Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 27/2 2023

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling HF Baagø 2023:

Tid: Mandag d. 27. februar 2023 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (afgår før tid)
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (modtager ikke genvalg)
• Næstformand: nr. 3: Christina Rex Skov (på valg)
• Bilagskontrollanter (2 personer)

Vurderingsudvalg:
Hans J. Jensen (ikke på valg)
Steffan K Fredriksen (ikke på valg)
Dennis Ahlgreen (ikke på valg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Christian Leftly (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Dennis Ahlgreen (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
• Fungerende bestyrelsesmedlem, suppleant Michael Vang Hjort (modtager genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7: Johanne Dollard (modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Henrik Von Spreckelsen (modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 2:
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer – normalt 4 bestyrelsesmedlemmer)
• Bilagskontrollantssuppleanter (2 personer)

Øvrige valg:
• Medlemmer til festudvalg p.t. sidder:
Henrik Von Spreckelsen (afgår)
Trine Graversen (afgår)
Gert Vinkel – det vides i skrivende stund ikke, om han ønsker genvalg
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn Helge Nielsen – det vides i skrivende stund ikke, om han ønsker genvalg.
• Valg til fællesarbejdsudvalg: Min. 3 personer. Udvalget afklarer internt hvordan opgaven fordeles.
• Valg til ordensudvalg min.3personer

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og dermed har mistet din stemmeret.

Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er 2 stemmer pr. havelod – obs nye regler, er der kun en lejer på et havelod, har pgl. 2 stemmer
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt, men: alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest fredag d. 12. februar 2023 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet d. 17/2 2022 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening