Arbejdsdage 2024


ARBEJDSDAGE-2024-3

I tilfælde af sygdom

Meld afbud til: bestyrelse@baagoehaveforening.dk Du vil herefter blive placeret på den næstkommende arbejdsdag.

Bøder

Ved udeblivelse bliver du opkrævet 500 kr.
Har du spørgsmål til opgaver på arbejdsdagen? Henvend dig til dine teamledere (se skema ovenfor)
Har du andre spørgsmål? Skriv til: bestyrelse@baagoehaveforening.dk

Teamledernes opgaver inden arbejdsdagen

-overblik over opgaver og omfang
-Indkøb af redskaber, materialer
-Indkøb af drikkevarer og nem anretning

Teamledernes opgaver på dagen

Opstart: Fælles samling
Tjekliste på fremmødte
Overblik over dagens opgaver og fordeling
Udførelse af opgaver
Let/nem anretning og lidt at drikke
Afslutning: fælles samling

Bestyrelsesmøde onsdag d. 12/4 – 2023

Referat fra bestyrelsesmøde.

Referent: Christina
Tilstede: Maria, Rasmus, Jørgen, Bjarne Jette og Michael

Generelt

 • Jette og Christina fra bestyrelsen arbejde på at få offentliggjort arbejdsdage og tager meget gerne
  imod forslag og hjælp fra medlemmerne
 • Bestyrelsen vil lave en konkurrence for nyt LOGO til Haveforeningen – Krav til logo, deadline for
  konkurrence og anden reklame for denne konkurrence, vil blive sendt ud på Facebook og hængt op i
  Infostavlen (mailen til logo konkurrence skal sendes til – logo@baagoehaveforening.dk – mere info
  følger)

Til orientering

 • Vi afventer fortsat at modtage et tilbud på service/kontrol af drænpumpe (pumpehuset)
 • Gert fra vurderingsudvalg er blevet tilmeldt vurderingskursus
 • Bestyrelsesmedlemmer er inviteret til Repræsentantskabsmøde ved Odense Havelodselskab d. 17.
  april – HF Baagø er repræsenteret
 • Der arbejdes fortsat på den nye hjemmeside
  Bestyrelsen kontakter Maria og Jonas fra have 52, som tilmeldte sig som hjælper til
  generalformalingen
 • Næste bestyrelsesmøder er onsdag den 10. Maj kl 19 og tirsdag 7. juni kl. 19

Fra festudvalg

 • Det næste arrangement som festudvalget planlægger er Skt. Hans festen.
  Hvis der et stort ønske om et Pinsearrangement, så er medlemmer velkommen til at kontakte
  festudvalget, da de meget gerne vil hjælpe med indkøb til dagen.

Økonomi

 • Det besluttes at ALLE haver betaler til fælles renovation, det er et årligt fast gebyr og ønskes der
  egen skraldespande for hele året, betales det separat – tilbud om tilmelding af helårsskraldespand
  sendes ud i slutning af sæsonen.
 • Siden sidste bestyrelsesmøde har flere medlemmer betalt deres skylde beløb – der mangler stadig
  at blive betalt omkring 40 skylde beløb, som IKKE omhandler haveleje for 2023.
 • Der arbejdes på at kontaktkassen udgår
 • Der arbejdes forsat på at foreningens Mobilpay oprettes
 • Kasseren opfordrer ALLE til at skrive havenummer på ved overførsel både via bankoverførsel og
  Mobilpa

Bestyrelsesmøde onsdag d. 3/4 – 2023

Referat fra bestyrelsesmødet.

Tilstede: Jørgen, Marcus, Rasmus, Bjarne, Jette, Christina
Referent: Christina

Generelt

 • Festudvalget sætter sig sammen og vurderer hvilke aktiviteter der vil være den kommende
  sæson med øje for tidligere aktiviteter.
 • Vi har drøftet vores lejekontrakt efter snak med medlemmer fra Egebæk Haveforening, som
  er underlagt samme lejekontrakt som os. Det vurderes ikke at Bågø skal foretages sig
  yderligere eller ændre på kontrakten nu, da der ikke forventes ændringer på kontrakt
  udover forlængelse.
 • Der arbejdes stadig på klarhed over håndteringen af byggeansøgninger
 • Det aftales at Bjarne og Christina er kontaktperson for dialog med Odense Havn / Odense
  kommune vedrørende lejekontrakt.
 • Henrik fra have 76 har tilbudt at bestille vejfyld – det er accepteret af bestyrelsen
 • Der er snakket om dræn og der indhentes tilbud
 • Link til referat fra bestyrelsesmøderne sendes ud på mail og via Facebook
 • Nyhedsbrev til foreningens medlemmer sendes ud efter behov
 • Næste bestyrelsesmøde forventes at blive afholdt den 12. april

Økonomi

 • Der sendes rykker ud for manglende betaling af vandregning, skorstensfejer med videre.
 • Bestyrelsen accepterer ikke skyldige beløb – Det er mere end 60 skyldige beløb til
  foreningen (Bestyrelsen opfordrer ALLE til at tjekke efter manglende betalte regninger
  såsom vand, skorstensfejer)
 • Haveleje stiger en lille smule – svarende til den procentvise ændring af nettoprisindekset
  beregnet af Danmarks statistik
 • Forsikring stiger som tidligere varslet

Hussalg

 • Det besluttes at et hus ikke kan vurderes eller sælges, hvis ikke gæld til foreningen er
  indfriet.
 • Huset skal være lovliggjort inden vurdering. (Ordensregler/lejekontrakt skal være
  overholdt)
 • Midlertidig løsning: Vedrørende hussalg, skal der sendes mail til
  baagoehaverne@gmail.com og der startes herefter en vurderingsprocedure op