Referat fra GF 2022 23/2

Tak til Michael Vagn Hjorth
Referat – HF Baagø generalforsamling 2022
REFERAT FRA H/F BAAGØ – ORDINÆR GENERALORSAMLING 2022
Tid: Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19.00
Sted: Odense Havlodsselskabs lokaler, Skovsbovænget 10, 5230 Odense M.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Frank blev valgt til dirigent og konstaterede der var 44 fremmødte til generalforsamlingen
2. Valg til stemmeudvalg (2 personer)
Trine (have 13) og Henrik (have 76) blev valgt
3. Formandens beretning.
Det var kun formanden og kassér fra bestyrelsen der deltog, da resten af bestyrelsen var ramt af
Corona.
Formanden holdt en fin beretning , hvor han lagde vægt på at vi alle skal huske at ”vi er
foreningen” – vi er et fællesskab, det er grundlaget for vores eksistens. Formanden håber på at
det kommende år kommer til at byde på mere socialt liv i foreningen. Formanden bød i den
forbindelse foreningens nye medlemmer velkommen.
Status på det kommende foreningshus, er at vi pt. afventer byggetilladelse fra Odense kommune.
Formanden fortalte også at Hanne fra have 7 desværre gik bort tidligere i februar måned.
Da formanden er på valg, lavede han et kort overblik over hvad der er sket af tiltage i de år han
har været formand (siden 2016):
– Der var en del polemik vedrørende vores fælles lejekontrakt – den blev ændret således den først
skal genforhandles i 2029
– Alle haver har fået separat vandmåler, hvilket har reduceret foreningens samlede vandforbrug
markant og der blev samtidig ryddet op i en del gamle vandledninger
– Vi fik installeret bom, som har været med til at reducere antallet af ubudne gæster
– Vi har fået fælles renovation og mange haver har fået etableret samletank
– Bestyrelsen er blevet mere digital og er efter en længere indkørselsperiode kommet godt i gang
med brugen af ForeningsLet, som håndterer foreningens regnskab (ind- og udbetalinger) mv.
– Gennem årene har vi fået et tæt og godt samarbejde med Odense Kommune.
Formanden rundede af med at sige, at han genopstiller og vil i givet fald arbejde for et godt
fællesskab i foreningen, samt en god økonomi.
Formanden takkede herudover den siddende bestyrelse, samt dræns udvalget for deres kæmpe
arbejde igennem året.
Efter formandens beretning fik Jørgen fra Havelodsselskabet ordet og kunne fortælle at jura
spørgsmål fremadrettet skal indsendes skriftligt, da Havelodsselskabet har besluttet at nedlægge
deres telefonsupport. Supporten fra Havelodsselskabet er primært blevet brugt af foreningens
bestyrelse.
4. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Bjarne Hansen
Der var blandede spørgsmål til regnskabet, særligt blev der spurgt ind til hvad
”medlemskontingent” dækker over. Medlemskontingent dækker over:
– Jordleje
– Kontingent til kreds og forbund
– Fælles renovation
– Skorsten (for dem som har egen skorsten)
– Fælles forsikring (for dem som er en del af fællesforsikringen)
Der var et ønske om at regnskabsaflæggelsen fremadrettet bliver mere specifik, så vi dermed
opnår større gennemsigtighed af regnskabet, eksempelvis ønskes det at der i stedet for
”medlemskontingent” står ”medlemskontingent (jordleje, foreningskontingent, renovation,
skorsten, forsikring) – kunne også angives som note.
5. Fremlæggelse af budget samt godkendelse v. kasserer Bjarne Hansen
Budgettet blev gennemgået. Der blev spurgt ind til om budgettet var revideret – og det er det.
Budgettet blev godkendt med flertal.
6. Valg:
Valg for 2 år:
• Formand: nr. 1: Formand Henning Lang (på valg, modtager genvalg)
Henning (have 106) genvalgt
• Kasserer: nr. 2: Bjarne Hansen (ikke på valg)
• Næstformand: nr. 3: Christina Rex Skov (ikke på valg)
Valg for 1 år:
• Bestyrelsesmedlem nr. 4: Marcus Florentz (på valg, modtager ikke genvalg)
Marcus (have143) havde besluttet alligevel at modtage genvalg. Genvalgt.
• Bestyrelsesmedlem nr. 5: Wioleta Brzozowska (ikke på valg)
Christian (have 23) valgt
• Bestyrelsesmedlem nr. 6: Per Friboe (er efter eget valg udtrådt af bestyrelsen)
Dennis (have 153) valgt
• Bestyrelsesmedlem nr. 7: Johanne Dollard (på valg, modtager genvalg)
Johanne (have 95) genvalgt
• Bestyrelsessuppleant nr. 1: Morten B. Andersen
Michael (have 11) valgt
• Bestyrelsessuppleant nr. 2: Michael Vang Hjort
Henrik (have 76) valgt
• Delegerede til kredsens repræsentantskab (4 personer)
Bestyrelsen sørger efter konstituering for at afklare dette
• Evt. medlemmer til festudvalg p.t. sidder:
Henrik Von Spreckelsen Genvalgt
Trine Graversen Genvalgt
Gert Vinkel Genvalgt
• Bilagskontrollanter (2 personer)
Michael (have 11) valgt
Birgit (have 57) valgt
• Opsynsperson til foreningens åbne dræn
Helge (have 122) genvalgt
Note: Hvis man går forbi det 6-kantede pumpehus og ser at lampen ved døren lyser rødt så kører
pumpen ikke. Giv da bestyrelsen besked.
Vurderingsudvalg:
Der manglede punkt vedr. vurderingsudvalg. 5 medlemmer blev valgt, disse skal på
vurderingskursus inden de kan foretage vurderinger.
Ved vurderinger skal det altid være et ulige antal vurderingsfolk, hvoraf max 1 fra bestyrelsen må
deltage.
Følgende blev valgt: Hans (have 26), Stefan (have 17), Christian (have 23), Dennis (have 153) og
Heidi (have 118).
7. Forslag fra bestyrelsen
A. Det foreslås, at medlemmer, der skal have leveret materialer m.m. (i åbningssæsonen
i hele foreningen og i vintersæsonen på parkeringspladsen), skal være til stede ved
leveringen og efterse, at der ikke laves skade på vejnet, el-skabe, hække etc.
Vi stemmer om, om alle medlemmer skal pålægges at være til stede ved leveringer og holde
øje med evt. skader.
JA eller NEJ
25 stemmer for, 12 imod. Vedtaget.
B. Ved leverancer skal foreningens medlemmer, forud for levering, sørge for (enten ved
fotos eller ved besøg), at vognmanden har vurderet, at tilkørselsforholdene kan
”bære” (last)bilens tyngde og/eller størrelse.
• Vi stemmer om, om alle medlemmer forud for levereringer fra vognmænd, skal sikre sig
vognmandens vurdering af, om bilerne kan komme forbi.
JA eller NEJ
Der var flertal. Vedtaget.
3. På baggrund af kommunens pålæg om korrekt spildevandshåndtering foreslås det, at det
fremover skal være en pligt at have etableret samletank, hvis der er indlagt rindende vand i
kolonihavehuset.
• Vi stemmer om, der skal være pligt til samletank, hvis der er rindende vand i
kolonihavehuset.
JA eller NEJ
Forslaget falder da det allerede er et krav jf. §6 stk. 23 i tillægget til vores lejekontrakt med
Odense Kommune.
Flere medlemmer henviste til en anden regel som fremgår af Odense Kommunes hjemmeside,
som siger det er tilladt at have en dunk til spildevand, såfremt man kun har 1 afløb på grunden.
Bestyrelsen får bekræftet ved Odense Kommune hvilken bestemmelse der gør sig gældende –
informationen lægges på hjemmesiden.
4. Det foreslås, at vi igen etablerer et ordensudvalg, der refererer til bestyrelsen, med
ansvar for planlægning og afvikling af ”skidtrunderne”, samt for kommunikationen om
datoer til foreningens medlemmer.
• Vi stemmer om, om der skal nedsættes et nyt ordensudvalg.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
Hvis JA
• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?
Anette (have 26), Jørgen (have 6), Merete (have 126), Heidi (have 118) og Anette (have 45)
Note: Der blev valgt 5 ind, da der var mange der meldte sig. Der skal altid gå et ulige antal rund
(3 eller 5). Udvalget afklarer internt hvordan opgaven fordeles.
5. Det foreslås at nedsætte et egentligt fællesarbejdsudvalg med reference til bestyrelsen,
der står for at planlægge og arrangere fællesarbejdsdagene, herunder udvælgelse af hvilke
veje, der skal møde, hvilke opgaver der skal løftes samt varetager kommunikationen ud i
foreningen.
• Vi stemmer om, der skal nedsættes et nyt fællesarbejdsudvalg.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
Hvis JA
• 4 medlemmer vælges – hvem melder sig?
Bjarne (have 74), Jørgen (have 3), Trine (have 13) og Henrik (have 76)
8. Indkomne forslag fra medlemmerne
1. Fra Christina Bruun, have 38: Mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal
dyrkes med prydplanter / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.
for at tilgodese biodiversiteten og samtidig bevare kolonihavestilen i nutid. Tillægshaverne
er ikke inkluderede i forslaget.
Bestyrelsen vurderer, at en vedtagelse af forslaget vil kræve en vedtægtsændring, hvorfor
det ikke kan afgøres ved en almindelig afstemning.
Fra foreningsvedtægterne:
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Skal
der stemmes om forslag til:
• Vedtægtsændring • Optagelse af kollektive lån • Ekstraordinære indskud •
Haveforeningens opløsning kræves dog, at mindst 2/3 af de udlejede haver er mødt, og at
2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men
2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling,
som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer
Vi tæller op, om generalforsamlingen er beslutningsdygtig ifht. vedtægtsændring – se
ovenfor.
Hvis JA:
• Vi stemmer om, hvorvidt forslaget skal behandles som et forslag til vedtægtsændring.
JA eller NEJ
Hvis JA
• Vi stemmer om, om vedtægterne skal ændres, så forslag 1. kan gennemføres.
JA eller NEJ
Hvis JA
• Vi stemmer om, om mindst 10 % af det ubebyggede have-areal i alle haver skal dyrkes
med pryd / grøntsager / bærbuske / græsser iblandet bi-træks planter m.m.
Forslaget faldt, da vi var for få fremmødte.
2. Christina Bruun, have 38: Referater fra diverse afholdte møder i bestyrelsen, kredsen,
Generalforsamling foreslås at blive videreformidlet til medlemmerne via hjemmeside /
opslagstavle i Infohus.
Bestyrelsen gør opmærksom på 1., at det sådan set allerede er en gældende regel /
procedure, at foreningens interne referater (altså bestyrelsesmøde og generalforsamling)
offentliggøres på foreningens hjemmeside. Og at, 2. referater fra kreds, hovedbestyrelse
o.a. eksterne parter skal tilgås fra de pågældendes hjemmesider. Når der det sidste år har
været udfald mht. til interne referater, skyldes det ikke mindst Coronaen, men også en
mangel på arbejdskraft Bestyrelsen foreslår derfor, at:
Den til enhver tid siddende bestyrelse har fortsat ansvar for videreformidling af diverse
interne referater og det indskærpes, at den følger denne gældende procedure.
• Vi stemmer om, om generalforsamlingen vil indskærpe den til enhver tid siddende
bestyrelse hurtigst muligt at lægge diverse interne referater på hjemmesiden
JA eller NEJ
Der kunne stemmes om dette punkt, da dette allerede er en del af bestyrelsens arbejde.
3. Kåre Emil Hansen, have 149: der bestilles Nabohjælp-app; frivillig og gratis oprettelse
samt indkøb af skilt til 391,- til opstilling ved bommen.
• Vi stemmer om, om der skal etableres skilt og frivillig app.
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
4. Christina Bruun, have 28: det foreslås, at de til enhver tid siddende udvalg kan findes på
hjemmesiden.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at dette sådan set allerede er gældende og minder om, at
dette er en forpligtelse, og at den til enhver tid siddende bestyrelse er ansvarlig for at der
løbende opdateres.
• Vi stemmer således IKKE
Der blev ikke stemt om dette forslag.
5. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås at fjerne kravet om, at der skal være havelåge i
alle haver, blot havenummeret er synligt fra vejen.
• Vi stemmer om, om kravet til havelåge skal bortfalde og der i stedet blot skal være tydelig
markering af havenummer, som kan ses fra vejen.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
6. Dennis Ahlgreen, have 153: det foreslås, at der gøres mere for fællesprojekter – både for
at tilgodese det sociale fællesskab i foreningen og for at sikre udførelse af større & mindre
arbejder. Konkret foreslås, at der omgående vedtages et antal ”drændage”, som lægges i
kalenderen ved det konstituerende bestyrelsesmøde. Som ved fællesarbejdsdagene skal der
være mødepligt. De, der af den ene eller anden årsag ikke kan lave drænarbejde, sørger for
kaffe, mad, etc.
• Vi stemmer om, om der skal indføres 2 – 3 ”drændage” årligt, hvor medlemmerne har pligt
til at møde op og sammen tilse dræn og udbedre evt. drænskader.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt, da det bliver håndteret via de almindelige arbejdsdage.
7. Dennis Ahlgreen, have 153: Det foreslås, at der ved frivilligt medlemsarbejde anlægges
en spændende, frodig og oplevelsesrig oase og naturlegeplads på den nuværende fælles
legeplads. Et rekreativt område for både børn og voksne.
• Vi stemmer om, om der ved frivilligt medlemsarbejde skal anlægges en naturlegeplads /
rekreativt område på fællesarealet ved den gamle legeplads
JA eller NEJ
Flertallet stemte for. Vedtaget.
8. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at håndværkere må køre ind i området om vinteren
med materialer og værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
Der gøres opmærksom på, at forslaget vil annullere generalforsamlingsvedtagelse af 19.
september 2021, hvor forsamlingen stemte for at stadfæste og videreføre forbuddet mod
kørsel på vejene om vinteren (når bortses fra indkørsel for politi, brand, beredskab,
ambulancetjeneste og akutkørsel fra Vores Elnet/Fynsværket).
• Vi stemmer om, om håndværkere må køre ind i området om vinteren med materialer og
værktøj. For derefter at parkerer køretøjet på p pladsen igen.
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
9. Birgit A. Borre, have 57: Det foreslås, at dræntilsyn, -vedligehold og -reparationer
indkøbes hos autoriseret kloakmester
• Vi stemmer om, om foreningen fremover skal købe dræntilsyn, -vedligehold og –
reparationer indkøbes hos autoriseret kloakmester
JA eller NEJ
Flertallet stemte imod. Forslaget faldt.
9. Eventuelt
A. Der blev spurgt ind til de problemer der er med Slamson som ødelægger veje og hække på
Ågade. Bestyrelsen fortalte af haveejer har fået påbud om at fælde træer, som vil lette
passagen gennem havegangen for Slamson.
B. Vi blev gjort opmærksom på at H/F Baagø er blevet godkendt som ”Byvenlig forening”
hvilket er meget positivt for foreningens renommé.
C. Der blev efterspurgt om nogen har bi-venlige planter som de vil donere til bistaderne, så
er man velkommen til at kontakte Langgade 149. Der kommer et opslag i foreningshuset
som fortæller hvad bi-venlige planter er.
D. Der blev spurgt til om foreningen ikke skulle have hjertestarter. Det har på tidligere
generalforsamlinger været drøftet, men der mangler at blive indhentet tilbud/pris, som
kan tages med på en efterfølgende generalforsamling til beslutning. Birgit (have 57) sørger
for at få indhentet tilbud/pris.
E. Have 138 har en gul trækvogn som gerne må lånes hvis man skal have fragtet ting rundt i
haveforeningen i vinterperioden hvor biler ikke må køre i foreningen. Dette skal blot
aftales med haveejer.
F. Der blev spurgt til om der ikke kunne blive indkøbt fællespumper og slanger, som vi kan
bruge i det fælles dræns arbejde. Trine (have 13) fortalte at dræns udvalget allerede
arbejder på en løsning.
G. Afslutningsvis henstillede formanden til at bestyrelsesrelevante spørgsmål sendes direkte
til bestyrelsens mailen og ikke via foreningens Facebook gruppe, da bestyrelsen ikke er
aktive på Facebook