Indkaldelse til Ordinær generalforsamling 21

H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2021

Hermed indkaldes til H/F Baagøs ordinære generalforsamling 2021:

Tid: Søndag d. 19/9 2021 kl. 10:00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
6. Valg:

Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (Ikke på valg)
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (modtager ikke genvalg) Forslag: Wioleta Brzozowska
• Bestyrelsesmedlem nr. 3: Per Fribo Jørgensen (ikke på valg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (ikke på valg)

Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Bjarne Kristiansen (modtager ikke genvalg) Forslag: Bjarne Hansen
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Frank Andersen (modtager ikke genvalg)
• Bestyrelsesmedlem nr. 7. Johanne Dollard (modtager genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Morten B. Andersen (modtager genvalg)
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Vælges
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
• Medlemmer til festudvalg (1 – ? personer),
• Bilagskontrollanter (2 personer)
• Vurderingsudvalg der skal vælges 4 personer. Hans J. Jensen – Jan M. Pedersen modtager genvalg. Forslag: Stefan K. Frederiksen
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn

7. Forslag fra bestyrelsen
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
9. Eventuelt

OBS
 Der kan udelukkende behandles forslag, der er forenelige med reglerne for generalforsamling.
 I forbindelse med arrangementet er bestyrelsen vært ved en kop kaffe/te og en sodavand. Det er ikke tilladt at nyde medbragt øl/spiritus under generalforsamlingen.
 Der er rygeforbud i Havelodsselskabets lokaler, så vi holder rygepause en gang i timen. Vær opmærksom på, at hvis du går ud af bygningen uden for pauseintervallerne, vil det være ensbetydende med, at du har forladt generalforsamlingen og dermed har mistet din stemmeret.
Afstemningerne afholdes efter flg. regler:
 Der er en (1) stemme pr. havelod
 Der kan IKKE stemmes ved fuldmagt
Men:
 Alle medlemmer samt ægtefæller/samlevere har naturligvis taleret.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest onsdag 14/9-21 og skal sendes til H/F Baagø: baagoehaverne@gmail.com eller afleveres i postkassen i foreningshuset.
Når fristen for forslag er udløbet, sendes de sammen med regnskabet 2021 til foreningens medlemmer.

NB! HUSK AT MEDBRINGE GYLDIGT SYGESIKRINGSBEVIS.

VEL MØDT

Husk at afsætte dagen, så du/I får størst mulig indflydelse på hvad der sker i vores haveforening