet tilbud på målerbrønd samt vandmåler incl. diverse haner og fittings. Samlet pris incl. moms og levering: 1150,-
Arbejdsgang: Der etableres vandmåler i en havegang ad gangen og der startes fra bunden, det vil sige ÅÅgade først dernæst Langgade osv. Alle haveejer vil blive adviseret i god tid inden arbejdet igangsættes.
Dertil kommer fittings til eksisterende vandledninger. Samt udgift til minigraver
Der lejes en minigraver til opgravning omkring eksisterende stophane. De haveejer der IKKE ønsker at få “besøg” af en minigraver i haven SKAL sørge for selv sørge for at fritlægge stophane efter anvisning.

Samlet pris pr. haveejer med opgravning forventes at være 1500,-.

Økonomi: Haveforening står i første omgang for indkøb af vandmåler samt diverse. Når vandmåler samt brønd er etableret hos den enkelte haveejer skal der betales for installationen.
Projektleder Henning Lang

Referat fra Generalforsamling 17

ORGGeneralforsamling i Baagø søndag den 5 3 2017

Generalforsamling i Haveforeningen Baagø søndag den 5. marts 2017 kl. 10,00
i Odense Havelodsselskab, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M

Der var ca. 50 fremmødte hvoraf 42 var stemmeberettiget (antallet var skrumpet noget ind, da generalforsamlingen sluttede). Formanden Henning Lang bød velkommen til forsamlingen, idet han udtrykte en særlig velkomst til de to repræsentanter fra Odense Havelodsselskab.

Dagsorden og referat

1. Valg af dirigent.
Trine (Have nr. 13 og 14).

2. Valg af stemmetællere.
Inger (Have nr. 53) – Christina (H 38) – Bjarne (H 1).
a. Valg af referent.
Kresten (H 32).

3. Formandens beretning
Formanden gav udtryk for, at der var sket meget i årets løb. Der havde været megen travlhed. Denne konstatering skal ikke opfattes som en beklagelse, men som en forklaring på, at formanden selv synes, at der har været meget at lære, og at han derfor ikke har fået opfyldt alle sine ambitioner, da han tiltrådte formandsposten.
Han nævnte, at han havde en ambition om at aktivere medlemmerne samt i høje-re grad at digitalisere administrationen af bestyrelsesarbejdet. Også et ønske om at afstemme de indbyrdes forventninger i bestyrelsen var ikke lykkedes til fuldkom-menhed. Flere medlemmer havde undervejs forladt bestyrelsesarbejdet.
Formanden takkede Ulla (H 158) for stor hjælp som fungerende sekretær siden den ekstraordinære generalforsamling lørdag den 19. november 2016. Endvidere Takkede formanden Leif (H 116) som har trukket sig ud af bestyrelsen som kasserer. Bestyrelsen havde fået professionel revisorhjælp fra Marie (H 36), som skal have en stor tak for sin indsats og vilje til at fortsætte samarbejdet med en kommende kas-serer.
Formanden nævnte særskilt to problemer, som gav anledning til afholdelse af et medlemsmøde den 8. oktober 2016.
Det kom for det første som en overraskelse, at vi i relation til Odense havn og Fynsværket har betegnelsen “ikke varig have”. Imidlertid er der intet, der tyder på, at Fynsværket kommer til at udvide i retning af havekolonien. Efter sigende skal den flyveaske, der gemmer sig bag volden, henligge urørt indtil 2039.
For det andet er der problemet med spildevandshåndteringen samt opmåling af haverne. Begge krav kommer fra Odense Kommune. Opmålingen ser allerede ud til at være i orden takket være medlemmernes besvarelse af spørgeskema. Med hen-syn til spildevandshåndteringen har foreningen fået et tilbud på tanke med 25 % ra-bat. Alternativet til tanke er manuel tømning i en fællestank.
Formanden indskød, at der er kommet en henvendelse fra havelodsselskabet med opfordring til, at haveforeningens medlemmer får skrevet en egentlig lejekontrakt. En liste over manglende lejekontrakter vil blive offentliggjort.
Endvidere gjorde formanden efter en henvendelse fra genbrugspladsen opmærk-som på, at der ikke må være køkkenaffald i haveaffaldet.
Både ordensudvalget og teknisk udvalg har haft et vanskeligt år med mange op-gaver, hvilket måske er forklaringen på, at der er mange valg til diverse poster i år, og der venter løsninger på mange opgaver. Også festudvalget skal have tak for ind-satsen.
Havelodsselskabet har i 2016 uddelt præmier til følgende haver: 53, 85, 140 og 89.
Der er ønske om at få opsat en hjertestarter. Trygfonden har meddelt, at der alle-rede er hjertestarter ved Sejlklubben “Fjorden”, Østre Kanalvej 12 (nordsiden af klubhuset) H.J. Hansen, og Rema 1000 på Sandhusvej. Bestyrelsen opretholder sit ønske om en hjertestarter til haveforeningen.
Til slut ønskede formanden alle en god havesæson i 2017.

Beretning fra Teknisk Udvalg

John (H 17) advarede mod unødigt vandudslip. Nogle fejl i systemet er dog afhjulpet.
Der henstår udbedring af vejene.

Der var en del bemærkninger til bestyrelsens beslutning om ikke at lukke for vandet, før der blev frost. Flertallet af medlemmerne kommer derved til at betale for de få.
Formanden erklærede, at kritikken er taget til efterretning, og at der fremover vil blive lukket for vandet pr. 1. november.

Beretning fra ordensudvalget

Der har ikke været arbejde nok at delegere ud i forbindelse med pligtarbejde. For-slag udbedes til forslagskassen.
Under en kort drøftelse blev det påpeget, at der også er et socialt element i pligt-arbejdet, men at der nogle som pjækker fra arbejdet, selv om de er mødt frem.

Beretning fra vurderingsudvalget

Heidi (H 118) fortalte, at der havde været usikkerhed omkring starten på udvalgsar-bejdet. Der har været 14 vurderinger i 2016. Nogle vurderinger har været behæftet med fejl. I et enkelt tilfælde har der været behov for advokatbistand. Heidi (H 118) og Cille (H 90) har været på vurderingskursus. De to øvrige medlemmer i udvalget har ikke været på kursus.

4. Regnskab for 2016.
Regnskabet blev i mangel af en fungerende kasserer fremlagt af formanden, som konstaterede, at der mangler haveleje fra et par medlemmer.

Vandaflæsningerne for 2014 0g 2015 er ikke sket rettidigt, hvorfor der er kommet efterregninger. Lige nu har foreningen dog et tilgodehavende på 2016 kr.

Ved en fejl fra Energi Fyn er foreningens el-målernummer blevet overført til en ha-veejer. Fejlen er blevet rettet.

Liste over deltagere i fællesforsikringen i Tryg skal opdateres. Link til forsikringssel-skabet kommer op på hjemmesiden.

Kørselsgodtgørelser til bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er reduceret.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt ved håndsoprækning.

5. Budget for 2017
Budgetforslaget for 2017 – herunder havelejeforhøjelse – blev enstemmigt vedtaget ved håndsoprækning.

6. Forslag
Forslag fra bestyrelsen

1. Bestyrelsen fremsatte forslag om, at der ved alle haver etableres bimålere for at konstatere forbruget. Udgiften for hver havelod vil være max. 3.000 kr. (inkluderer stophane og brønd), idet forudsættes, at haveejeren selv foretager opgravning til brønd.
Afstemning ved håndsoprækning: 6 stemmer imod, stort flertal for. Forslaget er vedtaget.
2. Der etableres nye hovedvandledninger. Forslaget forudsætter, at generalforsam-lingen godkender frigivelse af foreningens opsparingskonto.
Afstemning ved håndsoprækning: 0 imod, stort flertal for. Forslaget er vedtaget.
Forslag fra Bjarne (H 136)

1. Lukning af vand senest 1. december.
Afstemning ved håndsoprækning: 3 imod, stort flertal for. Forslaget er vedtaget.
2. Lukning af bomme senest 1. december.
Afstemning ved håndsoprækning: 4 mod, stort flertal for. Forslaget er vedtaget.
3. Festteltet ned i forbindelse med sidste pligtarbejde.
Afstemning ved håndsoprækning: 0 imod, stort flertal for. Forslaget er vedtaget.
Tage (H 28) henstiller, at borde dækkes til med presenning for ikke at blive ødelagt.

Forslag fra Trine (H 14)
Fjerkræhold i haverne.
Repræsentanterne fra Havelodsselskabet oplyste, at en lokalplan er undervejs til 1.6.2017 med forbud mod husdyr. Formanden oplyste, at kommunen ikke vil lave lokalplan for Baagø.
Afstemning ved håndsoprækning: 3 imod, stort flertal for. Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget,

Forslag fra Heidi (H 118)
1. Honorar (1 års haveleje) til festudvalget og vurderingsudvalget
Afstemning ved håndsoprækning: 11 imod, 9 for. Forslaget er afvist.
2. Varmt vand på foreningens toiletter.
Afstemning ved håndsoprækning: 3 for, stort flertal imod. Forslaget afvist.
En afstemning om håndsprit på toiletterne viste: 16 for og 3 imod.
3. Postkasser ved infohuset
Afstemningen bortfalder.
4. Afhjælpning af smalle veje. – Forslaget er ment som en henstilling til bestyrelsen. Formanden: Folk skal selv klippe deres hække, så vejen ikke bliver smallere.
5. Udskiftning af vandledninger. – Bortfalder, jf. forslag fra bestyrelsen, pkt. 2.
6. Leje af container til haveaffald (forsøg),
Afstemning ved håndsoprækning: 0 for, stort flertal imod. Forslaget afvises.
7. Regnskab for to år til sammenligning.
Forslaget bortfalder.
8. Slamsuger til spuling af dræn 2 gange om året.
Afstemning ved håndsoprækning: 16 for, 3 imod. Forslaget vedtaget.

7. Valg
Valg for to år:
A. Kasserer
Michael (H 99) blev valgt enstemmigt som ansvarshavende kasserer. Marie fortsæt-ter som bogholder i et samarbejde med den valgte kasserer.
B. Tom (H 108) enstemmigt valgt.
C. Ulla (H 158) enstemmigt valgt.
D. Skriftlig afstemning. – Per (H 61) fik 20 stemmer, og Christina (H 38) fik 14 stem-mer. 1 blank stemme. Per er Valgt.

Valg for ét år:
A. Skriftlig afstemning: Christina (H 38) 23 stemmer – Valgt
Kristian (H 87) 33 stemmer – Valgt
Kim (H 43) 32 stemmer – valgt
Bo (H 23) 15 stemmer – ikke valgt
(1 blank og 1 ugyldig stemme)
B. Suppleanter: Bo (H 23)
Heidi (H 118)

8. Repræsentanter til Odense Havelodsselskab: Bestyrelsen udpeger selv.

9. Valg af festudvalg: Anja (H 6). – Suppleant: Leif (H 134).

10. Valg af vurderingsudvalg: Cille (H 90), Jørgen (H 3) og Jan (H 84).

11. Valg af teknisk udvalg. – Ingen forslag.

12. Eventuelt.
1. Elsebeth (H 40) foreslår opstramning af forløbet på generalforsamlingen. – For-manden: Taget til efterretning.
2. Frank (H 148) forslår et møde med borgmester Peter Rahbæk Juul til afklaring af spørgsmålet om opsigelsesfristen i haverne – “varig/ikke varig have”.
3. Cille redegjorde for festudvalget.

Formanden sluttede mødet med at takke deltagerne for relativ ro og nogenlunde orden.

Referent: Kresten (H 32)

Underskrevet og godkendt af bestyrelsen.