Nyt om vandet i Baagø

Nyt om vandet i Baagø: Nu installerer vi vandmålere i alle haver.

Hvorfor gør vi det:
På dette års generalforsamling vedtog vi jo at installere vandmålere i alle haver – også i tillægshaverne. Det gjorde vi, fordi vores årlige vandregning over de senere år er steget markant. Hidtil har vi hæftet solidarisk og har således afregnet vandet kollektivt med samme beløb til hver haveejer og tillægshavernes vandforbrug er, sammen med forbruget i fællesfaciliterne, blevet betalt af foreningen – altså med vores alle sammens penge.

At generalforsamlingen tiltrådte beslutningen om målerinstallering, betyder, at vi fremover skal betale for vores faktiske og individuelle forbrug og ikke bare ’deles ligeligt om regningen’.

Vi kan nemlig se, at der er stor forskel på vores individuelle vandforbrug. Nogen opholder sig meget herude i løbet af sæsonen, mens andre er her mindre. Nogen dyrker mange afgrøder og vander meget, andre gør det i mindre omfang. Dette bevirker, at vort forbrug varierer meget.

En anden forskel opstår, fordi vi hver især er ansvarlige for at tilse og vedligeholde vores egen stikledning. Stikledningen er det forsyningsrør, der går ude fra stophanen i vejen og ind til vore huse og (have)vandhaner. Hvis denne vedligeholdelse ikke er lige god alle steder, betaler vi sammen for eventuelt vandspild opstået ved lækager, der ikke er reparerede.

Lad os bare være ærlige og konstatere, at den hidtidige vandafregning af mange opleves som uretfærdig og længe har været et irritationsmoment for mange af vore medlemmer.

Hvad er så fordelene?
Ved installation af individuelle vandmålere vil hver haveejer fremover blive opkrævet for eget individuelt vandforbrug. Vi vil dog stadig skulle hæfte kollektivt og solidarisk for vandforbruget på fællestoiletterne og i medlemshuset, idet dette jo er faciliteter, der kommer os alle til nytte og gavn.

En paragraf i vores reglement siger, at man ikke må have installeret vaske- eller opvaskemaskine i foreningen. Paragraffen er der netop af hensynet til den kollektive afregning af forbrugsvand. En anden fordel ved vandmålerne er derfor, at paragraffen vil kunne ophæves og det fremover vil være tilladt at installere disse – dog først når samtlige vandmålere er installerede. OBS: DOG KUN HVIS DER PÅ GRUNDEN ER ETABLERET GODKENDT SAMLETANK TIL HÅNDTERING AF SPILDEVAND.

Hvordan så med økonomien?
Det lykkedes at få et tilbud på komplet vandmålerbrønd monteret med 2 ventiler og vandmåler til en fordelagtig pris på: 1050,-/stk. Der er sammen med årets haveleje opkrævet 1500,- pr have. Forskellen på 450,- mellem pristilbuddet og det opkrævede beløb, skal så dække anlægsudgifterne, som består af bl.a. fittings til montering og det nødvendige gravearbejde. Det er lykkes at forhandle en god aftale hjem med Del-Pin vedr. leje af gravemaskine.

Om det beløbet på de 1500,- så også kommer til at holde, er svært at bedømme på nuværende tidspunkt. Hvis det ikke gør, skal bestyrelsen tage stilling, om en eventuel merudgift skal fordeles ud på alle haveejere, eller om udgiften skal løftes af foreningens investeringskonto.

Det er vigtigt, at pointere at hele projektet og altså også økonomien i det er baseret på frivillig arbejdskraft fra hele foreningen – altså os alle sammen.

Hvad skal du selv gøre?
Du skal selv så vidt mulig være til stede, når der skal monteres i din have.

Målerbrønden forsøges placeret så tæt på eksisterende stophane og stikledning som muligt samt så vidt mulig på egen grund. Der er haver, hvor der deles stophane og hvor montering af et T-stykke vil være nødvendig, for at der kan tilsluttes 2 målere.

For at vi kan konstatere placering, retning og dybde på din stikledning på grunden, skal du selv håndgrave omkring stophanen, så rørledningen blotlægges i ca. 1 meters længde i hver retning.

Hvis der ikke er fri adgang for gravemaskinen til din have, vil det være nødvendigt, at en del af din hæk graves op. Dette kan gøres sådan, at den evt. kan genplantes (du kan vælge selv at gøre dette. Så bliver det gjort, sådan som du vil have det).

Når målerbrønden er monteret og det er konstateret at alle sammenføjninger er tætte, skal du selv dække hullet omkring måler brønd samt genetablere eventuelt opgravet hæk.

Hvis du vælger selv at håndgrave, skal hullet placeres som beskrevet ovenfor. Det skal være 1 x 1 meter i diameter og 120 cm dybt. Stikledning skal blotlægges som ovenfor beskrevet.

Hvis du bruger og opholder dig i din have i weekender og helligdage uden for sæsonen (som jo går fra november – maj) og du gerne vil have mulighed for vand, anbefales det, at du udskifter din stikledning, hvis den er defekt og hvis ikke den er i frostfri dybde. Vandet i haveforeningen skal nemlig fremadrettet – så vidt muligt – være helårsvand (dog ikke på fællestoiletter og i tillægshaver, hvor vi fortsat lukke for vinteren). Du vil naturligvis stadig have mulighed for at lukke din egen stophane om vinteren, hvis du ønsker det.

Hvornår skal du have din have klar til montering?
Du kan starte, så snart du kan/vil. Faktisk jo før, des bedre. Dog senest, så det er gjort, når der påbegyndes arbejde på din vej (se tids- & handleplan nedenfor).

Der adviseres i forvejen på hjemmesiden og på Facebook-gruppen.

Tids- & handleplan:
Da vi er i gang med et pilotprojekt og arbejdet er baseret på frivillig arbejdskraft, kan det lige nu være svært at give en nøjagtig køreplan, men:

Vi startede på Ågade lørdag d. 6 maj (adviseret meget kort på hjemmeside og Facebook). Se længere nede under Status og Erfaringer.

Langgade forventes igangsat fra fredag 19. maj til søndag d 21. maj (forudsat, selvfølgelig, at der kan mønstres den nødvendige arbejdskraft).
Resten af foreningen bliver planlagt senere.

Hvad består arbejdet i?
Der graves hul til målerbrønd – Det kræver, at der er nogen, der kan og vil køre gravemaskinen.
Der skal være et eller flere arbejdshold til montering.
Det kontrollers om alle sammenføjninger er tætte.
Målernummer til den enkelte have noters på liste.
Haveejer fortager selv oprydning og lukning af montagearbejdet.

Hvilken (frivillig) hjælp og arbejdskraft har vi brug for?
Lad mig starte med at slå fast: Vi er ALLE er ”tvangsindlagt” til at deltage. Hver især med det vi nu kan tilbyde af arbejdskraft og kvalifikationer.
Der skal bruges folk, der kan køre en gravemaskine.
Hjælp på jorden med spade og skovl ved gravemaskine
Nogen, der kan montere rør i målerbrønde og varetage monteringen i selve haven (oplæring kan arrangeres).

Når vandmåleren og brønden er monteret:
Ved monteringen er det næsten umuligt at undgå, at der kommer lidt urenheder ind i systemet så sørg for at lade vandet løbe et stykke tid, inden du bruger (eller i hvert fald drikker) af det, så evt. urenheder skylles ud af systemet.

For at sikre at alle sammenføjninger er tætte, må hullet omkring målerbrønden først igen overdækkes med jord efter et par dage.

Hvornår begynder vi på det nye afregningssystem?
Når samtlige haver i foreningen er færdigmonteret. Ambitionen er at blive færdige i denne sæson.

Hvordan så med fælleshaverne?
Alle fælleshaver bliver monteret med udendørs vandmåler (altså ikke nedgravet) samt aflåselige ventiler snarest muligt. Herefter noteres målernummer samt målerstand. Herefter afregnes der efter målerstand med øjebliklig virkning.

Foreningen står for udgiften til materialeindkøb og montering for samtlige fælleshaver.

Vigtige konsekvenser:
Hvis ikke der er:
• Fortaget indbetaling til vandmåler sammen med betaling af dette års haveejer eller truffet aftale om senere betaling med kasserere (Michael, have nummer 99).
• Fortaget korrekt opgravning eller egen korrekt forberedelse.
Bliver vandforsyningen til de pågældende haver lukket, indtil ovenstående er bragt i orden.

Hvis der bevist forsøges omgåelse af forbrugsafregning efter måler, ekskluderes havejer fra H/F Baagø med øjebliklig virkning og haven inddrages af foreningen.

Status og Erfaringer:
Vi startede som nævnt projektet lørdag 6. maj på Ågade. Der var en meget kort indkaldelse, som annonceredes på hjemmeside og Facebook. Det korte varsel udløste nogen bemærkninger om, for kort varsel, krav om honorarbetaling m.m.

Jeg kom i dén forbindelse endnu engang til at tænke, at vi jo er en forening. I foreninger af vores slags er de fleste aktiviteter og projekter fælleseje og baseret på frivillig arbejdskraft. Dette projekt er vedtaget af generalforsamlingen og er ubetinget til alles fordel. Det er sat i verden på baggrund af et udtalt ønske blandt rigtig mange medlemmer og jo vedtaget på generalforsamlingen. Både styringen og organiseringen er frivillig. Derfor kan det være svært at forstå, hvorfor nogen kan få den idé, at det kun skal være bestyrelsen, der skal varetage hele byrden og ansvaret. Det er et stort projekt og fejl vil opstå og vi er nødt til at hjælpes ad ALLESAMMEN sammen. Dette uden betaling, men til foreningens og dermed ALLES bedste.

Til vores ”jomfrutur” og opstart i lørdags, d. 6. maj, mødte 4 mand op fra start og der kom lidt hjælp til i løbet af dagen. Det var gode arbejdskræfter og vi fik meget fra hånden, havde det sjovt og lærte en masse

Jeg havde forinden kontaktet samtlige haveejere på Ågade for at informere om, hvornår vi forventede at starte samt for at få klarlagt, hvem der ville grave selv og hvem, der ville have en maskine til det. Jeg havde også indkøbt og hentet diverse materialer, bl.a. fittings, så vi var klar.

Meningen var, at vi skulle prøve at få et overblik over arbejdsgang, procedure for montering samt hvad hver haveejer SKAL deltage i.

Målerbrøndene var, trods aftale med leverandøren herom, endnu ikke ankommet. Jeg har fået deres ord for, at første halvdel (60 stk.) leveres torsdag d. 11. maj, sammen med målerne til tillægshaverne (hjælp søges til aflæsning samt anbringelse i container).

Gravemaskinen var bestilt, så vi kunne lige så godt starte med at få erfaring med gravearbejdet.

Vi startede med, at min kat og jeg var første gravemaskineførere. Marcus blev helt bekymret for, om jeg nu osse kunne styre det og skyndte sig over i teltet, hvor der var lørdagshygge for at høre, om Bo (have 38) ikke havde lyst til at bidrage med sin ekspertise. Efter lidt betænkningstid indvilligede han i at give en hånd med og vi var meget taknemmelige.

Vi besluttede at montere det prøveeksemplar af målerbrønd, som vi havde modtaget, i have 108 hos Tom. Dette viste sig, at være noget vanskeligere, end vi først havde forestillet os. Vi skulle lige lære fremgangsmåde og at samle PVC-rør rigtigt, men efter nogle forsøg lykkes det at oparbejde erfaring og en god rutine.

Vi erfarede, at PVC-rør er ret uhåndterlige og ubøjelige, samt arbejdsstilling liggende på maven eller nede i et lille hul ikke er helt nemt. Det resulterede da også i, at Per (have 61) og jeg selv måtte ramme sengen kl 19 lørdag aften med en stak diverse smertestillende piller – vi er jo ikke så unge, som vi har været. Vi kan på den baggrund konstatere, at vi har absolut brug for flere frivillige til dette arbejde.

Mens vi arbejdede med monteringen af prøvebrønden, fortsattes gravearbejdet i 2 andre haver. Her blev desværre en hovedvandledning gravet overover, men heldigvis var Helge (have 122) mand for at udbedre skaden.

Erfaringen med gravearbejdet er, at der skal håndgraves med spade først for sikkert at lokalisere, hvor stik- og hovedledning ligger og at disse skal blotlægge en meter hver vej, inden vi kan sætte maskinen på.

Søndag øvede jeg mig på egen hånd i at køre gravemaskinen og blev efterhånden ret ferm til det. Dernæst blev der gravet fri i yderligere 2 haver. Mandag forsatte Bjarne (have 123) og jeg med at færdiggøre Ågade. Bjarne var på jorden og dirigerede og jeg kørte maskinen – og hold nu op: Vi syntes selv, at vi lærte noget og blev gode til det. Jeg skal hilse og sige, at Bjarne lever endnu – så I kan bare selv spørge ham

Lige et enkelt ”surt opstød” på falderebet: Jeg bliver nødt til at indrømme, at jeg syntes, at det var lidt provokerende at se, at der var haveejere i nogle af de omliggende haver, der ikke viste den mindste interesse eller deltagelse i projektet. Men dét bliver selvfølgelig bedre, når vi sammen går i gang med næste etape.

Foreløbig konklusion:
• Efter at have talt med leverandør, er der bestilt godkendte PCL-rør som skulle være meget mere bøjelige og håndterbare ved til monteringen og måske kan dette også spare noget på brug af fittings.
• Arbejdet kræver deltagelse og skal deles op i hold.
• Haveejer skal SELV blotlægge/frigrave stikledning og stophane (se ovenfor)

Med venlig have-og målerbrøndshilsen

Henning Lang, bestyrelsesformand