Formands beretning GF 2022

Formands beretning 2022

Ordinær generalforsamling i Haveforeningen Baagø d. 23. februar 2022

Formandens beretning

Jeg vil gerne starte med endnu en gang at byde velkommen til den ordinære generalforsamling i Baagø 2022. Det er dejligt at se, at så mange er mødt op – som jeg plejer at sige, så er medlemmerne jo foreningen. Vores beslutninger tages af medlemmerne og det er medlemmerne, der tegner vores aktiviteter og projekter. Uden medlemmernes deltagelse og engagement intet fællesskab og heller ingen forening.

Vores fremtid afgøres af medlemmerne og det er generalforsamlingen som øverste og besluttende organ, der igangsætter og udstikker linjerne for det næste års arbejde og drift.

Der er jo ingen tvivl om, at vi kommer til at tale en del om vand i dag. MEN der er jo også foregået andre ting i det forgangne år – også selvom året jo er blevet noget kort, fordi vi ikke kunne holde 2021’s generalforsamling før i september måned, altså for lige godt 5 måneder siden.

Det leder mig jo selvfølgelig direkte over i Coronaen. Pandemien, som vi næsten ikke orker at tale om og forholde os til længere, men som alligevel har haft stor betydning for både det praktiske, det administrative og det sociale liv i foreningen.

Og den stikker stadig sit grimme fjæs frem: Vi kan jo bare se i dag, hvor I desværre ikke får den lovede kaffe, men må nøjes med sodavander, fordi det meste af bestyrelsen desværre er ramt og ligger på langs derhjemme. Nu Lyder det heldigvis fra experter og sundhedsansatte, at det ser ud som om, at kurven er knækket.
Forhåbentlig betyder det, at vi i den kommende sæson kan genoptage vores normale kolonihaveliv og igen begynde at omgås hinanden uden sprit, masker og gummivanter. Jeg glæder mig – og det håber jeg også, at I gør. Specielt ser jeg frem til, at vi kan begynde på det fundament til nyt fest- & aktivitetshus, som vi vedtog ved generalforsamlingen i september.

Siden den første nedlukning har vi jo været nødt til at holde afstand og undlade for megen interaktion mellem os. Dette har selvfølgelig også afspejlet sig i bestyrelsens arbejde, idet vi ikke har kunnet opretholde vores normale mødefrekvens. Alligevel synes jeg dog, at vi er kommet igennem det. Vi har formået at opretholde den normale drift, så regnskab, bogholderi og nyhedsbreve er passet og fulgt så godt, som det har været muligt.

Og så ikke mere Corona-snak i denne omgang.

Selvom det kun er 5 måneder siden, jeg sidst ønskede nye velkommen, er der alligevel kommet enkelte nye medlemmer til, som jeg også gerne vil byde velkommen. Jeg håber, at I vil engagere jer og bidrage til fællesskabet og det gode miljø. Hvad enten I er kommet hertil for at dyrke gulerødder eller for at lave en oase for jeres børn & familie eller for noget helt femte: Velkommen til.

Siden sidst har vi også måttet tage afsked med Hanne Neumann have 7 som desværre er afgået ved død her i februar. Som vi plejer, sendte foreningen naturligvis en blomst til begravelsen.

Jeg er jo på valg i år og synes derfor det er på sin plads at kigge lidt længere tilbage end bare til september.

Jeg vil selvfølgelig ikke kede jer med ALT, hvad vi har lavet siden 2016, men blot lige komme med et par punktnedslag.

I de år, hvor jeg har haft jeres tillid, har vi oplevet en hel masse. Først var der hele polemikken omkring vores lejekontrakt. Det var ved kontraktens genforhandling med Havnen i 2016, hvor Kredsen faktisk lige ”glemte” at orientere os om, at den overhovedet skulle forhandles og derpå, at nu havde de så også gjort det – helt hen over hovedet på os.

Ved den lejlighed var vi flere, der blev voldsomt bekymrede for, om vi nu ville blive opsagt om et øjeblik. Den bekymring har dog siden lagt sig. Vores jord er jo – blandt andet fordi vi ligger under grundvandsspejlet – ikke så attraktiv. Kontrakten skal forhandles næste gang i 2029 og selvom man jo aldrig skal sige aldrig, så tror jeg personligt nu ikke, at der bliver synderlige problemer med det.

Den nye kontrakt fra 2016 indebar ikke så mange umiddelbare forandringer – men det blev vores ansvar at tilse og vedligeholde det lille kantede pumpehus oppe ved Østre Dæmning. Det er gået over al forventning. Vi bestiller SLAMSOM til nogle årlige sugninger. Det er frivillige medlemmer, der holder øje med det og giver bestyrelsen besked, når det er tid for en overhaling. Her vil jeg gerne rette en særlig tak til Helge have 122. Hans årvågne øje har sørget for, at vi aldrig har oplevet pumpeproblemer.

Også i forbindelse med drænarbejdet har vi haft uvurderlig hjælp fra Helge, der sammen med blandt andre Anne-Marie fra have 67, Per fra have 61, Martin i have 94, Henry i have 138 og også Trine og Henrik fra haverne 13 og 76 har ydet en stor indsats.

Især her i de seneste dage har de to sidstnævnte virkelig givet den en skalle. Nu ved jeg godt, drænene lige nu er et følsomt emne – og vi skal sørme også have bedre styr på deres vedligehold inden næste vinter. Det vender vi tilbage til senere på denne generalforsamling. Men jeg kan ikke afholde mig fra at sige, at det arbejde, der udføres i foreningen, beror på medlemmerne og deres vilje til at deltage og give en hånd med.

Ved sidste generalforsamling vedtog vi på bestyrelsens foranledning, at hver vej skulle nedsætte et drænudvalg, der skulle sikre at mobilisere vejens beboere i forhold til eftersyn, reparationer, etc. både i og udenfor sæsonen.
Det var så meningen, at udvalgene skulle kontakte bestyrelsen med henblik på udlån af eller kørsel med spulingsmaskinen, som vi havde indkøbt til formålet. Meningen var, at udvalgsmedlemmerne skulle instrueres i brugen af maskinen, men det skete lissom ikke.

Det var – kan jeg se i bagklogskabens ulidelige klarhed – en alt for løs beslutning. Vi er nødt til at få strammet op og organiseret bedre. Derfor håber jeg, at nogen af jer vil melde jer, når vi når til nedsættelsen af udvalg. Og at jer, der melder jer, også vil påtage jer den organisatoriske side af sagen og simpelthen planlægge og indkalde til drænarbejde og på eget initiativ tage kontakt til bestyrelsen med henblik på at lære maskinen at kende, så I kan bruge den.

Ingen af os er herrer over vejret eller har en hot line til vejrguderne, så vi må arbejde os ud af det!!

I de godt 6 år, jeg har været valgt, har vi også – igen ved et enormt stort frivilligt arbejde – opnået, at alle haver har egen målerbrønd. Jeg mødte en del modstand, da jeg startede det projekt op, men nu tror jeg, at vi alle er blevet meget tilfredse.

Det har jo haft den effekt, at vandbetalingen er blevet retfærdig, fordi vi hver især betaler vores eget vandforbrug – modsat tidligere, hvor en samlet regning blev divideret ud på alle haverne. Dengang kunne vi opleve at betale for meget mere – eller for den sags skyld mindre – vand, end vi havde brugt.

Med etableringen af brønde og målere fik vi også udryddet en del gamle ledninger. Det blev vores eget individuelle ansvar at betale for det vand, der måtte løbe ud gennem tæringer eller huller i de ledninger, der ligger inde på vores egne havelodder. Mange fik udskiftet eller repareret defekte ledninger og som resultat af det, faldt den samlede vandregning meget markant.

Vi har også fået installeret vores autobom og er herved sluppet af med i hvert fald nogle af de joy riders, der før i tiden kørte ind bare for at køre rundt (nogle gange i et temmelig hasarderet tempo) eller kørte ind for at bryde ind og stjæle fra haver, skure og huse og nemt at kunne køre rovet ud.

Vi har også knoklet meget med vores veje og afprøvet en række forskellige slags vejfyld. Der har selvfølgelig – som der altid er med den slags – været en del uenighed, men det ser ud som om, vi omsider har fundet et produkt, der virker. Og det er dejligt at se, at så mange på eget initiativ henter fyld på p-pladserne og får udbedret de skader, der opstår.

På grund af et uomgåeligt krav fra kommunen har vi fået etableret fælles dagrenovation i sæsonen og flere af jer har også takket ja til individuel vinterordning. Der var selvfølgelig indkøringsvanskeligheder. Og nogle af os var slemme til ikke at sortere rigtigt og derved skabe overfyldninger, men mon ikke vi har lært det nu, så det bare kører i år? Det håber jeg i hvert fald.

Det er også kommunens krav om korrekt spildevandshåndtering, der har fået så mange til at etablere samletanke. Og jeg ved, at flere af jer, der endnu ikke har tank, har plander om at komme i gang til foråret, når foreningen åbner igen.

Det er godt at se, at vi også i Baagø – i takt med resten af samfundet – bliver mere lovlydige og miljøbevidste. Jeg kan fortælle jer, at kommunes fokus på spildevand ikke forsvinder og de vil fortsat udføre tilsyn med udledningen. Og så vil det jo være skønt, hvis Baagø snart lever fuldt op til kravene.

Jeg vil også lige nævne det nye foreningssystem, FORENINGSLET, som nu snart er ved at være fuldt implementeret. Det kan bl.a. kan håndtere ind- & udbetalinger. Jeg ved, at der har været et par fejludsendelser i forbindelse med blandt andet vandregninger, men heldigvis har I taget det pænt og blot henvendt jer, så vi har kunnet rette fejlene.

Vi er nu ved at være ude over de værste børnesygdomme i systemet og når vi kører 100 %, bliver mange ting nemmere og mere ”idiotsikrede” for både kasserer, bogholder og revisor. Jeg vil gerne her takke Jørgen fra have (nr. ??), som har været en enorm hjælp i processen og som stadig stiller sin regnskabsforståelse til rådighed også i forbindelse med revisionen af regnskabet.

Endelig vil jeg gerne nævne det gode samarbejde, vi har fået opbygget med Odense Kommune. Vi har jo oplevet, at kommunerne siden 2016 har stillet flere og flere krav til os. Og jeg kan fortælle jer, at vi i Baagø hører til blandt duksene i klassen. Men denne ”eliteposition” fritager os jo ikke for fortsat at opfylde ikke bare de eksisterende krav og forordninger, men også de fremtidige, som det er mit klare indtryk, at der kun bliver flere af.

Også samarbejdet med Havelodsselskabet – som vi i daglig tale kalder kredsen – er blevet bedre. Og ligesom med samarbejdet med kommunen, kan jeg love jer, at et godt samarbejdsklima kommer os alle til gode som medlemmer.

Siden jeg som temmelig uvidende sagde ja til at stille op tilbage i 2016, har jeg lært en hulens bunke ting om bl.a. regler og lovgivning. Om foreninger i almindelighed og om kolonihaveforeninger i særdeleshed. Og om omgang og samarbejde med andre myndigheder. Det viser sig at være temmelig omfattende, men også meget spændende.

Hver gang jeg tænker, at nu kan der ikke være mere, jeg skal sætte mig ind i, jeg har jo læst alt. Så er der en af jer der stiller et helt nyt spørgsmål eller peger på en ny problematik, der gør, at jeg igen må gennemstøve utallige siders lovgivning, vejledninger og procedurebeskrivelser. Forstå mig ret: Jeg klager ikke. Det er utrolig spændende, men – som jeg vist har sagt før – er jeg glad for, at jeg er blevet pensioneret og ikke længere skal have det til at gå op med et fuldtidsarbejde.

I forlængelse heraf vil jeg gerne rette en stor tak til den siddende bestyrelse. Nogle af jer har siddet i flere perioder og dette har skabt en kontinuitet, som højner effektiviteten og har gjort os skarpere. Det tror jeg har kunnet mærkes i foreningen. Så stor tak til jer alle, både jer, der måske bliver genvalgt og jer, der ønsker gå af. Det er og har også altid været min ambition, at have en samarbejdende og engageret bestyrelse og jeg synes, at vi er lykkedes – også trods Coronaen.

Jeg vil slutte af med at sige, at jeg jo har valgt at genopstille. Hvis jeg ender med at blive valgt, er det mit ønske fortsat at arbejde for en god forening med et sundt regnskab. En forening med plads til forskellighed, men med et stærkt fællesskab og et solidt engagement.

Og så vil jeg ellers bare ønske jer en god generalforsamling og en god sæson 2022!