Referat fra GF 2022 23/2

Tak til Michael Vagn Hjorth
Referat – HF Baagø generalforsamling 2022
REFERAT FRA H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2022
Tid: Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Frank blev valgt til dirigent og konstaterede der var 44 fremmødte til generalforsamlingen
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
Trine (have 13) og Henrik (have 76) blev valgt
3. Formandens beretning.
Det var kun formanden og kassér fra bestyrelsen der deltog, da resten af bestyrelsen var ramt af
Corona.
Formanden holdt en fin beretning , hvor han lagde vægt på at vi alle skal huske at ”vi er
foreningen” – vi er et fællesskab, det er grundlaget for vores eksistens. Formanden håber på at
det kommende år kommer til at byde på mere socialt liv i foreningen. Formanden bød i den
forbindelse foreningens nye medlemmer velkommen.
Status på det kommende foreningshus, er at vi pt. afventer byggetilladelse fra Odense kommune.
Formanden fortalte også at Hanne fra have 7 desværre gik bort tidligere i februar måned.
Da formanden er på valg, lavede han et kort overblik over hvad der er sket af tiltage i de år han
har været formand (siden 2016):
– Der var en del polemik vedrørende vores fælles lejekontrakt – den blev ændret således den først
skal genforhandles i 2029
– Alle haver har fået separat vandmåler, hvilket har reduceret foreningens samlede vandforbrug
markant og der blev samtidig ryddet op i en del gamle vandledninger
– Vi fik installeret bom, som har været med til at reducere antallet af ubudne gæster
– Vi har fået fælles renovation og mange haver har fået etableret samletank
– Bestyrelsen er blevet mere digital og er efter en længere indkørselsperiode kommet godt i gang
med brugen af ForeningsLet, som håndterer foreningens regnskab (ind- og udbetalinger) mv.
– Gennem årene har vi fået et tæt og godt samarbejde med Odense Kommune.
Formanden rundede af med at sige, at han genopstiller og vil i givet fald arbejde for et godt
fællesskab i foreningen, samt en god økonomi.
Formanden takkede herudover den siddende bestyrelse, samt dræns udvalget for deres kæmpe
arbejde igennem året.
Efter formandens beretning fik Jørgen fra Havelodsselskabet ordet og kunne fortælle at jura
spørgsmål fremadrettet skal indsendes skriftligt, da Havelodsselskabet har besluttet at nedlægge
deres telefonsupport. Supporten fra Havelodsselskabet er primært blevet brugt af foreningens
bestyrelse.
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
Der var blandede spørgsmål til regnskabet, særligt blev der spurgt ind til hvad
”medlemskontingent” dækker over. Medlemskontingent dækker over:
– Jordleje
– Kontingent til kreds og forbund
– Fælles renovation
– Skorsten (for dem som har egen skorsten)
– Fælles forsikring (for dem som er en del af fællesforsikringen)
Der var et ønske om at regnskabsaflæggelsen fremadrettet bliver mere specifik, så vi dermed
opnår større gennemsigtighed af regnskabet, eksempelvis ønskes det at der i stedet for
”medlemskontingent” står ”medlemskontingent (jordleje, foreningskontingent, renovation,
skorsten, forsikring) – kunne også angives som note.
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
Budgettet blev gennemgået. Der blev spurgt ind til om budgettet var revideret – og det er det.
Budgettet blev godkendt med flertal.
6. Valg:
Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (på valg, modtager genvalg)
Henning (have 106) genvalgt
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (ikke på valg)
• Næstformand: nr. 3: Christina Rex Skov (ikke på valg)
Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (på valg, modtager ikke genvalg)
Marcus (have143) havde besluttet alligevel at modtage genvalg. Genvalgt.
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Wioleta Brzozowska (ikke på valg)
Christian (have 23) valgt
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Per Friboe (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
Dennis (have 153) valgt
• Bestyrelsesmedlem nr. 7: Johanne Dollard (på valg, modtager genvalg)
Johanne (have 95) genvalgt
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Morten B. Andersen
Michael (have 11) valgt
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Michael Vang Hjort
Henrik (have 76) valgt
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
Bestyrelsen sørger efter konstituering for at afklare dette
• Evt. medlemmer til festudvalg p.t. sidder:
Henrik Von Spreckelsen Genvalgt
Trine Graversen Genvalgt
Gert Vinkel Genvalgt
• Bilagskontrollanter (2 personer)
Michael (have 11) valgt
Birgit (have 57) valgt
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn
Helge (have 122) genvalgt
Note: Hvis man går forbi det 6-kantede pumpehus og ser at lampen ved døren lyser rødt så kører
pumpen ikke. Giv da bestyrelsen besked.
Vurderingsudvalg:
Der manglede punkt vedr. vurderingsudvalg. 5 medlemmer blev valgt, disse skal på
vurderingskursus inden de kan foretage vurderinger.
Ved vurderinger skal det altid være et ulige antal vurderingsfolk, hvoraf max 1 fra bestyrelsen må
deltage.
Følgende blev valgt: Hans (have 26), Stefan (have 17), Christian (have 23), Dennis (have 153) og
Heidi (have 118).
7. Forslag fra bestyrelsen
A. Det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen
i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved
leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.
Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde
øje med evt. skader.
JA eller NEJ
25 stemmer for, 12 imod. Vedtaget.
B. Ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved
fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan
”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.
• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig
vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ
Der var flertal. Vedtaget.
3. På baggrund af kommunens pålæg om korrekt spildevandshåndtering foreslås det, at det
fremover skal være en pligt at have etableret samletank, hvis der er indlagt rindende vand i
kolonihavehuset.
• Vi stemmer om, der skal være pligt til samletank, hvis der er rindende vand i
kolonihavehuset.
JA eller NEJ
Forslaget falder da det allerede er et krav jf. §6 stk. 23 i tillægget til vores lejekontrakt med
Odense Kommune.
Flere medlemmer henviste til en anden regel som fremgår af Odense Kommunes hjemmeside,
som siger det er tilladt at have en dunk til spildevand, såfremt man kun har 1 afløb på grunden.
Bestyrelsen får bekræftet ved Odense Kommune hvilken bestemmelse der gør sig gældende –
informationen lægges på hjemmesiden.
4. Det foreslås, at vi igen etablerer et ordensudvalg, der refererer til bestyrelsen, med
ansvar for planlægning og afvikling af ”skidtrunderne”, samt for kommunikationen om
datoer til foreningens medlemmer.
• Vi stemmer om, om der skal nedsættes et nyt ordensudvalg.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
Hvis JA
• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?
Anette (have 26), Jørgen (have 6), Merete (have 126), Heidi (have 118) og Anette (have 45)
Note: Der blev valgt 5 ind, da der var mange der meldte sig. Der skal altid gå et ulige antal rund
(3 eller 5). Udvalget afklarer internt hvordan opgaven fordeles.
5. Det foreslås at nedsætte et egentligt fællesarbejdsudvalg med reference til bestyrelsen,
der står for at planlægge og arrangere fællesarbejdsdagene, herunder udvælgelse af hvilke
veje, der skal møde, hvilke opgaver der skal løftes samt varetager kommunikationen ud i
foreningen.
• Vi stemmer om, der skal nedsættes et nyt fællesarbejdsudvalg.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
Hvis JA
• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?
Bjarne (have 74), Jørgen (have 3), Trine (have 13) og Henrik (have 76)
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
1. Fra Christina Bruun, have 38: Mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal
dyrkes med prydplanter / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.
for at tilgodese biodiversiteten og samtidig bevare kolonihavestilen i nutid. Tillægshaverne
er ikke inkluderede i forslaget.
Bestyrelsen vurderer, at en vedtagelse af forslaget vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor
det ikke kan afgøres ved en almindelig afstemning.
Fra foreningsvedtægterne:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal
der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring • Optagelse af kollektive lån • Ekstraordinære indskud •
Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at
2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men
2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling,
som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer
Vi tæller op, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig ifht. vedtægtsændring – se
ovenfor.
Hvis JA:
• Vi stemmer om, hvorvidt forslaget skal behandles som et forslag til vedtægtsændring.
JA eller NEJ
Hvis JA
• Vi stemmer om, om vedtægterne skal ændres, så forslag 1. kan gennemføres.
JA eller NEJ
Hvis JA
• Vi stemmer om, om mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes
med pryd / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.
Forslaget faldt, da vi var for få fremmødte.
2. Christina Bruun, have 38: Referater fra diverse afholdte møder i bestyrelsen, kredsen,
Generalforsamling foreslås at blive videreformidlet til medlemmerne via hjemmeside /
opslagstavle i Infohus.
Bestyrelsen gør opmærksom på 1., at det sådan set allerede er en gældende regel /
procedure, at foreningens interne referater (altså bestyrelsesmøde og generalforsamling)
offentliggøres på foreningens hjemmeside. Og at, 2. referater fra kreds, hovedbestyrelse
o.a. eksterne parter skal tilgås fra de pågældendes hjemmesider. Når der det sidste år har
været udfald mht. til interne referater, skyldes det ikke mindst Coronaen, men også en
mangel på arbejdskraft Bestyrelsen foreslår derfor, at:
Den til enhver tid siddende bestyrelse har fortsat ansvar for videreformidling af diverse
interne referater og det indskærpes, at den følger denne gældende procedure.
• Vi stemmer om, om generalforsamlingen vil indskærpe den til enhver tid siddende
bestyrelse hurtigst muligt at lægge diverse interne referater på hjemmesiden
JA eller NEJ
Der kunne stemmes om dette punkt, da dette allerede er en del af bestyrelsens arbejde.
3. Kåre Emil Hansen, have 149: der bestilles Nabohjælp-app; frivillig og gratis oprettelse
samt indkøb af skilt til 391,- til opstilling ved bommen.
• Vi stemmer om, om der skal etableres skilt og frivillig app.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
4. Christina Bruun, have 28: det foreslås, at de til enhver tid siddende udvalg kan findes på
hjemmesiden.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette sådan set allerede er gældende og minder om, at
dette er en forpligtelse, og at den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at der
løbende opdateres.
• Vi stemmer således IKKE
Der blev ikke stemt om dette forslag.
5. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås at fjerne kravet om, at der skal være havelåge i
alle haver, blot havenummeret er synligt fra vejen.
• Vi stemmer om, om kravet til havelåge skal bortfalde og der i stedet blot skal være tydelig
markering af havenummer, som kan ses fra vejen.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
6. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås, at der gøres mere for fællesprojekter – både for
at tilgodese det sociale fællesskab i foreningen og for at sikre udførelse af større & mindre
arbejder. Konkret foreslås, at der omgående vedtages et antal ”drændage”, som lægges i
kalenderen ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Som ved fællesarbejdsdagene skal der
være mødepligt. De, der af den ene eller anden årsag ikke kan lave drænarbejde, sørger for
kaffe, mad, etc.
• Vi stemmer om, om der skal indføres 2 – 3 ”drændage” årligt, hvor medlemmerne har pligt
til at møde op og sammen tilse dræn og udbedre evt. drænskader.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt, da det bliver håndteret via de almindelige arbejdsdage.
7. Dennis Ahlgreen, have 153: Det foreslås, at der ved frivilligt medlemsarbejde anlægges
en spændende, frodig og oplevelsesrig oase og naturlegeplads på den nuværende fælles
legeplads. Et rekreativt område for både børn og voksne.
• Vi stemmer om, om der ved frivilligt medlemsarbejde skal anlægges en naturlegeplads /
rekreativt område på fællesarealet ved den gamle legeplads
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
8. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at håndværkere må køre ind i området om vinteren
med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
Der gøres opmærksom på, at forslaget vil annullere generalforsamlingsvedtagelse af 19.
september 2021, hvor forsamlingen stemte for at stadfæste og videreføre forbuddet mod
kørsel på vejene om vinteren (når bortses fra indkørsel for politi, brand, beredskab,
ambulancetjeneste og akutkørsel fra Vores Elnet/Fynsværket).
• Vi stemmer om, om håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og
værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
9. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer
indkøbes hos autoriseret kloakmester
• Vi stemmer om, om foreningen fremover skal købe dræntilsyn, -vedligehold og –
reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
9. Eventuelt
A. Der blev spurgt ind til de problemer der er med Slamson som ødelægger veje og hække på
Ågade. Bestyrelsen fortalte af haveejer har fået påbud om at fælde træer, som vil lette
passagen gennem havegangen for Slamson.
B. Vi blev gjort opmærksom på at H/F Baagø er blevet godkendt som ”Byvenlig forening”
hvilket er meget positivt for foreningens renommé.
C. Der blev efterspurgt om nogen har bi-venlige planter som de vil donere til bistaderne, så
er man velkommen til at kontakte Langgade 149. Der kommer et opslag i foreningshuset
som fortæller hvad bi-venlige planter er.
D. Der blev spurgt til om foreningen ikke skulle have hjertestarter. Det har på tidligere
generalforsamlinger været drøftet, men der mangler at blive indhentet tilbud/pris, som
kan tages med på en efterfølgende generalforsamling til beslutning. Birgit (have 57) sørger
for at få indhentet tilbud/pris.
E. Have 138 har en gul trækvogn som gerne må lånes hvis man skal have fragtet ting rundt i
haveforeningen i vinterperioden hvor biler ikke må køre i foreningen. Dette skal blot
aftales med haveejer.
F. Der blev spurgt til om der ikke kunne blive indkøbt fællespumper og slanger, som vi kan
bruge i det fælles dræns arbejde. Trine (have 13) fortalte at dræns udvalget allerede
arbejder på en løsning.
G. Afslutningsvis henstillede formanden til at bestyrelsesrelevante spørgsmål sendes direkte
til bestyrelsens mailen og ikke via foreningens Facebook gruppe, da bestyrelsen ikke er
aktive på Facebook

Formands beretning GF 2022

Formands beretning 2022

Ordinær generalforsamling i Haveforeningen Baagø d. 23. februar 2022

Formandens beretning

Jeg vil gerne starte med endnu en gang at byde velkommen til den ordinære generalforsamling i Baagø 2022. Det er dejligt at se, at så mange er mødt op – som jeg plejer at sige, så er medlemmerne jo foreningen. Vores beslutninger tages af medlemmerne og det er medlemmerne, der tegner vores aktiviteter og projekter. Uden medlemmernes deltagelse og engagement intet fællesskab og heller ingen forening.

Vores fremtid afgøres af medlemmerne og det er generalforsamlingen som øverste og besluttende organ, der igangsætter og udstikker linjerne for det næste års arbejde og drift.

Der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at tale en del om vand i dag. MEN der er jo også foregået andre ting i det forgangne år – også selvom året jo er blevet noget kort, fordi vi ikke kunne holde 2021’s generalforsamling før i september måned, altså for lige godt 5 måneder siden.

Det leder mig jo selvfølgelig direkte over i Coronaen. Pandemien, som vi næsten ikke orker at tale om og forholde os til længere, men som alligevel har haft stor betydning for både det praktiske, det administrative og det sociale liv i foreningen.

Og den stikker stadig sit grimme fjæs frem: Vi kan jo bare se i dag, hvor I desværre ikke får den lovede kaffe, men må nøjes med sodavander, fordi det meste af bestyrelsen desværre er ramt og ligger på langs derhjemme. Nu Lyder det heldigvis fra experter og sundhedsansatte, at det ser ud som om, at kurven er knækket.
Forhåbentlig betyder det, at vi i den kommende sæson kan genoptage vores normale kolonihaveliv og igen begynde at omgås hinanden uden sprit, masker og gummivanter. Jeg glæder mig – og det håber jeg også, at I gør. Specielt ser jeg frem til, at vi kan begynde på det fundament til nyt fest- & aktivitetshus, som vi vedtog ved generalforsamlingen i september.

Siden den første nedlukning har vi jo været nødt til at holde afstand og undlade for megen interaktion mellem os. Dette har selvfølgelig også afspejlet sig i bestyrelsens arbejde, idet vi ikke har kunnet opretholde vores normale mødefrekvens. Alligevel synes jeg dog, at vi er kommet igennem det. Vi har formået at opretholde den normale drift, så regnskab, bogholderi og nyhedsbreve er passet og fulgt så godt, som det har været muligt.

Og så ikke mere Corona-snak i denne omgang.

Selvom det kun er 5 måneder siden, jeg sidst ønskede nye velkommen, er der alligevel kommet enkelte nye medlemmer til, som jeg også gerne vil byde velkommen. Jeg håber, at I vil engagere jer og bidrage til fællesskabet og det gode miljø. Hvad enten I er kommet hertil for at dyrke gulerødder eller for at lave en oase for jeres børn & familie eller for noget helt femte: Velkommen til.

Siden sidst har vi også måttet tage afsked med Hanne Neumann have 7 som desværre er afgået ved død her i februar. Som vi plejer, sendte foreningen naturligvis en blomst til begravelsen.

Jeg er jo på valg i år og synes derfor det er på sin plads at kigge lidt længere tilbage end bare til september.

Jeg vil selvfølgelig ikke kede jer med ALT, hvad vi har lavet siden 2016, men blot lige komme med et par punktnedslag.

I de år, hvor jeg har haft jeres tillid, har vi oplevet en hel masse. Først var der hele polemikken omkring vores lejekontrakt. Det var ved kontraktens genforhandling med Havnen i 2016, hvor Kredsen faktisk lige ”glemte” at orientere os om, at den overhovedet skulle forhandles og derpå, at nu havde de så også gjort det – helt hen over hovedet på os.

Ved den lejlighed var vi flere, der blev voldsomt bekymrede for, om vi nu ville blive opsagt om et øjeblik. Den bekymring har dog siden lagt sig. Vores jord er jo – blandt andet fordi vi ligger under grundvandsspejlet – ikke så attraktiv. Kontrakten skal forhandles næste gang i 2029 og selvom man jo aldrig skal sige aldrig, så tror jeg personligt nu ikke, at der bliver synderlige problemer med det.

Den nye kontrakt fra 2016 indebar ikke så mange umiddelbare forandringer – men det blev vores ansvar at tilse og vedligeholde det lille kantede pumpehus oppe ved Østre Dæmning. Det er gået over al forventning. Vi bestiller SLAMSOM til nogle årlige sugninger. Det er frivillige medlemmer, der holder øje med det og giver bestyrelsen besked, når det er tid for en overhaling. Her vil jeg gerne rette en særlig tak til Helge have 122. Hans årvågne øje har sørget for, at vi aldrig har oplevet pumpeproblemer.

Også i forbindelse med drænarbejdet har vi haft uvurderlig hjælp fra Helge, der sammen med blandt andre Anne-Marie fra have 67, Per fra have 61, Martin i have 94, Henry i have 138 og også Trine og Henrik fra haverne 13 og 76 har ydet en stor indsats.

Især her i de seneste dage har de to sidstnævnte virkelig givet den en skalle. Nu ved jeg godt, drænene lige nu er et følsomt emne – og vi skal sørme også have bedre styr på deres vedligehold inden næste vinter. Det vender vi tilbage til senere på denne generalforsamling. Men jeg kan ikke afholde mig fra at sige, at det arbejde, der udføres i foreningen, beror på medlemmerne og deres vilje til at deltage og give en hånd med.

Ved sidste generalforsamling vedtog vi på bestyrelsens foranledning, at hver vej skulle nedsætte et drænudvalg, der skulle sikre at mobilisere vejens beboere i forhold til eftersyn, reparationer, etc. både i og udenfor sæsonen.
Det var så meningen, at udvalgene skulle kontakte bestyrelsen med henblik på udlån af eller kørsel med spulingsmaskinen, som vi havde indkøbt til formålet. Meningen var, at udvalgsmedlemmerne skulle instrueres i brugen af maskinen, men det skete lissom ikke.

Det var – kan jeg se i bagklogskabens ulidelige klarhed – en alt for løs beslutning. Vi er nødt til at få strammet op og organiseret bedre. Derfor håber jeg, at nogen af jer vil melde jer, når vi når til nedsættelsen af udvalg. Og at jer, der melder jer, også vil påtage jer den organisatoriske side af sagen og simpelthen planlægge og indkalde til drænarbejde og på eget initiativ tage kontakt til bestyrelsen med henblik på at lære maskinen at kende, så I kan bruge den.

Ingen af os er herrer over vejret eller har en hot line til vejrguderne, så vi må arbejde os ud af det!!

I de godt 6 år, jeg har været valgt, har vi også – igen ved et enormt stort frivilligt arbejde – opnået, at alle haver har egen målerbrønd. Jeg mødte en del modstand, da jeg startede det projekt op, men nu tror jeg, at vi alle er blevet meget tilfredse.

Det har jo haft den effekt, at vandbetalingen er blevet retfærdig, fordi vi hver især betaler vores eget vandforbrug – modsat tidligere, hvor en samlet regning blev divideret ud på alle haverne. Dengang kunne vi opleve at betale for meget mere – eller for den sags skyld mindre – vand, end vi havde brugt.

Med etableringen af brønde og målere fik vi også udryddet en del gamle ledninger. Det blev vores eget individuelle ansvar at betale for det vand, der måtte løbe ud gennem tæringer eller huller i de ledninger, der ligger inde på vores egne havelodder. Mange fik udskiftet eller repareret defekte ledninger og som resultat af det, faldt den samlede vandregning meget markant.

Vi har også fået installeret vores autobom og er herved sluppet af med i hvert fald nogle af de joy riders, der før i tiden kørte ind bare for at køre rundt (nogle gange i et temmelig hasarderet tempo) eller kørte ind for at bryde ind og stjæle fra haver, skure og huse og nemt at kunne køre rovet ud.

Vi har også knoklet meget med vores veje og afprøvet en række forskellige slags vejfyld. Der har selvfølgelig – som der altid er med den slags – været en del uenighed, men det ser ud som om, vi omsider har fundet et produkt, der virker. Og det er dejligt at se, at så mange på eget initiativ henter fyld på p-pladserne og får udbedret de skader, der opstår.

På grund af et uomgåeligt krav fra kommunen har vi fået etableret fælles dagrenovation i sæsonen og flere af jer har også takket ja til individuel vinterordning. Der var selvfølgelig indkøringsvanskeligheder. Og nogle af os var slemme til ikke at sortere rigtigt og derved skabe overfyldninger, men mon ikke vi har lært det nu, så det bare kører i år? Det håber jeg i hvert fald.

Det er også kommunens krav om korrekt spildevandshåndtering, der har fået så mange til at etablere samletanke. Og jeg ved, at flere af jer, der endnu ikke har tank, har plander om at komme i gang til foråret, når foreningen åbner igen.

Det er godt at se, at vi også i Baagø – i takt med resten af samfundet – bliver mere lovlydige og miljøbevidste. Jeg kan fortælle jer, at kommunes fokus på spildevand ikke forsvinder og de vil fortsat udføre tilsyn med udledningen. Og så vil det jo være skønt, hvis Baagø snart lever fuldt op til kravene.

Jeg vil også lige nævne det nye foreningssystem, FORENINGSLET, som nu snart er ved at være fuldt implementeret. Det kan bl.a. kan håndtere ind- & udbetalinger. Jeg ved, at der har været et par fejludsendelser i forbindelse med blandt andet vandregninger, men heldigvis har I taget det pænt og blot henvendt jer, så vi har kunnet rette fejlene.

Vi er nu ved at være ude over de værste børnesygdomme i systemet og når vi kører 100 %, bliver mange ting nemmere og mere ”idiotsikrede” for både kasserer, bogholder og revisor. Jeg vil gerne her takke Jørgen fra have (nr. ??), som har været en enorm hjælp i processen og som stadig stiller sin regnskabsforståelse til rådighed også i forbindelse med revisionen af regnskabet.

Endelig vil jeg gerne nævne det gode samarbejde, vi har fået opbygget med Odense Kommune. Vi har jo oplevet, at kommunerne siden 2016 har stillet flere og flere krav til os. Og jeg kan fortælle jer, at vi i Baagø hører til blandt duksene i klassen. Men denne ”eliteposition” fritager os jo ikke for fortsat at opfylde ikke bare de eksisterende krav og forordninger, men også de fremtidige, som det er mit klare indtryk, at der kun bliver flere af.

Også samarbejdet med Havelodsselskabet – som vi i daglig tale kalder kredsen – er blevet bedre. Og ligesom med samarbejdet med kommunen, kan jeg love jer, at et godt samarbejdsklima kommer os alle til gode som medlemmer.

Siden jeg som temmelig uvidende sagde ja til at stille op tilbage i 2016, har jeg lært en hulens bunke ting om bl.a. regler og lovgivning. Om foreninger i almindelighed og om kolonihaveforeninger i særdeleshed. Og om omgang og samarbejde med andre myndigheder. Det viser sig at være temmelig omfattende, men også meget spændende.

Hver gang jeg tænker, at nu kan der ikke være mere, jeg skal sætte mig ind i, jeg har jo læst alt. Så er der en af jer der stiller et helt nyt spørgsmål eller peger på en ny problematik, der gør, at jeg igen må gennemstøve utallige siders lovgivning, vejledninger og procedurebeskrivelser. Forstå mig ret: Jeg klager ikke. Det er utrolig spændende, men – som jeg vist har sagt før – er jeg glad for, at jeg er blevet pensioneret og ikke længere skal have det til at gå op med et fuldtidsarbejde.

I forlængelse heraf vil jeg gerne rette en stor tak til den siddende bestyrelse. Nogle af jer har siddet i flere perioder og dette har skabt en kontinuitet, som højner effektiviteten og har gjort os skarpere. Det tror jeg har kunnet mærkes i foreningen. Så stor tak til jer alle, både jer, der måske bliver genvalgt og jer, der ønsker gå af. Det er og har også altid været min ambition, at have en samarbejdende og engageret bestyrelse og jeg synes, at vi er lykkedes – også trods Coronaen.

Jeg vil slutte af med at sige, at jeg jo har valgt at genopstille. Hvis jeg ender med at blive valgt, er det mit ønske fortsat at arbejde for en god forening med et sundt regnskab. En forening med plads til forskellighed, men med et stærkt fællesskab og et solidt engagement.

Og så vil jeg ellers bare ønske jer en god generalforsamling og en god sæson 2022!

Forslag GF 2022

Ordinær generalforsamling i H/F Baagø 23. februar 2022

Forslag til behandling på generalforsamlingen:

A. Forslag fra Bestyrelsen:

1. det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.

• Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde øje med evt. skader.
JA eller NEJ

2. ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan ”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.

• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ

3. på baggrund af kommunens pålæg om korrekt spildevandshåndtering foreslås det, at det fremover skal være en pligt at have etableret samletank, hvis der er indlagt rindende vand i kolonihavehuset.

• Vi stemmer om, der skal være pligt til samletank, hvis der er rindende vand i kolonihavehuset.
JA eller NEJ

4. Det foreslås, at vi igen etablerer et ordensudvalg, der refererer til bestyrelsen, med ansvar for planlægning og afvikling af ”skidtrunderne”, samt for kommunikationen om datoer til foreningens medlemmer.

• Vi stemmer om, om der skal nedsættes et nyt ordensudvalg.
JA eller NEJ

Hvis JA

• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?

5. det foreslås at nedsætte et egentligt fællesarbejdsudvalg med reference til bestyrelsen, der står for at planlægge og arrangere fællesarbejdsdagene, herunder udvælgelse af hvilke veje, der skal møde, hvilke opgaver der skal løftes samt varetager kommunikationen ud i foreningen.

• Vi stemmer om, der skal nedsættes et nyt fællesarbejdsudvalg.
JA eller NEJ

Hvis JA

• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?

B. Indkomne og rettidigt modtagne forslag fra medlemmerne:

1. Fra Christina Bruun, have 38: Mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes med prydplanter / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m. for at tilgodese biodiversiteten og samtidig bevare kolonihavestilen i nutid. Tillægshaverne er ikke inkluderede i forslaget.

Bestyrelsen vurderer, at en vedtagelse af forslaget vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor det ikke kan afgøres ved en almindelig afstemning.

Fra foreningsvedtægterne:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring • Optagelse af kollektive lån • Ekstraordinære indskud • Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer

Vi tæller op, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig ifht. vedtægtsændring – se ovenfor.

Hvis JA:
• Vi stemmer om, hvorvidt forslaget skal behandles som et forslag til vedtægtsændring.
JA eller NEJ

Hvis JA
• Vi stemmer om, om vedtægterne skal ændres, så forslag 1. kan gennemføres.
JA eller NEJ

Hvis JA
• Vi stemmer om, om mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes med pryd / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.

2. Christina Bruun, have 38: Referater fra diverse afholdte møder i bestyrelsen, kredsen, Generalforsamling foreslås at blive videreformidlet til medlemmerne via hjemmeside / opslagstavle i Infohus.

Bestyrelsen gør opmærksom på 1., at det sådan set allerede er en gældende regel / procedure, at foreningens interne referater (altså bestyrelsesmøde og generalforsamling) offentliggøres på foreningens hjemmeside. Og at, 2. referater fra kreds, hovedbestyrelse o.a. eksterne parter skal tilgås fra de pågældendes hjemmesider. Når der det sidste år har været udfald mht. til interne referater, skyldes det ikke mindst Coronaen, men også en mangel på arbejdskraft Bestyrelsen foreslår derfor, at:

Den til enhver tid siddende bestyrelse har fortsat ansvar for videreformidling af diverse interne referater og det indskærpes, at den følger denne gældende procedure.

• Vi stemmer om, om generalforsamlingen vil indskærpe den til enhver tid siddende bestyrelse hurtigst muligt at lægge diverse interne referater på hjemmesiden
JA eller NEJ

3. Kåre Emil Hansen, have 149: der bestilles Nabohjælp-app; frivillig og gratis oprettelse samt indkøb af skilt til 391,- til opstilling ved bommen.

• Vi stemmer om, om der skal etableres skilt og frivillig app.
JA eller NEJ

4. Christina Bruun, have 28: det foreslås, at de til enhver tid siddende udvalg kan findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette sådan set allerede er gældende og minder om, at dette er en forpligtelse, og at den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at der løbende opdateres.

• Vi stemmer således IKKE

5. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås at fjerne kravet om, at der skal være havelåge i alle haver, blot havenummeret er synligt fra vejen.

• Vi stemmer om, om kravet til havelåge skal bortfalde og der i stedet blot skal være tydelig markering af havenummer, som kan ses fra vejen.
JA eller NEJ

6. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås, at der gøres mere for fællesprojekter – både for at tilgodese det sociale fællesskab i foreningen og for at sikre udførelse af større & mindre arbejder. Konkret foreslås, at der omgående vedtages et antal ”drændage”, som lægges i kalenderen ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Som ved fællesarbejdsdagene skal der være mødepligt. De, der af den ene eller anden årsag ikke kan lave drænarbejde, sørger for kaffe, mad, etc.

• Vi stemmer om, om der skal indføres 2 – 3 ”drændage” årligt, hvor medlemmerne har pligt til at møde op og sammen tilse dræn og udbedre evt. drænskader.
JA eller NEJ

7. Dennis Ahlgreen, have 153: Det foreslås, at der ved frivilligt medlemsarbejde anlægges en spændende, frodig og oplevelsesrig oase og naturlegeplads på den nuværende fælles legeplads. Et rekreativt område for både børn og voksne.

• Vi stemmer om, om der ved frivilligt medlemsarbejde skal anlægges en naturlegeplads / rekreativt område på fællesarealet ved den gamle legeplads
JA eller NEJ

8. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.

Der gøres opmærksom på, at forslaget vil annullere generalforsamlingsvedtagelse af 19. september 2021, hvor forsamlingen stemte for at stadfæste og videreføre forbuddet mod kørsel på vejene om vinteren (når bortses fra indkørsel for politi, brand, beredskab, ambulancetjeneste og akutkørsel fra Vores Elnet/Fynsværket).

• Vi stemmer om, om håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
JA eller NEJ

9. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester

• Vi stemmer om, om foreningen fremover skal købe dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester
JA eller NEJ

Forslag GF 2022

Ordinær Generalforsamling 2022 i H/F Baagø

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2022

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2022:

Tid: Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (på valg, modtager genvalg)
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (ikke på valg)
• Næstformand: nr. 3: Christina Rex Skov (ikke på valg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (på valg, modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Wioleta Brzozowska (ikke på valg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Per Friboe (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7: Johanne Dollard (på valg, modtager genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Morten B. Andersen
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Michael Vang Hjort
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Evt. medlemmer til festudvalg p.t. sidder:
Henrik Von Spreckelsen
Trine Graversen
Gert Vinkel
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og dermed har mistet din stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt

Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest fredag d. 18. februar 2022 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2021 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening

Indkaldelse til GF 2022