Forslag GF 2022

Ordinær generalforsamling i H/F Baagø 23. februar 2022

Forslag til behandling på generalforsamlingen:

A. Forslag fra Bestyrelsen:

1. det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.

• Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde øje med evt. skader.
JA eller NEJ

2. ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan ”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.

• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ

3. på baggrund af kommunens pålæg om korrekt spildevandshåndtering foreslås det, at det fremover skal være en pligt at have etableret samletank, hvis der er indlagt rindende vand i kolonihavehuset.

• Vi stemmer om, der skal være pligt til samletank, hvis der er rindende vand i kolonihavehuset.
JA eller NEJ

4. Det foreslås, at vi igen etablerer et ordensudvalg, der refererer til bestyrelsen, med ansvar for planlægning og afvikling af ”skidtrunderne”, samt for kommunikationen om datoer til foreningens medlemmer.

• Vi stemmer om, om der skal nedsættes et nyt ordensudvalg.
JA eller NEJ

Hvis JA

• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?

5. det foreslås at nedsætte et egentligt fællesarbejdsudvalg med reference til bestyrelsen, der står for at planlægge og arrangere fællesarbejdsdagene, herunder udvælgelse af hvilke veje, der skal møde, hvilke opgaver der skal løftes samt varetager kommunikationen ud i foreningen.

• Vi stemmer om, der skal nedsættes et nyt fællesarbejdsudvalg.
JA eller NEJ

Hvis JA

• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?

B. Indkomne og rettidigt modtagne forslag fra medlemmerne:

1. Fra Christina Bruun, have 38: Mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes med prydplanter / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m. for at tilgodese biodiversiteten og samtidig bevare kolonihavestilen i nutid. Tillægshaverne er ikke inkluderede i forslaget.

Bestyrelsen vurderer, at en vedtagelse af forslaget vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor det ikke kan afgøres ved en almindelig afstemning.

Fra foreningsvedtægterne:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring • Optagelse af kollektive lån • Ekstraordinære indskud • Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer

Vi tæller op, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig ifht. vedtægtsændring – se ovenfor.

Hvis JA:
• Vi stemmer om, hvorvidt forslaget skal behandles som et forslag til vedtægtsændring.
JA eller NEJ

Hvis JA
• Vi stemmer om, om vedtægterne skal ændres, så forslag 1. kan gennemføres.
JA eller NEJ

Hvis JA
• Vi stemmer om, om mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes med pryd / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.

2. Christina Bruun, have 38: Referater fra diverse afholdte møder i bestyrelsen, kredsen, Generalforsamling foreslås at blive videreformidlet til medlemmerne via hjemmeside / opslagstavle i Infohus.

Bestyrelsen gør opmærksom på 1., at det sådan set allerede er en gældende regel / procedure, at foreningens interne referater (altså bestyrelsesmøde og generalforsamling) offentliggøres på foreningens hjemmeside. Og at, 2. referater fra kreds, hovedbestyrelse o.a. eksterne parter skal tilgås fra de pågældendes hjemmesider. Når der det sidste år har været udfald mht. til interne referater, skyldes det ikke mindst Coronaen, men også en mangel på arbejdskraft Bestyrelsen foreslår derfor, at:

Den til enhver tid siddende bestyrelse har fortsat ansvar for videreformidling af diverse interne referater og det indskærpes, at den følger denne gældende procedure.

• Vi stemmer om, om generalforsamlingen vil indskærpe den til enhver tid siddende bestyrelse hurtigst muligt at lægge diverse interne referater på hjemmesiden
JA eller NEJ

3. Kåre Emil Hansen, have 149: der bestilles Nabohjælp-app; frivillig og gratis oprettelse samt indkøb af skilt til 391,- til opstilling ved bommen.

• Vi stemmer om, om der skal etableres skilt og frivillig app.
JA eller NEJ

4. Christina Bruun, have 28: det foreslås, at de til enhver tid siddende udvalg kan findes på hjemmesiden.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette sådan set allerede er gældende og minder om, at dette er en forpligtelse, og at den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at der løbende opdateres.

• Vi stemmer således IKKE

5. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås at fjerne kravet om, at der skal være havelåge i alle haver, blot havenummeret er synligt fra vejen.

• Vi stemmer om, om kravet til havelåge skal bortfalde og der i stedet blot skal være tydelig markering af havenummer, som kan ses fra vejen.
JA eller NEJ

6. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås, at der gøres mere for fællesprojekter – både for at tilgodese det sociale fællesskab i foreningen og for at sikre udførelse af større & mindre arbejder. Konkret foreslås, at der omgående vedtages et antal ”drændage”, som lægges i kalenderen ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Som ved fællesarbejdsdagene skal der være mødepligt. De, der af den ene eller anden årsag ikke kan lave drænarbejde, sørger for kaffe, mad, etc.

• Vi stemmer om, om der skal indføres 2 – 3 ”drændage” årligt, hvor medlemmerne har pligt til at møde op og sammen tilse dræn og udbedre evt. drænskader.
JA eller NEJ

7. Dennis Ahlgreen, have 153: Det foreslås, at der ved frivilligt medlemsarbejde anlægges en spændende, frodig og oplevelsesrig oase og naturlegeplads på den nuværende fælles legeplads. Et rekreativt område for både børn og voksne.

• Vi stemmer om, om der ved frivilligt medlemsarbejde skal anlægges en naturlegeplads / rekreativt område på fællesarealet ved den gamle legeplads
JA eller NEJ

8. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.

Der gøres opmærksom på, at forslaget vil annullere generalforsamlingsvedtagelse af 19. september 2021, hvor forsamlingen stemte for at stadfæste og videreføre forbuddet mod kørsel på vejene om vinteren (når bortses fra indkørsel for politi, brand, beredskab, ambulancetjeneste og akutkørsel fra Vores Elnet/Fynsværket).

• Vi stemmer om, om håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
JA eller NEJ

9. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester

• Vi stemmer om, om foreningen fremover skal købe dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester
JA eller NEJ

Forslag GF 2022