Ordensregler

Ordensreglerne er tilgængelige på vores website og synlige i vores udhæng for
information til medlemmer, samt godkendt på generalforsamlingen i 2023

Pkt. 1

Kolonihavens stand:
Et medlem er forpligtiget til at holde kolonihaven og havegang ud for haven fri for uønsket
vækst. Bebyggelse skal være vedligeholdt og i ordentlig stand.

Pkt. 2

Hæk:
I haveloddens afgrænsning/havelodsskel ud mod vej & stier skal etableres hæk af max.
170 cm højde. Der må etableres fast hegn eller hæk mellem haverne. Kan der ikke opnås
enighed mellem partnerne, skal der mellem haverne etableres hæk af max. 180 cm højde.
Fri hæk højde ud mod vendeplads.
Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte have lejer. Man har som have
lejer ansvaret for hækken på ens højre side, når man står ved sin havelåge.
Hækken skal altid være trimmet mod kørevej af hensyn til tanktømning, redningskøretøjer
mv.
Hækken klippes 1 gang årligt inden d. 1. oktober. Det tilstræbes at kørevejen er 320 cm
bred.

Pkt. 3

Spildevand:
Den enkelte haveejer med indlagt vand og gråt spildevand, skal have en godkendt
samletank eller benytte foreningens spildevandsordning.
Baagø Haveforenings ordensregler

Pkt. 4

Parkering:
Parkering af indregistrerede køretøjer og knallerter, cykler m.v. er ikke tilladt på
haveforeningens gange. Af og pålæsning tilladt.
I øvrigt skal der være fri passage for udrykningskøretøjer på haveforeningens gange.
Lastbiler, Campingvogne, Autocampere, Både, Containere, ikke indregistrerede biler samt
større maskindele og lignende må ikke opbevares eller henstilles i kolonihaveforeningens
område.
Dog er kano, kajak, joller tilladt.
Der kan via bestyrelsen søges om container / campingvogn på grunden ifm. nybyggeri.
Perioden fastsættes af bestyrelsen.
Trailer skal opbevares ved vendepladsen på havegangen Pilely, eller placeres i egen
have. Ved trailerplacering i egen have, skal der være en funktionel havelåge der dækker
for trailerindgangen.

Pkt. 5

Havelåge:
Medlemmet skal etablere en funktionel havelåge med nummer på havelodden på
havelågen ved enhver indgang til havelodden. Havelågen må max være 170 cm i højden.
Hvert medlem har pligt til at renholde og planere hele gangen ud for sin egen have og ud
til midt i havegangen.

Pkt. 6

Byggetilladelse:
Der må ikke bygges uden byggetilladelse.
Der må kun opbevares byggematerialer, så længe byggeriet pågår. Nedgravning og
tilslutning af samletanke må kun udføres af aut. kloakmester. Tanken skal være en
godkendt samletank, og tilladelse gives af Odense kommune.
Der må ikke graves i foreningens veje uden henvendelse til bestyrelsen først.
Baagø Haveforenings ordensregler

Pkt. 7

Ordensregler generelt:
Den enkelte forening kan på en generalforsamling vedtage særlige ordensregler, der dog
først opnår gyldighed efter godkendelse på generalforsamlingen hos Baagø
kolonihaveforening.
Ordensreglerne må ikke stride imod vedtægter eller lejekontrakten med Odense Havn.
Ordensreglerne er gældende for medlemmerne i Baagø Havekoloni, som er tilsluttet
ODENSE
HAVELODSELSKAB.
Link til lejekontrakt: Kontrakt med Odense Havn

Pkt. 8

Ordensrunde:
Ordensudvalget går, sammen med et medlem fra bestyrelsen, fast ordensrunde. Sidste
søndag i månederne april, juni, august og oktober. Der udstedes straks skidtbrev
pålydende 500 kr. til de pågældende, der mod forventning ikke er kommet i mål med
ovenstående. Hos dem som modtager et skidtbrev, er der løbende kontrol runde 2 uger
efter, indtil forholdene er bragt i orden. Skulle forholdene ikke være kommet i orden,
udskrives der et nyt skidtbrev.
Der foreligger dokumentation og beskrivelse i forbindelse med udstedelse af skidtbrev.
Evt. klager kan rettes ved personligt fremmøde ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Pkt. 9

Støjregler:
El og maskinværktøj må kun bruges i tidsrummet:

  • Hverdage: 08:00 til 19:00
  • Weekender og helligdage: 09:00 til 18:00
    Der må ikke afspilles elektronisk forstærket musik i haven.
    Der opfordres i øvrigt til at vise hensyn til øvrige beboere ved andet højlydt støj i
    ovenstående tidsrum